Προεδρικό διάταγμα 20/2/03 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

I. Περιοχές με στοιχείο Α (Ζώνες πρασίνου)

 

1. Στις παραπάνω περιοχές επιτρέπονται οι χρήσεις:

 

Δημόσια και δημοτικά καθιστικά.

 

Κατ' εξαίρεση στην περιοχή αυτή επιτρέπονται ύστερα από προέγκριση χωροθέτησης σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση 69269/5387/1990 (ΦΕΚ 678/Β/1990):

 

Εγκαταστάσεις παραγωγής αιολικής ενέργειας
Εγκαταστάσεις μετεωρολογικών και γεωδυναμικών σταθμών.

 

Όλες οι παραπάνω χρήσεις είναι επιτρεπτές μετά την έγκριση των αρμοδίων δασικών αρχών μόνο στα μη δασικά τμήματα των περιοχών Α.

 

2. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των επιτρεπομένων χρήσεων καθορίζονται ως εξής:

 

α) Για τα δημόσια και δημοτικά καθιστικά:

 

Μέγιστο ποσοστό κάλυψης 3%
Συντελεστής δόμησης 0.02
Μέγιστη συνολική επιτρεπόμενη επιφάνεια 200 m2.
Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος 4 m.

 

Πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος του κτιρίου επιβάλλεται η κατασκευή κεκλιμένης στέγης με κεραμίδια βυζαντινού ή ελληνορωμαϊκού τύπου, το ύψος της οποίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2 m.

 

β. Για τις εγκαταστάσεις παραγωγής αιολικής ενέργειας και εγκαταστάσεις μετεωρολογικών και γεωδυναμικών σταθμών, οι όροι και περιορισμοί δόμησης καθορίζονται με την κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Πολιτισμού και Γεωργίας για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων και δεν μπορεί να είναι ευνοϊκότεροι από αυτούς που προβλέπονται στο από 24-05-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 270/Δ/1985), όπως ισχύει.

 

3. Στις παραπάνω περιοχές δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 24 του νόμου 2508/1997 (ΦΕΚ 124/Α/1997).

 

II. Περιοχές με στοιχείο Β1 Περιοχές απολύτου προστασίας τοπίου, αρχαιολογικών χώρων και μνημείων.

 

Στις περιοχές αυτές απαγορεύεται κάθε δόμηση ή κατασκευή, καθώς και η αλλοίωση του εδάφους.

 

III. Περιοχές με στοιχείο Β2 Περιοχές μέσης προστασίας τοπίου, αρχαιολογικών χώρων και μνημείων

 

1. Στην παραπάνω περιοχή επιτρέπονται οι χρήσεις:

 

κατοικία
αγροτικές αποθήκες
δημόσια και δημοτικά καθιστικά και αναψυκτήρια

 

2. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των επιτρεπομένων χρήσεων καθορίζονται ως εξής:

 

α) Για κτήρια κατοικίας:

 

Μέγιστη συνολική επιτρεπόμενη κάλυψη και επιφάνεια του κτηρίου 100 m2.
Μέγιστος αριθμός ορόφων 1 με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτηρίου 4 m.
Πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος του κτηρίου επιβάλλεται η κατασκευή κεκλιμένης στέγης με κεραμίδια Βυζαντινού ή Ελληνορωμαϊκού τύπου, το ύψος της οποίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2 m.
Απαγορεύεται η ανέγερση περισσοτέρων του ενός κτηρίου εντός του γηπέδου.

 

β) Για αγροτικές αποθήκες:

 

Μέγιστη συνολική επιτρεπόμενη επιφάνεια 30 m2.
Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτηρίου 2.50 m.
Απαγορεύεται η ανέγερση περισσοτέρων του ενός κτηρίου εντός του γηπέδου.

 

γ) Για τα δημόσια και δημοτικά αναψυκτήρια:

 

Μέγιστο ποσοστό κάλυψης 3 %
Συντελεστής δόμησης 0.02
Μέγιστη συνολική επιτρεπόμενη επιφάνεια κτηρίου 200 m2.
Μέγιστος αριθμός ορόφων των κτηρίων ένας με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος αυτών 4 m.
Απαγορεύεται η ανέγερση περισσοτέρων του ενός κτηρίου εντός του γηπέδου.
Πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος του κτηρίου επιβάλλεται η κατασκευή κεκλιμένης στέγης με κεραμίδια βυζαντινού ή ελληνορωμαϊκού τύπου, το ύψος της οποίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2 m.

