Νόμος 3882/10 - Άρθρο 28

Άρθρο 28: Μέτρα για την παροχή υπηρεσιών και τη διάθεση δεδομένων σε τρίτους


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα μεταδεδομένα των δημόσιων αρχών διατίθενται σε τρίτους χωρίς χρέωση και με κατάλληλη άδεια χρήσης.

 

2. Τα γεωχωρικά Δεδομένα των δημόσιων αρχών και τα σύνολα τους διατίθενται σε τρίτους με κατάλληλες άδειες χρήσης που περιλαμβάνουν υποχρεωτικά τόσο τη με τέλη όσο και τη χωρίς τέλη διάθεση τους, ανάλογα με το σκοπό χρήσης.

 

3. Οι υπηρεσίες των δημόσιων αρχών που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχεία γ', δ' και ε', όπως και οποιεσδήποτε άλλες υπηρεσίες γεωχωρικών δεδομένων που προσφέρονται από δημόσια αρχή,διατίθενται σε τρίτους με κατάλληλες άδειες χρήσης που περιλαμβάνουν υποχρεωτικά τόσο τη με τέλη όσο και τη χωρίς τέλη διάθεση τους ανάλογα με το σκοπό χρήσης και το αιτούμενο επίπεδο ποιότητας υπηρεσιών.

 

4. Οι άδειες χρήσης και το περιεχόμενο τους, καθώς και το πλαίσιο καθορισμού των τελών που προβλέπονται στο παρόν άρθρο, καθορίζονται από την Εθνική Πολιτική Γεωπληροφορίας με ενιαίο και εναρμονισμένο τρόπο για όλες τις δημόσιες αρχές. Τα τέλη είναι ανταποδοτικού χαρακτήρα και όταν επιβάλλονται τέλη, αυτά κρατούνται στο ελάχιστο αναγκαίο ύψος για να διασφαλίζεται η αναγκαία ποιότητα και παροχή συνόλων και υπηρεσιών γεωχωρικών δεδομένων μαζί με μια εύλογη απόδοση επενδύσεως, με παράλληλη διασφάλιση των αναγκών αυτοχρηματοδότησης των δημόσιων αρχών που παρέχουν σύνολα και υπηρεσίες γεωχωρικών δεδομένων, κατά περίπτωση. Το ύψος των τελών καθορίζεται με κοινή απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Γεωπληροφορίας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.