Προεδρικό διάταγμα 20/2/03

ΠΔ 20-02-2003: Καθορισμός χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης στην εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προ του έτους 1923 ευρύτερη περιοχή Μεσογείων (νομού Αττικής)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 20-02-2003: Καθορισμός χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης στην εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προ του έτους 1923 ευρύτερη περιοχή Μεσογείων (νομού Αττικής), (ΦΕΚ 199/Δ/2003), 06-03-2003.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 10, 11, 12, 22, 183 και 184 του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 21 (παράγραφοι 1 και 2) και 24 του νόμου 1650/1986 Για την προστασία του περιβάλλοντος (ΦΕΚ 160/Α/1986), όπως η παράγραφος 2 του άρθρου 21 αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 16 του νόμου 2742/1999 (ΦΕΚ 207/Α/1999) και το άρθρο 24 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 (παράγραφος 1) του ιδίου ως άνω νόμου.

 

3. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 25 του νόμου 2508/1997 Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 124/Α/1997).

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 15 (παράγραφος 1 εδάφιο γ) του νόμου 2742/1999 Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 207/Α/1999).

 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985) που προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992) και αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2)α του άρθρου 1 του νόμου 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α/1997).

 

6. Τα 233/1999 και 499/1999 έγγραφα του Οργανισμού Αθήνας προς τους αρμόδιους φορείς.

 

7. Τα ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/ΦΟ2/19542/965/1996, ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ02/51077/3073/1998, ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ02/26568/1516/1999 και ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ02/36014/2168/2001 έγγραφα της Διεύθυνσης Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού.

 

8. Το 1988/1999 έγγραφο του δήμου Παλλήνης.

 

9. Το 3681/1999 έγγραφο του δήμου Κρωπίας

 

10. Το 1646/2001 έγγραφο του δήμου Παιανίας.

 

11. Τις 59/1999 και 81/2001 γνωμοδοτήσεις του δημοτικού συμβουλίου Σπάτων.

 

12. Τις 121/1999, 148/1999 και 149/1999 γνωμοδοτήσεις του δημοτικού συμβουλίου Κρωπίας.

 

13. Την 37/1999 γνωμοδότηση του κοινοτικού συμβουλίου Πικερμίου.

 

14. Τις 123/1998, 219/1998, 120/1999 και 118/2001 γνωμοδοτήσεις του δημοτικού συμβουλίου Μαρκόπουλου Μεσογαίας.

 

15. Την 49/1999 γνωμοδότηση του δημοτικού συμβουλίου Παιανίας.

 

16. Την 28/1999 γνωμοδότηση του δημοτικού συμβουλίου Ραφήνας.

 

17. Το γεγονός ότι για τους δήμους Γέρακα, Παλλήνης Γλυκών Νερών, Αρτέμιδος και την κοινότητα Ανθούσας πέρασε άπρακτη η προθεσμία του άρθρου 38 παράγραφος 3 του προεδρικού διατάγματος 410/1995 Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο νόμου με τίτλο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας των ισχυουσών διατάξεων του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν (ΦΕΚ 231/Α/1995).

 

18. Την 68/2001 γνωμοδότηση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Ανατολικής Αττικής.

 

19. Τις 1/1999 (συνεδρία 20), 1/2001 (συνεδρία 82) και 1/2001 (συνεδρία 3) γνωμοδοτήσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισμού Αθήνας.

 

20. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και των οικείων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

21. Την 212/2002 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Γεωργίας και Πολιτισμού, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3: Γενικές διατάξεις

Άρθρο 4

Άρθρο 5

 

Στην Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 20-02-2003

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.