 

3. Στις παραπάνω περιοχές δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 24 του νόμου 2508/1997 (ΦΕΚ 124/Α/1997) .

 

IV. Περιοχή με στοιχείο Β3 - Αττικό Πάρκο

 

1. Στην παραπάνω περιοχή επιτρέπονται οι χρήσεις:

 

α) Πολιτιστικές εγκαταστάσεις σε δημόσιες, δημοτικές εκτάσεις ή εκτάσεις αγροτικών συνεταιρισμών με κύριο χαρακτήρα την προβολή του πολιτιστικού πλούτου και των παραδοσιακών δραστηριοτήτων της περιοχής, Οι παραπάνω εγκαταστάσεις είναι δυνατόν να συμπληρώνονται με κτήρια εστίασης και αναψυχής. Προκειμένου να αποφευχθούν χρήσεις ασυμβίβαστες με το χαρακτήρα αρχαιολογικού χώρου ή μνημείου στην περιοχή αυτή, για όλες τις ανωτέρω εγκαταστάσεις απαιτείται η προέγκριση χωροθέτησης τους από την Αρχαιολογική Υπηρεσία.

 

β) Επίσης επιτρέπονται οι εγκαταστάσεις οινοποιείων που μπορούν να περιλαμβάνουν και τη χρήση κατοικίας σε συνδυασμό με την υποχρεωτική αμπελοκαλλιέργεια ύστερα από βεβαίωση του Υπουργείου Γεωργίας ότι η καλλιέργεια καλύπτει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις.

 

2. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των επιτρεπομένων χρήσεων καθορίζονται ως εξής:

 

α) Για τις πολιτιστικές εγκαταστάσεις, η μέγιστη συνολική επιφάνεια ορόφων των κτηρίων ορίζεται σε 400 m2, με του όρους που τίθενται στην παράγραφο 27 των Γενικών Διατάξεων του άρθρου 3 του παρόντος.

 

β) Για τις εγκαταστάσεις οινοποιείων που μπορούν να περιλαμβάνουν κατοικία η μέγιστη συνολική επιτρεπόμενη επιφάνεια ορόφων των κτηρίων ορίζεται σε 270 m2 εκ των οποίων τα 200 m2 αντιστοιχούν στη μέγιστη επιφάνεια ορόφων της κατοικίας. Η μέγιστη συνολική επιτρεπόμενη επιφάνεια ορόφων των κτηρίων που ανεγείρεται σε κατά παρέκκλιση άρτια γήπεδα ορίζεται σε 170 m2, εκ των οποίων τα 100 m2 αντιστοιχούν στη μέγιστη επιφάνεια ορόφων της κατοικίας.

 

4. Για το μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό ορόφων των κτηρίων και το μέγιστο ύψος αυτών εφαρμόζονται οι διατάξεις του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985), όπως ισχύει.

 

5. Πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτηρίων επιβάλλεται η κατασκευή κεκλιμένης στέγης με κεραμίδια βυζαντινού ή ελληνορωμαϊκού τύπου, το ύψος της οποίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2 m.

 

6. Μέχρι τη δημιουργία Φορέα Διαχείρισης η διοίκηση και η διαχείριση του Αττικού Πάρκου καθώς και η παρακολούθηση της εφαρμογής των παραπάνω διατάξεων και η προώθηση των στόχων αυτού και η υλοποίηση των δημοτικών πολιτιστικών εγκαταστάσεων, ανατίθενται στην Περιφέρεια Αττικής.

 

7. Στην παραπάνω περιοχή δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 24 του νόμου 2508/1997 (ΦΕΚ 124/Α/1997).

 

V. Περιοχές με στοιχείο Β4 (Βραυρώνα)

 

Στην παραπάνω περιοχή ισχύουν οι διατάξεις του από 30-11-1979 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 718/Δ/1979).

 

VI. Περιοχές με στοιχείο Γ1 (Ζώνη ειδικής ενίσχυσης παραδοσιακών και βιολογικών καλλιεργειών)

 

1. Στις παραπάνω περιοχές επιτρέπονται οι χρήσεις:

 

Εγκαταστάσεις οινοποιείων που μπορούν να περιλαμβάνουν και τη χρήση κατοικίας σε συνδυασμό με την υποχρεωτική αμπελοκαλλιέργεια ύστερα από βεβαίωση του Υπουργείου Γεωργίας ότι η καλλιέργεια καλύπτει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις.

