Νόμος 3882/10 - Άρθρο 29

Άρθρο 29


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το άρθρο 1 του νόμου 1647/1986 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 1: Σύσταση - Σκοπός

 

1. Συνιστάται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας με έδρα την Αθήνα και αποκεντρωμένη ανάπτυξη που εποπτεύεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

 

2. Σκοπός του Οργανισμού είναι η σύνταξη, τήρηση και ενημέρωση του ενιαίου αποδεικτικού κτηματολογίου της Ελλάδας, η γεωδαιτική κάλυψη και χαρτογράφηση της χώρας, η απογραφή και χαρτογράφηση των φυσικών διαθεσίμων της, η δημιουργία και τήρηση ψηφιακών γεωχωρικών δεδομένων και δεδομένων περιβάλλοντος, καθώς και η λειτουργία συστήματος συντονισμού και διάχυσης γεωπληροφορίας, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο.

 

3. Στην αρμοδιότητα του Οργανισμού ανήκει:

 

α) Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η οργάνωση, η λειτουργία, η διαχείριση και η εποπτεία της Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών της Ελλάδας σύμφωνα με τον παρόντα νόμο και ιδίως με το άρθρο 18 αυτού.

 

β) Η μέριμνα για τη σύνταξη βασικών και παράγωγων τοπογραφικών χαρτών της χώρας και τοπογραφικών διαγραμμάτων, καθώς και η ενημέρωση, τήρηση και αναθεώρηση των χαρτών και διαγραμμάτων που συντάσσονται ή προϋπάρχουν.

 

Επίσης, ο Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας είναι αρμόδιος για το συντονισμό, την έγκριση και τον έλεγχο της εφαρμογής των κάθε είδους προγραμμάτων χαρτογραφήσεων και κτηματολογίου όλων των φορέων του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετήθηκε ξανά με το άρθρο 51 του νόμου 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/1990), με την επιφύλαξη των χαρτών που εγκρίνονται από άλλες δημόσιες αρχές στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, σε εφαρμογή διατάξεων του κοινοτικού δικαίου ή διεθνών συνθηκών και με την προϋπόθεση ότι οι χάρτες αυτοί είναι συμβατοί με την Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών.

 

γ) Ο προγραμματισμός, η εκτέλεση και ο έλεγχος φωτογραμμετρικών και τηλεπισκοπικών εργασιών από τη λήψη αεροφωτογραφιών και δορυφορικών εικόνων έως και την τελική απόδοση για την κάλυψη των αναγκών του και των αναπτυξιακών προγραμμάτων των κρατικών υπηρεσιών, δημόσιων οργανισμών, νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και λοιπών δημόσιων αρχών, με την επιφύλαξη των σχετικών εργασιών που ασκούνται από άλλες δημόσιες αρχές στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, σε εφαρμογή διατάξεων του κοινοτικού δικαίου ή διεθνών συνθηκών. Στην περίπτωση αυτή οι εν λόγω εργασίες πρέπει να είναι συμβατές με τις απαιτήσεις της Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών.

 

δ) Η συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς για τη σύνταξη, ενημέρωση και εκτύπωση πάσης φύσεως συνόλων γεωχωρικών δεδομένων και χαρτών.

 

ε) Η σύνταξη, η τήρηση και η ενημέρωση του Εθνικού Κτηματολογίου.

 

στ) Η οργάνωση και τήρηση βάσεων ψηφιακών γεωχωρικών δεδομένων αρμοδιότητας του, εκτός εάν πρόκειται για αντίστοιχα Δεδομένα αρμοδιότητας άλλων δημόσιων αρχών, οπότε εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος νόμου.

 

ζ) Η σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών, κανονισμών και τιμολογίων σχετικών με τις εργασίες του, σύμφωνα με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία.

 

η) Η ανάπτυξη της έρευνας, της τεχνολογίας και της πληροφορικής σε θέματα σχετικά με το σκοπό του.

