Νόμος 4042/12 - Άρθρο 62

Άρθρο 62: Ρύθμιση πολεοδομικών και χωροταξικών θεμάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α. Η ισχύς των διατάξεων που ορίζουν τις αρμοδιότητες των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής, των Συμβουλίων Πολεοδομικών θεμάτων και Αμφισβητήσεων, του Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής και του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών θεμάτων και Αμφισβητήσεων αρχίζει με την έκδοση της απόφασης συγκρότησής τους.

 

β. Στο άρθρο 31 του νόμου 4030/2011 προστίθεται περίπτωση δ ως εξής:

 

{δ. Ασκούν τις αρμοδιότητες των Συμβουλίων Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του άρθρου 3 της υπ' αριθμόν 75724/1151/1983 (ΦΕΚ 767/Β/1983) κοινής απόφασης των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, καθώς και κάθε άλλη γνωμοδοτική αρμοδιότητα, η οποία προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, για την έκδοση αποφάσεων από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, σύμφωνα με τα άρθρα 280 και 283 παράγραφος 3 του νόμου 3852/2010.}

 

2. Η προθεσμία της παραγράφου 3)α του άρθρου 30 του νόμου 3889/2010 (ΦΕΚ 182/Α/2010), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 31 του νόμου 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/2011), παρατείνεται μέχρι 30-09-2012.

 

Η προθεσμία του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του νόμου 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/2011), η οποία αφορά σε μελέτες έγκρισης ή αναθεώρησης Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων ή Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων που έχουν ενταχθεί σε κοινοτικά προγράμματα χρηματοδότησης μέχρι 31-12-2011 παρατείνεται μέχρι τις 30-09-2012.

 

3. Οικοδομικές άδειες για οικόπεδα στα οποία ανεγείρονται τουριστικές εγκαταστάσεις, εντός των ορίων των οικισμών μέχρι 2000 κατοίκους, οι οποίες είτε εμπίπτουν στην παράγραφο 2 του άρθρου 14 του νόμου 4002/2011 είτε έχει εκδοθεί απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων από την αρμόδια αρχή πριν τη δημοσίευση του από 04-11-2011 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 289/ΑΑΠ/2011), εκδίδονται και εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν πριν τη δημοσίευση του ανωτέρω προεδρικού διατάγματος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 146 του νόμου 4495/2017 (ΦΕΚ 167/Α/2017).

 

4. Προστίθεται εδάφιο στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του από 14-06-2011 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 187/Δ/2011), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 54 του νόμου 4030/2011, το οποίο έχει ως εξής:

 

{Κατά την επέκταση και λειτουργία του υφιστάμενου νεκροταφείου Δήμου Αργυρούπολης, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, παραχωρείται τμήμα του τουλάχιστον 2 στρεμμάτων, το οποίο ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, στο Δήμο της Γλυφάδας για την κάλυψη των αναγκών του. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται η ακριβής έκταση, οι όροι παραχώρησης, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια.}

 

5. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του νόμου 2508/1997 (ΦΕΚ 124/Α/1997) προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Εξαιρούνται οι περιοχές - ζώνες περιαστικού ελέγχου της δόμησης γύρω από πόλεις και οικισμούς που δεν είναι προστατευόμενες, στο μέτρο που κρίνονται αναγκαίες και είναι οι μόνες κατάλληλες ή οι καταλληλότερες για πολεοδόμηση κατά τις διατάξεις της παραγράφου 3)δ του παρόντος άρθρου. Μέχρι την έγκριση της σχετικής πολεοδομικής μελέτης, με την οποία καθορίζονται το ρυμοτομικό σχέδιο και ο πολεοδομικός κανονισμός της περιοχής επέκτασης, εξακολουθούν να ισχύουν οι χρήσεις και οι όροι και περιορισμοί δόμησης που έχουν καθοριστεί με τα προεδρικά διατάγματα των Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου.}

 

6. Οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ), οι οποίοι υπηρετούν στον Οργανισμό Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας και Θεσσαλονίκης με απόσπαση ή διάθεση από το Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, επιτρέπεται να μετατάσσονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, και σε περίπτωση προσωπικού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης μετά από γνώμη του οικείου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στον Οργανισμό Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας και Θεσσαλονίκης αντίστοιχα, ύστερα από αίτησή τους που υποβάλλεται μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία 1 μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος. Η διαδικασία μετάταξης ολοκληρώνεται εντός 4 μηνών από την υποβολή της σχετικής αίτησης.

 

Η μετάταξη διενεργείται, με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 68 του νόμου 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α/2011), με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης του υπαλλήλου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 35 του νόμου 4024/2011 και σε θέση κλάδου της ίδιας κατηγορίας. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται αναλόγως και για τη δυνατότητα και διαδικασία μετάταξης των υπαλλήλων με σχέση εργασίας δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) από το Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, που υπηρετούν στην Ειδική Γραμματεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και στις ειδικές υπηρεσίες επιθεώρησης που υπάγονται στη Γραμματεία αυτή.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.