 

2. α) Η μέγιστη συνολική επιτρεπόμενη επιφάνεια των κτηρίων ορίζεται σε 270 m2 με μέγιστη επιφάνεια της κατοικίας 200 m2.

 

β) Η μέγιστη συνολική επιτρεπόμενη επιφάνεια ορόφων των κτηρίων που ανεγείρονται στα κατά παρέκκλιση άρτια γήπεδα ορίζεται σε 200 m2.

 

3. Για το μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό ορόφων των κτηρίων και το μέγιστο ύψος αυτών εφαρμόζονται οι διατάξεις του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985), όπως ισχύει.

 

4. Στις παραπάνω περιοχές δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 24 του νόμου 2508/1997 (ΦΕΚ 124/Α/1997).

 

VII. Περιοχές με στοιχείο Γ2 (γεωργική γη)

 

1. Στις παραπάνω περιοχές επιτρέπονται οι χρήσεις:

 

αγροτικές αποθήκες που εξυπηρετούν την πρωτογενή παραγωγή
θερμοκήπια
κτηνοτροφικές και σταυλικές εγκαταστάσεις
κατοικία
κατασκηνώσεις, οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping) χωρίς οικίσκους και παιδικές κατασκηνώσεις χωρίς οικίσκους.

 

Κατ' εξαίρεση στην περιοχή επιτρέπονται ύστερα από προέγκριση χωροθέτησης, σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 2 του άρθρου 8 της κοινής υπουργικής απόφασης 69269/5387/1990 (ΦΕΚ 678/Β/1990):

 

Εγκαταστάσεις παραγωγής αιολικής ενέργειας
Εγκαταστάσεις μετεωρολογικών και γεωδυναμικών σταθμών
Εγκαταστάσεις υδατοκαλλιεργειών
Ελικοδρόμια σύμφωνα με τις διατάξεις του από 13-01-1992 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 80/Δ/1992)
Κατ' εξαίρεση επιτρέπονται μετά από πρόταση του Υπουργείου Υγείας - Πρόνοιας και έγκριση από τον Οργανισμό Αθήνας, κέντρα στήριξης και περίθαλψης ατόμων με ειδικές ανάγκες

 

2. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των επιτρεπομένων χρήσεων καθορίζονται ως εξής:

 

α) Για αγροτικές αποθήκες:

 

Μέγιστη συνολική επιτρεπόμενη επιφάνεια 30 m2.
Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίου 4 m.
Απαγορεύεται η ανέγερση περισσοτέρων του ενός κτιρίου εντός του γηπέδου.

 

Κατά παρέκκλιση των προηγουμένων εδαφίων δύναται να ορίζεται κατά την διαδικασία της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985).

 

Μέγιστη συνολική επιτρεπόμενη επιφάνεια 100 m2.
Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίου 5 m.

 

β) Για θερμοκήπια

 

Οι αποστάσεις των θερμοκηπίων από τα όρια του γηπέδου ορίζονται σε 2.5 m ανεξαρτήτως υλικού κατασκευής.

 

Τα θερμοκήπια κατασκευάζονται μόνο σε γήπεδα των οποίων οι ιδιοκτήτες είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και μετά από βεβαίωση του Υπουργείου Γεωργίας.

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 2 παράγραφος 2 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος.

 

γ) Για τις κτηνοτροφικές και σταυλικές εγκαταστάσεις και τις εγκαταστάσεις υδατοκαλλιεργειών:

 

Μέγιστο ποσοστό κάλυψης 14 %
Συντελεστής δόμησης 0.1
Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτηρίων 5 m.

 

Κατά παρέκκλιση του προηγουμένου εδαφίου δύναται να ορίζεται μέγιστο ύψος 7.5 m. κατά την διαδικασία της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος.

 

Επιτρέπεται η ανέγερση περισσοτέρων του ενός κτηρίου εντός του γηπέδου.

 

δ) Για κατοικία:

 

Μέγιστη συνολική επιτρεπόμενη κάλυψη και επιφάνεια ορόφων του κτηρίου 200 m2.
Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτηρίου 7.50 m.
Απαγορεύεται η ανέγερση περισσοτέρων του ενός κτηρίου εντός του γηπέδου.

