Νόμος 1647/86 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Υποχρεώσεις φορέων του δημόσιου τομέα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι φορείς του δημόσιου τομέα οφείλουν μέσα σε ένα έτος από την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού να διαβιβάσουν στην Υπηρεσία Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων τα πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα των τοπογραφικών και κτηματολογικών διαγραμμάτων, χαρτών και αεροφωτογραφιών, διαθετικών στερεοζευγών, υπολογισμών και μετρήσεων και λοιπών σχετικών στοιχείων που βρίσκονται στα αρχεία τους. Οι ίδιοι φορείς διαβιβάζουν στην υπηρεσία αυτή τα πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα των παραπάνω στοιχείων μέσα σε προθεσμία τριών μηνών από την περάτωση κάθε σχετικής εργασίας που εκτελείται από αυτούς.

 

2. Οι φορείς του δημόσιου τομέα, όταν πρόκειται να εκτελέσουν εργασίες που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της παραπάνω υπηρεσίας, υποβάλλουν έγκαιρα σ' αυτή το ετήσιο σχετικό πρόγραμμά τους. Μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή των προγραμμάτων αυτών η υπηρεσία γνωστοποιεί στους παραπάνω φορείς αν υπάρχουν τα στοιχεία που έχουν ανάγκη ή αν εκτελούνται σχετικές εργασίες από την ίδια ή άλλους φορείς.

 

3. Οι φύλακες μεταγραφών και υποθηκών οφείλουν να αρνηθούν τη μεταγραφή κάθε συμβολαίου, δικαστικής αποφάσεως, διοικητικής πράξεως με την οποία συνίσταται, μετατίθεται, καταργείται ή αλλοιώνεται εμπράγματο δικαίωμα επί ακινήτων, εφόσον δεν φέρει βεβαίωση ενημέρωσης της Υπηρεσίας Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεως.

 

Η εφαρμογή της παραγράφου αυτής αρχίζει από το χρόνο που θα ορίσει η κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, η οποία προσδιορίζει και κάθε σχετική λεπτομέρεια. Η έναρξη εφαρμογής μπορεί να γίνεται και κατά περιοχές της Χώρας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 του νόμου 2145/1993 (ΦΕΚ 88/Α/1993).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 11 του νόμου 1647/1986 (ΦΕΚ 141/Α/1986).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.