 

θ) Η συγκρότηση αρχείου προϊόντων του Οργανισμού και η διάθεση τους σε κάθε ενδιαφερόμενο.

 

ι) Η εκτέλεση κάθε άλλης εργασίας που είναι απαραίτητη για την πραγματοποίηση της αποστολής του.}

 

2. Το άρθρο 2 του νόμου 1647/1986 όπως η παράγραφος 1 αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 21 του νόμου [Ν] 1957/1991 (ΦΕΚ 114/Α/1991) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 2: Διοίκηση - Εκπροσώπηση - Προνόμια

 

1. Ο Οργανισμός διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο με τριετή θητεία, που διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Με την ίδια απόφαση ορίζεται εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος. Ο γραμματέας του Συμβουλίου και ο αναπληρωτής του ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο μεταξύ των υπαλλήλων του Οργανισμού.

 

2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται. Αντικατάσταση του προέδρου, του αντιπροέδρου και των μελών του κατά τη διάρκεια της θητείας γίνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που ορίζει και τα νέα πρόσωπα για τον υπόλοιπο χρόνο.

 

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί τη διοίκηση και τη διαχείριση του Οργανισμού. Η αρμοδιότητα αυτή για κατηγορίες πράξεων ή συγκεκριμένες πράξεις μπορεί να μεταβιβάζεται στον πρόεδρο ή τον αντιπρόεδρο ή άλλα όργανα του Οργανισμού, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στον εποπτεύοντα Υπουργό κάθε μέτρο που θεωρεί χρήσιμο για την προώθηση του έργου του Οργανισμού και υποβάλλει σε αυτόν με τη λήξη κάθε έτους έκθεση για την πρόοδο του έργου του Οργανισμού.

 

4. Τον Οργανισμό εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, τον οποίο αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος ή το όργανο του Οργανισμού που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

5. Ο Οργανισμός έχει στα δικαστήρια και στις διοικητικές αρχές όλα τα δικονομικά προνόμια του Δημοσίου. Τα προνόμια του Δημοσίου έχει και στην αναγκαστική εκτέλεση και ιδίως εκείνα που αφορούν την κατάταξη του Δημοσίου σε πλειστηριασμό ή πτώχευση.

 

6. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ρυθμίζονται όλα τα θέματα που αναφέρονται στην απαρτία, στην πλειοψηφία για τη λήψη των αποφάσεων, στην αναπλήρωση προέδρου, αντιπροέδρου και μελών και γενικά στη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου. Ως προς τη συγκρότηση, τη σύνθεση, τις συνεδριάσεις, τη λειτουργία και τη λήψη αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι διατάξεις των άρθρων 13 έως 15 του νόμου 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/1999).

 

7. Στον πρόεδρο, στον αντιπρόεδρο, στον γραμματέα και στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς επίσης στον εισηγητή των εισαγόμενων προς συζήτηση ενώπιον του θεμάτων, καταβάλλεται αποζημίωση κατά συνεδρίαση, το ύψος της οποίας καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του νόμου [Ν] 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/2003) όπως ισχύει.

 

8. Ο πρόεδρος του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας έχει πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στον Οργανισμό. Ο αντιπρόεδρος και μέχρι δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να έχουν πλήρη ή μερική απασχόληση στον Οργανισμό, ύστερα από απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που εκδίδεται μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας. Στις περιπτώσεις αυτές, ανεξάρτητα από την αποζημίωση συμμετοχής στο Διοικητικό Συμβούλιο, καταβάλλεται αμοιβή, που καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και υπόκειται στους περιορισμούς του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 1256/1982 (ΦΕΚ 65/Α/1982).

 

9. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών, μετά από εισήγηση του Οργανισμό Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας, μπορεί να συνιστώνται και να συγκροτούνται επιτροπές ή ομάδες εργασίας από μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους οποιουδήποτε βαθμού, ειδικούς επιστήμονες, καθηγητές Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και υπαλλήλους του Δημοσίου, με σκοπό τη σύνταξη μελετών, καθώς και την κατάρτιση προσχεδίων νόμων, προεδρικών διαταγμάτων ή υπουργικών αποφάσεων.