 

ε) Για κατασκηνώσεις, οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping) χωρίς οικίσκους και παιδικές κατασκηνώσεις χωρίς οικίσκους και ειδικότερα για τα κτίσματα που είναι απαραίτητα για την εξυπηρέτηση των κοινοχρήστων αναγκών και εγκαταστάσεων:

 

Μέγιστο ποσοστό κάλυψης 7 %
Συντελεστής δόμησης 0.05
Μέγιστη συνολική επιτρεπόμενη επιφάνεια 400 m2.
Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων 4 m.
Επιτρέπεται η ανέγερση περισσοτέρων του ενός κτηρίου εντός του γηπέδου.

 

στ) Για κέντρα περίθαλψης ατόμων με ειδικές ανάγκες:

 

Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 10%
Συντελεστής δόμησης: 0,2
Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων: 7.5 m.

 

ζ) Για τις εγκαταστάσεις παραγωγής αιολικής ενέργειας και εγκαταστάσεις μετεωρολογικών και γεωδυναμικών σταθμών, οι όροι και περιορισμοί δόμησης καθορίζονται με την υπουργική απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων του άρθρου 4 του νόμου 1650/1986, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του νόμου 3010/2002 και δεν μπορεί να είναι ευνοϊκότεροι από αυτούς που προβλέπονται στο από 24-05-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 270/Δ/1985).

 

3. Για τις αγροτικές, κτηνοτροφικές και σταυλικές εγκαταστάσεις και υδατοκαλλιέργειες, εκτός των αγροτικών αποθηκών επιφανείας 30 m2, απαιτείται έγκριση της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Γεωργίας.

 

4. Στις παραπάνω περιοχές δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 24 του νόμου 2508/1997 (ΦΕΚ 124/Α/1997).

 

VIII. Περιοχές με στοιχείο Δ (Ζώνες περιαστικής κατοικίας)

 

1. Στις παραπάνω περιοχές επιτρέπονται οι χρήσεις:

 

κατοικία
κτήρια εκπαίδευσης και κοινωνικής πρόνοιας
αθλητικές εγκαταστάσεις
εστιατόρια, αναψυκτήρια
πολιτιστικές εγκαταστάσεις

 

2. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης καθορίζονται ως εξής:

 

α) Κατοικία Απαγορεύεται η ανέγερση περισσοτέρων του ενός κτηρίου εντός του γηπέδου.

 

Για τους όρους και περιορισμούς δόμησης εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 6 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985) πλην της παραγράφου 4, όπως ισχύουν και χωρίς τις αντίστοιχες παρεκκλίσεις.

 

β) Κτήρια εκπαίδευσης και κοινωνικής πρόνοιας:

 

Μέγιστο ποσοστό κάλυψης 10 %
Συντελεστής δόμησης 0.2
Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος 7.50 m με μέγιστο αριθμό ορόφων 2
Επιτρέπεται η ανέγερση περισσοτέρων του ενός κτηρίου εντός του γηπέδου.

 

γ) Αθλητικές εγκαταστάσεις Ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 9 του από 06-10-1978 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 538/Δ/1978).

 

δ) Εστιατόρια, αναψυκτήρια:

 

Μέγιστο ποσοστό κάλυψης 7 %
Συντελεστής δόμησης 0.05
Μέγιστη συνολική επιτρεπόμενη επιφάνεια 400 m2.
Μέγιστος αριθμός ορόφων των κτηρίων ένας με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος αυτών 5 m.
Απαγορεύεται η ανέγερση περισσοτέρων του ενός κτηρίου εντός του γηπέδου.

 

ε) Πολιτιστικές εγκαταστάσεις:

 

Μέγιστο ποσοστό κάλυψης 7 %
Συντελεστής δόμησης 0.05
Μέγιστη συνολική επιτρεπόμενη επιφάνεια 400 m2.
Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτηρίου 7.50 m.
Απαγορεύεται η ανέγερση περισσοτέρων του ενός κτηρίου εντός του γηπέδου.

 

IX. Περιοχές με στοιχείο Ε

 

1. Στις περιοχές που βρίσκονται εντός των ορίων των εγκεκριμένων και υπό έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, εκτός των περιοχών που ορίζονται άλλως κατωτέρω, μέχρι την έγκριση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, επιτρέπονται οι χρήσεις:

 

κατοικία
κτίρια εκπαίδευσης
κοινωνικής πρόνοιας
αθλητικές εγκαταστάσεις

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος IX.1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 19 του νόμου 3212/2003 (ΦΕΚ 308/Α/2003).

 

2. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των επιτρεπομένων χρήσεων καθορίζονται ως εξής:

 

α) Κατοικία Απαγορεύεται η ανέγερση περισσοτέρων του ενός κτηρίου εντός του γηπέδου.

