Νόμος 1647/86 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Υπηρεσίες του Οργανισμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με Προεδρικό Διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, καταρτίζεται ο Οργανισμός του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας. Με τον Οργανισμό συνιστώνται οι οργανικές θέσεις μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου προσωπικού, καθώς και οι θέσεις δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής και καθορίζονται:

 

α) Η αναδιοργάνωση των υπηρεσιών και οι αρμοδιότητες τους, καθώς και η κατανομή σε αυτές των θέσεων του προσωπικού.

 

β) Οι κλάδοι και οι ειδικότητες του προσωπικού, καθώς και ο αριθμός των οργανικών θέσεων κάθε κλάδου και βαθμού.

 

γ) Τα προσόντα που απαιτούνται για το διορισμό στις θέσεις του εισαγωγικού βαθμού κάθε κλάδου ή για την προαγωγή πέρα από ορισμένο βαθμό ή για την κατάληψη ορισμένων θέσεων κατά την εφαρμογή του νόμου αυτού.

 

δ) Τα προσόντα του προϊσταμένου καθεμίας από τις οργανικές μονάδες.

 

ε) Οι θέσεις του ειδικού επιστημονικού προσωπικού, κατά την έννοια του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α/2001), καθώς και οι θέσεις του τεχνικού ή βοηθητικού προσωπικού.

 

2. Από τις θέσεις που συνιστώνται με το διάταγμα της παραγράφου 1 πληρούνται με μετάταξη ή πρόσληψη προσωπικού όσες θέσεις δεν έχουν καταληφθεί, σύμφωνα με το εδάφιο 1 της παρούσας παραγράφου. Η μετάταξη γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 71 και 73 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (νόμος 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/2007)). Η πρόσληψη γίνεται κατά τη διαδικασία του νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994), ύστερα από δημόσια προκήρυξη. Στην προκήρυξη προσδιορίζονται οι κατηγορίες των θέσεων που εξειδικεύονται τα κατά το νόμο απαιτούμενα γενικά και ειδικά προσόντα, καθώς και τα τυχόν πρόσθετα προσόντα που πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι κάθε κατηγορίας για την κάλυψη της θέσεως.

 

3. Επιτρέπεται η κάλυψη αναγκών σε προσωπικό του Οργανισμού με απόσπαση προσωπικού που υπηρετεί με κάθε είδους σχέση στο Δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτό καθορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 του νόμου 2190/1994, εφόσον συγκεντρώνει τα απαιτούμενα για την αντίστοιχη θέση προσόντα. Η απόσπαση γίνεται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του οικείου Υπουργού, χωρίς γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου. Η διάρκεια της απόσπασης μπορεί να ορίζεται μέχρι τρία έτη, με την επιφύλαξη εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 68 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (νόμος 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/2007)), και μπορεί να παρατείνεται μέχρι άλλα τρία έτη. Το προσωπικό που αποσπάται στον Οργανισμό Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας λαμβάνει το μισθό, τα επιδόματα και όλες τις επιπλέον τακτικές αποδοχές, καθώς και τις οποιεσδήποτε λοιπές απολαβές της οργανικής του θέσης, σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις.

 

4. Με Προεδρικό Διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, μπορεί να μεταφέρονται στον Οργανισμό Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας και άλλες υπηρεσίες του ίδιου Υπουργείου, εφόσον οι δραστηριότητες τους έχουν άμεση σχέση με την αποστολή του. Με τη μεταφορά των υπηρεσιών μεταφέρονται και οι θέσεις και το προσωπικό που τις κατέχει. Αν οι υπάλληλοι είναι μόνιμοι, η μεταφορά τους γίνεται με απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου ύστερα από αίτηση τους.

