Νόμος 1647/86 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Πόροι - Διαχείριση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Πόροι του Οργανισμού είναι:

 

α) Τακτική ετήσια κρατική επιχορήγηση, που εγγράφεται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και αποδίδεται στον Οργανισμό με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

 

β) Έκτακτη ετήσια κρατική επιχορήγηση από τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων.

 

γ) Επιχορηγήσεις ελληνικών και ξένων οργανισμών, δωρεές ή κληρονομιές και πρόσοδοι από την εκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων του Οργανισμού.

 

δ) Κάθε άλλο έσοδο από οποιαδήποτε αιτία.

 

2. Οι δαπάνες για την εκπλήρωση του σκοπού του Οργανισμού πραγματοποιούνται σύμφωνα με τον οικονομικό κανονισμό του. Ο κανονισμός αυτός συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, οι οποίοι μπορούν να επιφέρουν τροποποιήσεις και συμπληρώσεις. Έως τη σύνταξη του ανωτέρω οικονομικού κανονισμού, αλλά και μετά τη σύνταξη του συμπληρωματικά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 496/1974 (ΦΕΚ 204/Α/1974) περί λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και του νόμου 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/1995) περί δημοσίου λογιστικού, αναφορικά με τη διοίκηση των εσόδων, εξόδων και κεφαλαίων του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 29 του νόμου 3882/2010 (ΦΕΚ 166/Α/2010).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.