 

Για τους όρους και περιορισμούς δόμησης εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 6 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985) πλην των παραγράφων 3 και 4, όπως ισχύουν.

 

β) Κτήρια εκπαίδευσης και κοινωνικής πρόνοιας Ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 5 του από 06-10-1978 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 538/Δ/1978).

 

Επιτρέπεται η ανέγερση περισσοτέρων του ενός κτηρίου εντός του γηπέδου.

 

γ) Αθλητικές εγκαταστάσεις : Ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 9 του από 06-10-1978 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 538/Δ/1978).

 

Επιτρέπεται η ανέγερση περισσοτέρων του ενός κτηρίου εντός του γηπέδου.

 

3. Στις περιοχές που βρίσκονται εντός των ορίων εγκεκριμένων Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων, εκτός των περιοχών που ορίζονται άλλως κατωτέρω, μέχρι την έγκριση της πολεοδομικής τους μελέτης, επιτρέπονται μόνο οι χρήσεις που προβλέπονται από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο. Για τους όρους και περιορισμούς δόμησης εφαρμόζονται οι διατάξεις του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985). Ειδικότερα για τη χρήση κατοικίας έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 25 του νόμου 2508/1997.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος IX.3 προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 19 του νόμου 3212/2003 (ΦΕΚ 308/Α/2003).

 

X. Περιοχές με στοιχείο Ζ (Τουριστικών εγκαταστάσεων)

 

1. Στις περιοχές αυτές επιτρέπονται οι χρήσεις:

 

Ξενοδοχεία και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις
Συνεδριακά Κέντρα

 

Για τους όρους και περιορισμούς δόμησης εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 8 του από 06-10-1978 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 538/Δ/1978), όπως ισχύει.

 

XI. Περιοχές με στοιχείο Η (Ζώνες υποδοχής Β' Κατοικίας)

 

1. Στην παραπάνω περιοχή επιτρέπονται οι χρήσεις:

 

κατοικία
εστιατόρια - αναψυκτήρια
υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις με τα απαραίτητα για τη λειτουργία τους βοηθητικά κτίσματα (γραφεία, αποδυτήρια, ντους, WC)

 

2. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των επιτρεπομένων χρήσεων καθορίζονται ως εξής:

 

α) Κατοικία Απαγορεύεται η ανέγερση περισσοτέρων του ενός κτηρίου εντός του γηπέδου.

 

Για τους όρους και περιορισμούς δόμησης εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 6 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985) πλην της παραγράφου 4, όπως ισχύουν και χωρίς τις αντίστοιχες παρεκκλίσεις.

 

β) Εστιατόρια, αναψυκτήρια:

 

Μέγιστο ποσοστό κάλυψης 7 %
Συντελεστής δόμησης 0.05
Μέγιστη συνολική επιτρεπόμενη επιφάνεια 400 m2.
Μέγιστος αριθμός ορόφων των κτηρίων ένας με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος αυτών 5 m.
Απαγορεύεται η ανέγερση περισσοτέρων του ενός κτηρίου εντός του γηπέδου.

 

γ) Υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις με τα απαραίτητα βοηθητικά κτίσματα:

 

Μέγιστο ποσοστό κάλυψης 3 %
Συντελεστής δόμησης 0.02
Μέγιστη συνολική επιτρεπόμενη επιφάνεια 200 m2.
Μέγιστος αριθμός ορόφων των κτηρίων ένας με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος αυτών 4 m.
Επιτρέπεται η ανέγερση περισσοτέρων του ενός κτιρίου εντός του γηπέδου.

 

XII. Περιοχές με στοιχείο Θ1 (παραλιακή ζώνη)

 

1. Στις παραπάνω περιοχές επιτρέπονται οι χρήσεις:

 

εγκαταστάσεις για υπαίθρια διημέρευση εκδρομέων
εγκαταστάσεις λουομένων (αποδυτήρια, ντους, WC, αναψυκτήρια, υπαίθρια καθιστικά, εγκαταστάσεις για θαλάσσια παιγνίδια).
χερσαίες και θαλάσσιες εγκαταστάσεις για την εξυπηρέτηση του ναυταθλητισμού.

 

Οι ως άνω εγκαταστάσεις επιτρέπονται κατά περίπτωση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

Στις παραπάνω περιοχές δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 24 του νόμου 2508/1997 (ΦΕΚ 124/Α/1997).