 

Με την ίδια απόφαση ρυθμίζεται και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετικά με τη λειτουργία κάθε επιτροπής ή ομάδας εργασίας, καθώς και η αποζημίωση για τους προέδρους, τα μέλη και τους γραμματείς τους (σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 του άρθρου 17 του νόμου [Ν] 3205/2003 όπως έχουν αντικατασταθεί και ισχύουν).

 

10. Για την επικουρία του προέδρου του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας συνιστώνται τέσσερις (4) θέσεις ειδικών συμβούλων ή ειδικών συνεργατών ή επιστημονικών συνεργατών κατ' ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 163 του νόμου [Ν] 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/2007).}

 

3. Το άρθρο 3 του νόμου 1647/1986 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 3: Πόροι - Διαχείριση

 

1. Πόροι του Οργανισμού είναι:

 

α) Τακτική ετήσια κρατική επιχορήγηση, που εγγράφεται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και αποδίδεται στον Οργανισμό με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

 

β) Έκτακτη ετήσια κρατική επιχορήγηση από τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων.

 

γ) Επιχορηγήσεις ελληνικών και ξένων οργανισμών, δωρεές ή κληρονομιές και πρόσοδοι από την εκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων του Οργανισμού.

 

δ) Κάθε άλλο έσοδο από οποιαδήποτε αιτία.

 

2. Οι δαπάνες για την εκπλήρωση του σκοπού του Οργανισμού πραγματοποιούνται σύμφωνα με τον οικονομικό κανονισμό του. Ο κανονισμός αυτός συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, οι οποίοι μπορούν να επιφέρουν τροποποιήσεις και συμπληρώσεις. Έως τη σύνταξη του ανωτέρω οικονομικού κανονισμού, αλλά και μετά τη σύνταξη του συμπληρωματικά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 496/1974 (ΦΕΚ 204/Α/1974) περί λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και του νόμου 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/1995) περί δημοσίου λογιστικού, αναφορικά με τη διοίκηση των εσόδων, εξόδων και κεφαλαίων του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας.}

 

4. Το άρθρο 4 του νόμου 1647/1986 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 4: Προϊστάμενος Υπηρεσιών

 

1. Στον Οργανισμό Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας συνιστάται μία θέση υπαλλήλου με βαθμό 1ο των ειδικών θέσεων. Αυτός που διορίζεται στη θέση αυτή έχει τον τίτλο του προϊσταμένου του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας και προΐσταται σε όλες τις υπηρεσίες του. Μετέχει χωρίς ψήφο στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και εισηγείται τα σχετικά θέματα.

 

2. Προϊστάμενος του Οργανισμού διορίζεται πρόσωπο που έχει πτυχίο ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής σχετικό με το αντικείμενο του Οργανισμού και μεγάλη εμπειρία. Ο διορισμός του προϊσταμένου γίνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

 

3. Συνιστάται θέση αναπληρωτή προϊσταμένου, με βαθμό 2ο των ειδικών θέσεων ο οποίος αναπληρώνει τον προϊστάμενο και αναλαμβάνει τα καθήκοντα εκείνα τα οποία του αναθέτει το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας μετά από γνώμη του προϊσταμένου.

 

4. Καθήκοντα προϊσταμένου μπορεί να ανατεθούν και σε υπάλληλο του δημόσιου τομέα, εφόσον έχει τα παραπάνω προσόντα. Καθήκοντα αναπληρωτή προϊσταμένου ανατίθενται σε υπάλληλο του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας, που διαθέτει τα παραπάνω προσόντα. Ο χρόνος άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου θεωρείται για κάθε συνέπεια ως χρόνος υπηρεσίας στη θέση του υπαλλήλου από την οποία προέρχεται. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλονται οι αποδοχές της μιας μόνο θέσης που θα επιλέξει ο υπάλληλος.}

 

5. Το άρθρο 5 του νόμου 1647/1986, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 5: Υπηρεσίες του Οργανισμού

 

1. Με Προεδρικό Διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, καταρτίζεται ο Οργανισμός του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας. Με τον Οργανισμό συνιστώνται οι οργανικές θέσεις μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου προσωπικού, καθώς και οι θέσεις δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής και καθορίζονται:

 

α) Η αναδιοργάνωση των υπηρεσιών και οι αρμοδιότητες τους, καθώς και η κατανομή σε αυτές των θέσεων του προσωπικού.

