Νόμος 3889/10 - Άρθρο 30

Άρθρο 30: Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτισμού και Τουρισμού, που εκδίδεται μετά από πρόταση του διοικητικού συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων και Αναπλάσεις Ανώνυμη Εταιρεία καταρτίζεται ο κανονισμός ανάθεσης και εκτέλεσης έργων, προμηθειών, μελετών και υπηρεσιών της εταιρείας, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας, με την επιφύλαξη των διατάξεων της κοινοτικής νομοθεσίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 377 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).

 

2. α. Οι περιπτώσεις 17 και 18 της παραγράφου II του άρθρου 280 του νόμου 3852/2010 καταργούνται.

 

β. Στο τέλος της παραγράφου II ΣΤ του άρθρου 186 του νόμου 3852/2010 προστίθεται νέα περίπτωση 41 ως εξής:

 

{41. Η έγκριση πράξεων τακτοποίησης και πράξεων αναλογισμού.}

 

γ. Στο τέλος του άρθρου 282 του νόμου 3852/2010 προστίθεται νέα παράγραφος 20 ως εξής:

 

{20. Η αρμοδιότητα της περιπτώσεως 19 της παραγράφου II του άρθρου 280 του νόμου 3852/2010 ασκείται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για τα θέματα, για τα οποία γνωμοδοτεί έως τις 31-12-2010 το Κεντρικό Συμβούλιο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.}

 

3. α. Εκκρεμείς κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) διαδικασίες ανάθεσης και εκπόνησης μελετών έγκρισης ή αναθεώρησης Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων ή Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης, επιτρέπεται να συνεχίζονται και εγκρίνονται με τις διατάξεις του νόμου 2508/1997 (ΦΕΚ 124/Α/1997) στα όρια των εδαφικών περιφερειών των δήμων για τους οποίους είχαν προκηρυχθεί οι σχετικές μελέτες, υπό την προϋπόθεση ότι η σχετική απόφαση ανάθεσης της εκπόνησης τους θα εκδοθεί μέχρι 30-09-2013.

 

β. Επιτρέπεται για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος ή για λόγους άρτιας χωρικής, πολεοδομικής οργάνωσης και κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης των νέων δήμων, ήδη εγκεκριμένα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια ή Σχέδια Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης σε εδαφικά τμήματα του νέου Δήμου που συγκροτήθηκε με το νόμο 3852/2010 να τροποποιούνται ή αναθεωρούνται κατά τις κείμενες διατάξεις χωρίς να ισχύει στην περίπτωση αυτή ο χρονικός περιορισμός της παραγράφου 7 του άρθρου 4 του νόμου 2508/1997.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 62 του νόμου 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012), με το άρθρο 16 του νόμου 4180/2013 (ΦΕΚ 182/Α/2013).

 

4. Στο τέλος της παραγράφου 1 της περίπτωσης XX του άρθρου 2 του από 20-02-2003 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 199/Δ/2003) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Στις περιοχές που βρίσκονται εντός των ορίων εγκεκριμένων Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων, μέχρι την έγκριση της πολεοδομικής τους μελέτης επιτρέπονται οι χρήσεις που προβλέπονται από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο σύμφωνα με τα οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους.}

 

5. α. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 6 του νόμου 3843/2010 μετά τη φράση οποιεσδήποτε εισφορές φορέων κοινωνικής ασφάλισης προστίθεται η φράση ή οποιοιδήποτε φόροι για μεταβιβάσεις του ακινήτου.

 

β. Η διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 6 του νόμου 3843/2010 όπως τροποποιείται με την παραπάνω περίπτωση ισχύει αναδρομικά από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου 3843/2010.

 

6. Στην περίπτωση δ' της παραγράφου 5 του άρθρου 7 του νόμου 2742/1999 η λέξη ετήσιας διαγράφεται.

 

7. α. Το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης β' της παραγράφου 3 του άρθρου 24 του νόμου 1650/1986, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 10 του νόμου 2742/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Εάν για τη δημιουργία Περιοχή Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων απαιτείται η σύνταξη Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, αυτή καταρτίζεται κατά τις κείμενες διατάξεις και υποβάλλεται μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά της παραγράφου αυτής, προκειμένου να εγκριθεί με το προεδρικό διάταγμα του επόμενου εδαφίου.}

 

β. Στο τέταρτο εδάφιο της περίπτωσης β' της παραγράφου 3 του άρθρου 24 του νόμου 1650/1986, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 10 του νόμου 2742/1999 η φράση με κοινή απόφαση αντικαθίσταται από τη φράση με προεδρικό διάταγμα μετά από πρόταση.

 

γ. Στην περίπτωση γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 24 του νόμου 1650/1986, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 10 του νόμου 2742/1999 η φράση Με την παραπάνω απόφαση, αντικαθίσταται από τη φράση Με το παραπάνω προεδρικό διάταγμα,.

 

δ. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 24 του νόμου 1650/1986, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 10 του νόμου 2742/1999 η φράση με την απόφαση της παραγράφου 3 αντικαθίσταται από τη φράση με το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 3.

 

8. Η περίπτωση β' της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του νόμου 3851/2010 αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ως εξής:

 

{β) Συμμετοχή της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στην ακαθάριστη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε ποσοστό τουλάχιστον 40%. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που εκδίδεται μέσα σε τρεις μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος, καθορίζεται η επιδιωκόμενη αναλογία εγκατεστημένης ισχύος και η κατανομή της στο χρόνο μεταξύ των διαφόρων τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, οι κατηγορίες παραγωγών, η κατανομή μεταξύ αυτών, οι λόγοι αναθεώρησης της, καθώς και οι λόγοι και η διαδικασία για τυχόν αναγκαία αναστολή της αδειοδοτικής διαδικασίας και άρση αυτής. Ως εγκατεστημένη ισχύς θεωρείται το σύνολο της ισχύος των σταθμών παραγωγής σε κανονική και δοκιμαστική λειτουργία. Η απόφαση αυτή αναθεωρείται ανά διετία ή και νωρίτερα, εάν συντρέχουν σημαντικοί λόγοι που σχετίζονται με την επίτευξη των στόχων της οδηγίας [ΕΟΚ] 2009/28/ΕΚ.}

 

9. Στο τέλος της παραγράφου Α.2 του άρθρου 25 του νόμου 3468/2006, όπως προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 7 του νόμου 3851/2010 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

 

{Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μπορεί τα έσοδα από τις δημοπρατήσεις των αδιάθετων δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου να κατανέμονται και να αποδίδονται ως Πόροι υπέρ του Διαχειριστή του Συστήματος Μεταφορών Ηλεκτρικής Ενέργειας και υπέρ του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Πράσινο Ταμείο. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται το ποσοστό των εσόδων και η διαδικασία κατανομής και απόδοσης των πόρων αυτών στα παραπάνω νομικά πρόσωπα και κάθε σχετικό θέμα.}

 

10. Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 31 του νόμου 3882/2010 (ΦΕΚ 166/Α/2010) η φράση Οι διατάξεις του άρθρου 29 παράγραφος 3 αντικαθίσταται από τη φράση Οι διατάξεις του άρθρου 29.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.