Νόμος 3882/10 - Άρθρο 30

Άρθρο 30: Μεταβατικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος της παραγράφου 5 του άρθρου 5 του νόμου 1647/1986, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 εδάφιο 1 του άρθρου 29 του παρόντος νόμου, υπάγονται στον Οργανισμό Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας οι ακόλουθες υπηρεσίες του πρώην Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, με το κάθε κατηγορίας προσωπικό που υπηρετούσε σε αυτές, σύμφωνα με τη διαπιστωτική πράξη της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου:

 

α) Η Διεύθυνση Κτηματολογίου,

 

β) Η Διεύθυνση Χαρτογραφήσεων,

 

γ) Η Διεύθυνση Γεωδαισίας,

 

δ) Η Διεύθυνση Φωτογραμμετρίας,

 

ε) Η Διεύθυνση Αεροφωτογραφήσεων,

 

στ) Το Γραφείο Κτηματολογίου των Δήμων Καλλιθέας και Παλαιού Φαλήρου του Νομού Αττικής,

 

ζ) Από την έκδοση του προεδρικού διατάγματος της παραγράφου 5 του άρθρου 5 του νόμου 1647/1986, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 εδάφιο 1 του άρθρου 29 του παρόντος νόμου, το Γραφείο Διοίκησης και Διαχείρισης που θεσπίστηκε με την υπ' αριθμόν 58952/1737/31-08-1989 (ΦΕΚ 671/Β/1989) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων ως οργανική μονάδα της Υπηρεσίας Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος του πρώην Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και μεταφέρθηκε στον Οργανισμό Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας σύμφωνα με τη διαπιστωτική πράξη υπ' αριθμόν 46869/24-11-2003 (295 Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου) καταργείται. Από την έκδοση του προεδρικού διατάγματος της παραγράφου 5 του άρθρου 5 του νόμου 1647/1986, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 εδάφιο 1 του άρθρου 29, συνιστώνται δύο διευθύνσεις, Διοικητικού και Οικονομικού. Μέχρι την έκδοση αυτού του προεδρικού διατάγματος, με το οποίο καθορίζονται η οργάνωση και η λειτουργία των διευθύνσεων αυτών, το γραφείο Διοίκησης και Διαχείρισης μετατρέπεται σε Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής Λειτουργίας του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας με δύο τμήματα, ένα Διοικητικής Λειτουργίας και ένα Οικονομικής Λειτουργίας.

 

Το τμήμα Διοικητικής Λειτουργίας είναι αρμόδιο ιδίως για το χειρισμό όλων των θεμάτων που αφορούν την υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων του Οργανισμού, τις διαδικασίες προσλήψεων, μετατάξεων και αποσπάσεων προσωπικού, την υποστήριξη της λειτουργίας και των αρμοδιοτήτων του υπηρεσιακού συμβουλίου, την υποστήριξη των εφαρμογών και τη διαχείριση των βάσεων δεδομένων των συστημάτων πληροφορικής του Οργανισμού, τη γραμματειακή υποστήριξη των υπηρεσιών του Οργανισμού και των οργάνων της Διοίκησης του, την τήρηση πρωτοκόλλου, τη μέριμνα καλής λειτουργίας, καθαριότητας και συντήρησης του κτιρίου στέγασης του Οργανισμού. Το τμήμα Οικονομικής Λειτουργίας είναι αρμόδιο ιδίως για τη σύνταξη του προϋπολογισμού και την οικονομική διαχείριση των εσόδων και εξόδων του Οργανισμού, την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων σε βάρος σχετικών πιστώσεων, την τήρηση των προβλεπόμενων βιβλίων εσόδων - εξόδων, επιταγών, ενταλμάτων κ.ά., τη διενέργεια διαγωνισμών για προμήθειες και υπηρεσίες, τη μισθοδοσία του προσωπικού, τη διαχείριση υλικών.

 

2. Για τη στελέχωση του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος της παραγράφου 5 του άρθρου 5 του νόμου 1647/1986, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 εδάφιο 1 του άρθρου 29 του παρόντος νόμου, οι εννέα οργανικές θέσεις κλάδου Χειριστών Οργάνων που αναφέρονται στην υπ' αριθμόν 46869/24-11-2003 διαπιστωτική πράξη (295 Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου) και είναι κενές, μετατρέπονται ως εξής: σε δύο θέσεις κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, κλάδου Διοικητικού - Οικονομικού, σε τρεις θέσεις κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, κλάδου Μηχανικών, σε μία θέση κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, κλάδου Πληροφορικής, σε μία θέση κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, κλάδου Λογιστών, σε δύο θέσεις κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, του κλάδου Τεχνικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδου Τεχνικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Οι θέσεις αυτές θα καλυφθούν με μετατάξεις ή αποσπάσεις προσωπικού που θα τοποθετηθεί στις οργανικές μονάδες του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας, όπως αυτές καθορίζονται στην παρούσα παράγραφο.

 

3. Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του άρθρου 29 του παρόντος νόμου, η λειτουργία, η στελέχωση από το υπάρχον προσωπικό του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας και η οργάνωση της Διεύθυνσης Γεωπληροφορικής καθορίζεται με υπουργική απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, έπειτα από εισήγηση του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας.

 

4. Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του άρθρου 29 του παρόντος νόμου, η λειτουργία και οργάνωση της Νομικής Υπηρεσίας του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας καθορίζεται με υπουργική απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, έπειτα από εισήγηση του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας.

 

5. Μέχρι την ένταξη του Γραφείου Κτηματολογίου των Δήμων Καλλιθέας και Παλαιού Φαλήρου του Νομού Αττικής στο Εθνικό Κτηματολόγιο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 14 του νόμου 2308/1995 (ΦΕΚ 114/Α/1995), διατηρούνται σε ισχύ όλες οι ισχύουσες διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία του.

 

6. Οι διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 2 του νόμου 1647/1986, όπως αντικαταστάθηκαν με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου έχουν ισχύ και για τα υφιστάμενα κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.