 

2. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των επιτρεπομένων χρήσεων καθορίζονται ως εξής:

 

α) Για τις εγκαταστάσεις για υπαίθρια διημέρευση εκδρομέων:

 

Μέγιστη συνολική επιτρεπόμενη επιφάνεια κτίσματος 200 m2.
Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος 4 m.
Επιτρέπεται η ανέγερση περισσοτέρων του ενός κτηρίου εντός του γηπέδου.

 

β) Για εγκαταστάσεις λουομένων:

 

Μέγιστο ποσοστό κάλυψης 7 %
Συντελεστής δόμησης 0.05
Μέγιστη συνολική επιτρεπόμενη επιφάνεια 300 m2.
Μέγιστος αριθμός ορόφων των κτηρίων ένας με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος αυτών 5 m.
Επιτρέπεται η ανέγερση περισσοτέρων του ενός κτηρίου εντός του γηπέδου.

 

XIII. Περιοχές Θ2 αναψυχής

 

1. Στις παραπάνω περιοχές επιτρέπονται οι χρήσεις:

 

Πολιτιστικές εγκαταστάσεις
Αθλητικές εγκαταστάσεις
Εγκαταστάσεις υπαίθριας αναψυχής και θαλάσσιου αθλητισμού
Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping).
Τουριστικές εγκαταστάσεις

 

2. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των επιτρεπομένων χρήσεων καθορίζονται ως εξής:

 

α) Εστιατόρια - αναψυκτήρια - καφενεία - ζαχαροπλαστεία - ταβέρνες - κέντρα διασκεδάσεως:

 

Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 7%
Συντελεστής δόμησης 0,05
Μέγιστη συνολική επιτρεπόμενη επιφάνεια 400 m2.
Μέγιστος αριθμός ορόφων των κτηρίων ένας με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος αυτών 5 m.
Δεν επιτρέπεται η ανέγερση περισσοτέρων του ενός κτηρίου εντός του γηπέδου.

 

β) Πολιτιστικές εγκαταστάσεις:

 

Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 7%
Συντελεστής δόμησης. 0,05
Μέγιστη συνολική επιτρεπόμενη επιφάνεια 400 m2.
Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτηρίων 7.5 m.
Δεν επιτρέπεται η ανέγερση περισσοτέρων του ενός κτηρίου εντός του γηπέδου.

 

γ) Αθλητικές εγκαταστάσεις εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 9 του από 06-10-1978 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 538/Δ/1978).

 

δ) Εγκαταστάσεις υπαίθριας αναψυχής, θαλάσσιου αθλητισμού και χώρων εξυπηρέτησής τους.

 

Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 3%
Συντελεστής δόμησης 0,02
Μέγιστη συνολική επιτρεπόμενη επιφάνεια 400 m2.
Μέγιστος αριθμός ορόφων των κτηρίων ένας με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος αυτών 5 m.
Επιτρέπεται η ανέγερση περισσοτέρων του ενός κτηρίου εντός του γηπέδου.

 

ε) Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping) και τουριστικές εγκαταστάσεις. Εφαρμόζονται οι διατάξεις του από 20-01-1988 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 61/Δ/1988).

 

3. Στις παραπάνω περιοχές δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 24 του νόμου 2508/1997 (ΦΕΚ 124/Α/1997).

 

XIV. Περιοχές με στοιχείο I (Ζώνη χονδρεμπορίου)

 

1. Στις παραπάνω περιοχές επιτρέπονται οι χρήσεις:

 

εγκαταστάσεις χονδρεμπορίου
εγκαταστάσεις εμπορικών εκθέσεων
κτίρια αποθήκευσης
κτίρια στάθμευσης
πρακτορεία διακίνησης και χώροι στάθμευσης βαρέων οχημάτων - φορτηγών
γραφεία
εστιατόρια, αναψυκτήρια

 

2. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των επιτρεπομένων χρήσεων καθορίζονται ως εξής:

 

α) Εγκαταστάσεις χονδρικού εμπορίου, εγκαταστάσεις εμπορικών εκθέσεων και κτηρίων αποθήκευσης:

 

Μέγιστο ποσοστό κάλυψης 20 %
Συντελεστής δόμησης 0.3
Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων 11 m
Επιτρέπεται η ανέγερση περισσοτέρων του ενός κτιρίου εντός του γηπέδου.

 

β) Κτήρια στάθμευσης:

 

Μέγιστο ποσοστό κάλυψης 10%
Συντελεστής δόμησης 0.2
Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτηρίων 7.50 m.

