Απόφαση 181627/16

Απόφαση 181627/1185/2016: Τροποποίηση του Παραρτήματος II της Ενότητας Β' του άρθρου 60 του νόμου 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012), σε συμμόρφωση με την οδηγία 2015/1127/ΕΕ για την τροποποίηση του παραρτήματος II της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 10-07-2015 και άλλες συναφείς διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 181627/1185/2016: Τροποποίηση του Παραρτήματος II της Ενότητας Β' του άρθρου 60 του νόμου 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012), σε συμμόρφωση με την οδηγία 2015/1127/ΕΕ για την τροποποίηση του παραρτήματος II της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 10-07-2015 και άλλες συναφείς διατάξεις, (ΦΕΚ 2494/Β/2016), 12-08-2016.

 

Οι Υπουργοί Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού - Περιβάλλοντος και Ενέργειας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του νόμου 2077/1992 Κύρωση Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΦΕΚ 136/Α/1992) και τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 (παράγραφος 1)ζ) του νόμου 1338/1983 Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου (ΦΕΚ 34/Α/1983) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του νόμου 1440/1984 Συμμετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων κ.λ.π. (ΦΕΚ 70/Α/1984) και του άρθρου 65 του νόμου 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/1990).

 

2. Τις διατάξεις της Ενότητας Α' (άρθρα 1-9) και της Ενότητας Β' (άρθρα 10-45) καθώς και του άρθρου 60 παράγραφος 1 και 2 του νόμου 4042/2012 Ποινική προστασία του περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ. Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ 24/Α/2012).

 

3. Τις διατάξεις της Οδηγίας 2015/1127/ΕΕ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 10-07-2015 (EEL 184/13/2015).

 

4. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 148/2009 Περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και την αποκατάσταση των ζημιών στο περιβάλλον-Εναρμόνιση με την οδηγία 2004/35/ΕΚ... κ.λ.π. (ΦΕΚ 190/Α/2009).

 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (ΦΕΚ 98/Α/2005) στη συνέχεια τροποποιήθηκε με το Κεφάλαιο Δεύτερο (παράγραφος Β) του νόμου 4320/2015 (ΦΕΚ 29/Α/2015).

 

6. Τις διατάξεις της υπ' αριθμόν 36060/1155/2013 Κοινής Υπουργικής Απόφασης Καθορισμός πλαισίου κανόνων, μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης του περιβάλλοντος από βιομηχανικές δραστηριότητες, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2010/75/ΕΕ περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24-11-2010 (ΦΕΚ 1450/Β/2013) και ειδικότερα το Κεφάλαιο IV (άρθρα 36-47) αυτής.

 

7. Το προεδρικό διάταγμα 100/2014 Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ 167/Α/2014).

 

8. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 70/2015 Ανασύσταση των Υπουργείων....και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Τουρισμού (ΦΕΚ 114/Α/2015).

 

9. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 73/2015 Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (ΦΕΚ 116/Α/2015).

 

10. Τη με αριθμό Υ1/2015 απόφαση του Πρωθυπουργού Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων (ΦΕΚ 2076/Β/2015).

 

11. Τη με αριθμό Υ2/2015 απόφαση του Πρωθυπουργού Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (ΦΕΚ 2076/Β/2015).

 

12. Τη με αριθμό Υ31/2015 απόφαση του Πρωθυπουργού Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ιωάννη Τσιρώνη (ΦΕΚ 2183/Β/2015).

 

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1: Σκοπός

Άρθρο 2: Παράρτημα

Άρθρο 3: Συμπλήρωση της υπ' αριθμόν 36060/1155/2013 κοινής υπουργικής απόφασης Καθορισμός πλαισίου κανόνων, μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης του περιβάλλοντος από βιομηχανικές δραστηριότητες, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2010/75/ΕΕ... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24-11-2010 (ΦΕΚ 1450/Β/2013)

Άρθρο 4: Έναρξη ισχύος

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 02-08-2016

 

Οι Υπουργοί

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.