Νόμος 1647/86 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Προϊστάμενος υπηρεσιών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στον Οργανισμό Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας συνιστάται μία θέση υπαλλήλου με βαθμό 1ο των ειδικών θέσεων. Αυτός που διορίζεται στη θέση αυτή έχει τον τίτλο του προϊσταμένου του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας και προΐσταται σε όλες τις υπηρεσίες του. Μετέχει χωρίς ψήφο στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και εισηγείται τα σχετικά θέματα.

 

2. Προϊστάμενος του Οργανισμού διορίζεται πρόσωπο που έχει πτυχίο ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής σχετικό με το αντικείμενο του Οργανισμού και μεγάλη εμπειρία. Ο διορισμός του προϊσταμένου γίνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

 

3. Συνιστάται θέση αναπληρωτή προϊσταμένου, με βαθμό 2ο των ειδικών θέσεων ο οποίος αναπληρώνει τον προϊστάμενο και αναλαμβάνει τα καθήκοντα εκείνα τα οποία του αναθέτει το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας μετά από γνώμη του προϊσταμένου.

 

4. Καθήκοντα προϊσταμένου μπορεί να ανατεθούν και σε υπάλληλο του δημόσιου τομέα, εφόσον έχει τα παραπάνω προσόντα. Καθήκοντα αναπληρωτή προϊσταμένου ανατίθενται σε υπάλληλο του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας, που διαθέτει τα παραπάνω προσόντα. Ο χρόνος άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου θεωρείται για κάθε συνέπεια ως χρόνος υπηρεσίας στη θέση του υπαλλήλου από την οποία προέρχεται. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλονται οι αποδοχές της μιας μόνο θέσης που θα επιλέξει ο υπάλληλος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 29 του νόμου 3882/2010 (ΦΕΚ 166/Α/2010).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.