 

β) Οι κλάδοι και οι ειδικότητες του προσωπικού, καθώς και ο αριθμός των οργανικών θέσεων κάθε κλάδου και βαθμού.

 

γ) Τα προσόντα που απαιτούνται για το διορισμό στις θέσεις του εισαγωγικού βαθμού κάθε κλάδου ή για την προαγωγή πέρα από ορισμένο βαθμό ή για την κατάληψη ορισμένων θέσεων κατά την εφαρμογή του νόμου αυτού.

 

δ) Τα προσόντα του προϊσταμένου καθεμίας από τις οργανικές μονάδες.

 

ε) Οι θέσεις του ειδικού επιστημονικού προσωπικού, κατά την έννοια του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α/2001), καθώς και οι θέσεις του τεχνικού ή βοηθητικού προσωπικού.

 

2. Από τις θέσεις που συνιστώνται με το διάταγμα της παραγράφου 1 πληρούνται με μετάταξη ή πρόσληψη προσωπικού όσες θέσεις δεν έχουν καταληφθεί, σύμφωνα με το εδάφιο 1 της παρούσας παραγράφου. Η μετάταξη γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 71 και 73 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (νόμος 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/2007)). Η πρόσληψη γίνεται κατά τη διαδικασία του νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994), ύστερα από δημόσια προκήρυξη. Στην προκήρυξη προσδιορίζονται οι κατηγορίες των θέσεων που εξειδικεύονται τα κατά το νόμο απαιτούμενα γενικά και ειδικά προσόντα, καθώς και τα τυχόν πρόσθετα προσόντα που πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι κάθε κατηγορίας για την κάλυψη της θέσεως.

 

3. Επιτρέπεται η κάλυψη αναγκών σε προσωπικό του Οργανισμού με απόσπαση προσωπικού που υπηρετεί με κάθε είδους σχέση στο Δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτό καθορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 του νόμου 2190/1994, εφόσον συγκεντρώνει τα απαιτούμενα για την αντίστοιχη θέση προσόντα. Η απόσπαση γίνεται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του οικείου Υπουργού, χωρίς γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου. Η διάρκεια της απόσπασης μπορεί να ορίζεται μέχρι τρία έτη, με την επιφύλαξη εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 68 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (νόμος 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/2007)), και μπορεί να παρατείνεται μέχρι άλλα τρία έτη. Το προσωπικό που αποσπάται στον Οργανισμό Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας λαμβάνει το μισθό, τα επιδόματα και όλες τις επιπλέον τακτικές αποδοχές, καθώς και τις οποιεσδήποτε λοιπές απολαβές της οργανικής του θέσης, σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις.

 

4. Με Προεδρικό Διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, μπορεί να μεταφέρονται στον Οργανισμό Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας και άλλες υπηρεσίες του ίδιου Υπουργείου, εφόσον οι δραστηριότητες τους έχουν άμεση σχέση με την αποστολή του. Με τη μεταφορά των υπηρεσιών μεταφέρονται και οι θέσεις και το προσωπικό που τις κατέχει. Αν οι υπάλληλοι είναι μόνιμοι, η μεταφορά τους γίνεται με απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου ύστερα από αίτηση τους.

 

5. Με Προεδρικό Διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, μπορεί να μεταφέρονται στον Οργανισμό Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας από άλλα Υπουργεία ή νομικά πρόσωπα του δημόσιου τομέα, που έχουν ως αντικείμενο δραστηριότητες οι οποίες εμπίπτουν στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1 υπηρεσίες ή διευθύνσεις και θέσεις με το προσωπικό που υπηρετεί σε αυτές ή κενές οργανικές θέσεις με τον εξοπλισμό τους.