 

5. Με Προεδρικό Διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, μπορεί να μεταφέρονται στον Οργανισμό Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας από άλλα Υπουργεία ή νομικά πρόσωπα του δημόσιου τομέα, που έχουν ως αντικείμενο δραστηριότητες οι οποίες εμπίπτουν στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1 υπηρεσίες ή διευθύνσεις και θέσεις με το προσωπικό που υπηρετεί σε αυτές ή κενές οργανικές θέσεις με τον εξοπλισμό τους.

 

Με το ίδιο ή άλλο Προεδρικό Διάταγμα μπορεί να αναδιαρθρώνονται οι μεταφερόμενες υπηρεσίες και οι υφιστάμενες διευθύνσεις και να ανακαθορίζονται οι αρμοδιότητες τους, να συνιστώνται νέοι κλάδοι προσωπικού και να καθορίζεται η διάρθρωση των θέσεων, κατά κλάδο, να διαχωρίζονται, συγχωνεύονται ή καταργούνται ή μετονομάζονται υφιστάμενοι κλάδοι, θέσεις και ειδικότητες. Η κατά τα ανωτέρω αναδιαμόρφωση των κλάδων και οργανικών θέσεων δεν μπορεί να έχει ως συνέπεια την απόλυση ή τον υποβιβασμό υπαλλήλου. Οι υπάλληλοι που από την αναδιαμόρφωση αυτή πλεονάζουν καταλαμβάνουν ισάριθμες προσωρινές οργανικές θέσεις του ίδιου βαθμού που συνιστώνται στον οικείο κλάδο και με τον ίδιο βαθμό. Οι θέσεις αυτές καταργούνται αυτοδικαίως, μόλις προαχθούν ή αποχωρήσουν από την υπηρεσία οι υπάλληλοι που τις κατέχουν.

 

Με Προεδρικό Διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ρυθμίζονται τα θέματα ασφάλισης σε υφιστάμενα ταμεία αρωγής και επικουρικής ασφάλισης των υπαλλήλων των υπηρεσιών που μεταφέρονται. Για τη μεταφορά των θέσεων και του προσωπικού που γίνεται με την παράγραφο αυτή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

 

6. Συνιστάται στον Οργανισμό Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας Διεύθυνση Γεωπληροφορικής για την ανάπτυξη και λειτουργία της Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών. Η οργάνωση και λειτουργία της διεύθυνσης αυτής καθορίζονται με το Προεδρικό Διάταγμα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

 

7. Συνιστάται στον Οργανισμό Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας Νομική Υπηρεσία για τη νομική κάλυψη των αρμοδιοτήτων του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας. Η Υπηρεσία αυτή υπάγεται απευθείας στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας και η οργάνωση και λειτουργία της καθορίζονται με το Προεδρικό Διάταγμα του εδαφίου 6 της παρούσας παραγράφου. Της Νομικής Υπηρεσίας προΐσταται δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω, κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στο Δημόσιο ή Αστικό Δίκαιο, με εμπειρία σε ζητήματα κτηματολογίου και των λοιπών ζητημάτων που αποτελούν τους σκοπούς του Οργανισμού και τουλάχιστον πενταετή εμπειρία σε θέση υπεύθυνου νομικής υπηρεσίας νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου. Οι αποδοχές του προϊσταμένου της νομικής υπηρεσίας του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας, καθορίζονται σύμφωνα με τις ισχύουσες για τους δικηγόρους με πάγια αντιμισθία των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου σχετικές διατάξεις.

 

8. Το προσωπικό και τις υπηρεσίες του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας συνιστούν το προσωπικό και οι υπηρεσιακές μονάδες που μεταφέρθηκαν στον Οργανισμό με την υπ' αριθμόν 46869/24-11-2003 διαπιστωτική πράξη (295 Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου). Οι αποδοχές του προσωπικού του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας καλύπτονται από την τακτική ετήσια κρατική επιχορήγηση της παραγράφου 1)α του άρθρου 3 του νόμου 1647/1986, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3.

 

9. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 29 του νόμου 3882/2010 (ΦΕΚ 166/Α/2010).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.