 

- Απαγορεύεται η ανέγερση περισσοτέρων του ενός κτηρίου εντός του γηπέδου.

 

γ) Πρακτορεία διακίνησης και χώροι στάθμευσης βαρέων οχημάτων - φορτηγών:

 

Μέγιστο ποσοστό κάλυψης 20 %
Συντελεστής δόμησης 0.2
Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτηρίων 11 m.
Απαγορεύεται η ανέγερση περισσοτέρων του ενός κτηρίου εντός του γηπέδου.

 

δ) Γραφεία, εστιατόρια και αναψυκτήρια Οι παραπάνω χρήσεις επιτρέπονται μόνο με την προϋπόθεση, ότι αποτελούν τμήμα των υπολοίπων εγκαταστάσεων και εξυπηρετούν τις ανάγκες των εργαζομένων σ' αυτές και προσμετρώνται στο συντελεστή δόμησης και στη συνολική επιφάνεια ορόφων.

 

3. Οι ρυθμίσεις των προηγούμενων υποπαραγράφων δεν εφαρμόζονται προκειμένου για την περιοχή Βιομηχανικό Πάρκο προς εξυγίανση του Δήμου Μαρκοπούλου, όπως αυτή ορίζεται στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Μαρκοπούλου (Υπουργική Απόφαση 9573/1846/2000, (ΦΕΚ 210/Δ/2000) για την οποία εφαρμόζονται οι διατάξεις του ανωτέρω Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος XIV.3 προστέθηκε με την παράγραφο 27 του άρθρου 13 του νόμου 3212/2003 (ΦΕΚ 308/Α/2003).

 

XV. Περιοχές με στοιχείο Κ1 (Ζώνη εγκαταστάσεων δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα)

 

1. Στις παραπάνω περιοχές επιτρέπονται οι χρήσεις:

 

Βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας (βιοτεχνολογία, πληροφορική, μικροηλεκτρονική κ.λ.π.)
Γραφεία, τράπεζες, ασφάλειες, κοινωφελείς οργανισμοί
Διοίκηση
Επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης
Εγκαταστάσεις εμπορικών εκθέσεων
Εγκαταστάσεις μέσων μαζικών μεταφορών
Κτήρια στάθμευσης
Τουριστικές εγκαταστάσεις
Εστιατόρια - αναψυκτήρια υπό την προϋπόθεση ότι αποτελούν τμήμα των παραπάνω επιτρεπομένων χρήσεων ή εξυπηρετούν τις ανάγκες των εργαζομένων σ' αυτές και προσμετρώνται στο συντελεστή δόμησης και στη συνολική επιτρεπόμενη επιφάνεια του κτηρίου.

 

1Α. Οι ρυθμίσεις της προηγούμενης υποπαραγράφου, δεν εφαρμόζονται προκειμένου για την περιοχή Επιχειρηματικού Πάρκου του Δήμου Μαρκοπούλου, όπως αυτή ορίζεται στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Μαρκοπούλου (ΥΑ9573/1846/2000 (ΦΕΚ 210/Δ/2000)) για την οποία εφαρμόζονται οι διατάξεις του ανωτέρω Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου και συγκεκριμένα η παράγραφος Ι.Γ.δ. (Πολεοδομικού Κέντρου όπως προσδιορίζεται από το άρθρο 4 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987) με εξαίρεση την κατοικία). Ο όρος Επιχειρησιακό Πάρκο στην εν λόγω παράγραφο είναι ταυτόσημος με τον όρο Επιχειρηματικό Πάρκο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1Α προστέθηκε με το άρθρο 56 του νόμου 4277/2014 (ΦΕΚ 156/Α/2014).

 

2. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των επιτρεπομένων χρήσεων, εκτός των κτηρίων στάθμευσης και τουριστικών εγκαταστάσεων, καθορίζονται ως εξής:

 

Μέγιστο ποσοστό κάλυψης 20 %
Συντελεστής δόμησης 0.4
Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτηρίων 11 m.
Επιτρέπεται η ανέγερση περισσοτέρων του ενός κτηρίου εντός του γηπέδου.

 

3. Κτήρια στάθμευσης:

 

Μέγιστο ποσοστό κάλυψης 10 %
Συντελεστής δόμησης 0.2
Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτηρίων 7.5 m.
Απαγορεύεται η ανέγερση περισσοτέρων του ενός κτηρίου εντός του γηπέδου.

 

4. Τουριστικές εγκαταστάσεις: Για τους όρους και περιορισμούς δόμησης εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 8 του από 06-10-1978 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 538/Δ/1978) όπως ισχύει.