 

Με το ίδιο ή άλλο Προεδρικό Διάταγμα μπορεί να αναδιαρθρώνονται οι μεταφερόμενες υπηρεσίες και οι υφιστάμενες διευθύνσεις και να ανακαθορίζονται οι αρμοδιότητες τους, να συνιστώνται νέοι κλάδοι προσωπικού και να καθορίζεται η διάρθρωση των θέσεων, κατά κλάδο, να διαχωρίζονται, συγχωνεύονται ή καταργούνται ή μετονομάζονται υφιστάμενοι κλάδοι, θέσεις και ειδικότητες. Η κατά τα ανωτέρω αναδιαμόρφωση των κλάδων και οργανικών θέσεων δεν μπορεί να έχει ως συνέπεια την απόλυση ή τον υποβιβασμό υπαλλήλου. Οι υπάλληλοι που από την αναδιαμόρφωση αυτή πλεονάζουν καταλαμβάνουν ισάριθμες προσωρινές οργανικές θέσεις του ίδιου βαθμού που συνιστώνται στον οικείο κλάδο και με τον ίδιο βαθμό. Οι θέσεις αυτές καταργούνται αυτοδικαίως, μόλις προαχθούν ή αποχωρήσουν από την υπηρεσία οι υπάλληλοι που τις κατέχουν.

 

Με Προεδρικό Διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ρυθμίζονται τα θέματα ασφάλισης σε υφιστάμενα ταμεία αρωγής και επικουρικής ασφάλισης των υπαλλήλων των υπηρεσιών που μεταφέρονται. Για τη μεταφορά των θέσεων και του προσωπικού που γίνεται με την παράγραφο αυτή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

 

6. Συνιστάται στον Οργανισμό Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας Διεύθυνση Γεωπληροφορικής για την ανάπτυξη και λειτουργία της Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών. Η οργάνωση και λειτουργία της διεύθυνσης αυτής καθορίζονται με το Προεδρικό Διάταγμα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

 

7. Συνιστάται στον Οργανισμό Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας Νομική Υπηρεσία για τη νομική κάλυψη των αρμοδιοτήτων του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας. Η Υπηρεσία αυτή υπάγεται απευθείας στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας και η οργάνωση και λειτουργία της καθορίζονται με το Προεδρικό Διάταγμα του εδαφίου 6 της παρούσας παραγράφου. Της Νομικής Υπηρεσίας προΐσταται δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω, κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στο Δημόσιο ή Αστικό Δίκαιο, με εμπειρία σε ζητήματα κτηματολογίου και των λοιπών ζητημάτων που αποτελούν τους σκοπούς του Οργανισμού και τουλάχιστον πενταετή εμπειρία σε θέση υπεύθυνου νομικής υπηρεσίας νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου. Οι αποδοχές του προϊσταμένου της νομικής υπηρεσίας του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας, καθορίζονται σύμφωνα με τις ισχύουσες για τους δικηγόρους με πάγια αντιμισθία των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου σχετικές διατάξεις.

 

8. Το προσωπικό και τις υπηρεσίες του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας συνιστούν το προσωπικό και οι υπηρεσιακές μονάδες που μεταφέρθηκαν στον Οργανισμό με την υπ' αριθμόν 46869/24-11-2003 διαπιστωτική πράξη (295 Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου). Οι αποδοχές του προσωπικού του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας καλύπτονται από την τακτική ετήσια κρατική επιχορήγηση της παραγράφου 1)α του άρθρου 3 του νόμου 1647/1986, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3.

 

9. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας.}

 

6. Στο άρθρο 11 του νόμου 1647/1986 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:

 

{5. Τα άρθρα 6, 7, 8, 9 και 10 του νόμου 1647/1986 καταργούνται.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.