 

XVI. Περιοχή με στοιχείο Κ2 (Επιχειρηματικό Πάρκο)

 

1. Επιτρέπονται οι χρήσεις:

 

Βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας (βιοτεχνολογία, πληροφορική, μικροηλεκτρονική κ.λ.π.)
\Γραφεία, τράπεζες, ασφάλειες, κοινωφελείς οργανισμοί
Διοίκηση
Τουριστικές εγκαταστάσεις
Εστιατόρια - αναψυκτήρια επιτρέπονται μόνο με την προϋπόθεση ότι αποτελούν τμήμα των παραπάνω επιτρεπομένων χρήσεων ή εξυπηρετούν τις ανάγκες των εργαζομένων σ' αυτές και προσμετρώνται στο συντελεστή δόμησης και στη συνολική επιτρεπόμενη επιφάνεια του κτηρίου.

 

2. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των επιτρεπομένων χρήσεων καθορίζονται ως εξής:

 

Μέγιστο ποσοστό κάλυψης 10 %
Συντελεστής δόμησης 0.2
Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων 7.5 m.
Απαγορεύεται η ανέγερση περισσοτέρων του ενός κτηρίου εντός του γηπέδου.

 

XVII. Περιοχή με στοιχείο Κ3

 

1. Στην περιοχή αυτή επιτρέπεται η δημιουργία Πάρκου Υψηλής Τεχνολογίας (Τεχνόπολης) σε συνδυασμό με εγκαταστάσεις Ανώτατων - Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων , το οποίο οριοθετείται, πολεοδομείται και οργανώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2545/1997 (ΦΕΚ 254/Α/1997) και στο οποίο δύνανται να εγκαθίστανται εγκαταστάσεις νέας και υψηλής τεχνολογίας, ερευνητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες, καθώς και επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών.

 

Προϋπόθεση των ανωτέρω είναι η διατήρηση ζώνης ασφαλείας για την κατασκευή της ελευθέρας λεωφόρου Υμηττού - Αεροδρομίου και της ελευθέρας λεωφόρου Σταυρού Ραφήνας που θα καθοριστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

2. Ο συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 0,3.

 

3. Οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης καθορίζονται με την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης της περιοχής.

 

XVIII. Περιοχή με στοιχείο Λ (Αθλητικές εγκαταστάσεις)

 

1. Στις παραπάνω περιοχές επιτρέπονται οι χρήσεις αθλητικών εγκαταστάσεων.

 

2. Για τους όρους και περιορισμούς δόμησης εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 9 του από 06-10-1978 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 538/Δ/1978).

 

XIX. Περιοχή με στοιχείο Λ1 (Ζώνη αθλητικών εγκαταστάσεων δήμου Ραφήνας)

 

1. Στην παραπάνω περιοχή που εμπίπτει στα διοικητικά όρια του δήμου Ραφήνας και σε έκταση ιδιοκτησίας του δήμου, δύνανται να κατασκευαστούν δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις μετά από έγκριση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

 

2. Για τους όρους και περιορισμούς δόμησης εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 9 του από 06-10-1978 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 538/Δ/1978).

 

XX. Περιοχές με στοιχείο Μ (Ζώνη βιομηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων)

 

1. Στις παραπάνω περιοχές επιτρέπονται μη ιδιαίτερα οχλούσες επαγγελματικές εγκαταστάσεις, όπως αυτές καθορίζονται στην κοινή απόφαση 10537/1993 του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του Υπουργού Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας (ΦΕΚ 139/Β/1993).

 

Στις περιοχές που βρίσκονται εντός των ορίων εγκεκριμένων Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων, μέχρι την έγκριση της πολεοδομικής τους μελέτης επιτρέπονται οι χρήσεις που προβλέπονται από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο σύμφωνα με τα οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος XX.1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 30 του νόμου 3889/2010 (ΦΕΚ 182/Α/2010).

 

2. Για τους όρους και περιορισμούς δόμησης εφαρμόζονται οι διατάξεις του από 31-03-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 303/Δ/1987).

 

3. Στις παραπάνω περιοχές άρτια θεωρούνται τα γήπεδα που είναι οικοδομήσιμα σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του νόμου 2965/2001 (ΦΕΚ 270/Α/2001).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος XX.3 προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 19 του νόμου 3212/2003 (ΦΕΚ 308/Α/2003).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.