Νόμος 3882/10 - Άρθρο 27

Άρθρο 27: Μέτρα για την κοινοχρησία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα μεταδεδομένα, τα γεωχωρικά Δεδομένα, τα σύνολα τους και οι υπηρεσίες γεωχωρικών δεδομένων των δημόσιων αρχών διαμοιράζονται μεταξύ όλων των δημόσιων αρχών, καθώς και προς τα όργανα που ασκούν δικαστική ή νομοθετική εξουσία, χωρίς χρέωση και με άδεια χρήσης κατά τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο.

 

2. Οι άδειες χρήσης, καθώς και κάθε άλλο μέτρο που λαμβάνεται σε εφαρμογή της παραγράφου 1 δεν πρέπει να περιλαμβάνει περιοριστικούς όρους οι οποίοι ενδέχεται να δημιουργούν πρακτικά εμπόδια που ανακύπτουν στο σημείο χρήσης, ως προς την κοινοχρησία γεωχωρικών δεδομένων, των συνόλων τους και υπηρεσιών γεωχωρικών δεδομένων.

 

3. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, μια δημόσια αρχή μπορεί να επιβάλει τέλη αποκλειστικά για την κάλυψη του κόστους αναπαραγωγής και διάθεσης των συνόλων γεωχωρικών δεδομένων προς άλλη δημόσια αρχή σε αναλογική ή ψηφιακή μορφή. Τα εν λόγω τέλη είναι ανταποδοτικού χαρακτήρα και επιβάλλονται αποκλειστικά σε περιπτώσεις όπου τα σύνολα των γεωχωρικών δεδομένων δεν διατίθενται μέσω γεωχωρικών υπηρεσιών, όπως αυτές προσδιορίζονται στον παρόντα νόμο ή αν η αιτούσα δημόσια αρχή επιθυμεί τη διάθεση ή αναπαραγωγή τους σε αναλογική μορφή. Το ύψος των τελών καθορίζεται από την Εθνική Πολιτική Γεωπληροφορίας σύμφωνα με την παράγραφο 7.

 

4. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 για την κοινοχρησία μεταδεδομένων, γεωχωρικών δεδομένων, των συνόλων τους και υπηρεσιών γεωχωρικών δεδομένων ισχύουν και για τις δημόσιες αρχές άλλων κρατών - μελών και για τα όργανα και τους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποκλειστικά προς το σκοπό της άσκησης των αρμοδιοτήτων και των σκοπών τους που ενδέχεται να έχει αντίκτυπο στο περιβάλλον.

 

5. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 για την κοινοχρησία μεταδεδομένων, γεωχωρικών δεδομένων, των συνόλων τους και υπηρεσιών γεωχωρικών δεδομένων ισχύουν με αμοιβαιότητα και ισοδυναμία, σε φορείς που έχουν συσταθεί με διεθνείς συμφωνίες στις οποίες η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη - μέλη είναι μέρη, αποκλειστικά προς το σκοπό της άσκησης των αρμοδιοτήτων και των σκοπών τους που ενδέχεται να έχουν αντίκτυπο στο περιβάλλον.

 

6. Τα σύνολα και οι υπηρεσίες γεωχωρικών δεδομένων που παρέχονται σε όργανα και οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπλήρωση υποχρεώσεων κατ' εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας για το περιβάλλον, δεν υπόκεινται σε τέλη.

 

7. Οι άδειες χρήσης και το περιεχόμενο τους, καθώς και το πλαίσιο καθορισμού του ύψους των τελών που αναφέρονται στο παρόν άρθρο για Δεδομένα και σύνολα καθορίζονται από την Εθνική Πολιτική Γεωπληροφορίας με ενιαίο και εναρμονισμένο τρόπο για όλες τις δημόσιες αρχές. Τα τέλη καθορίζονται με κοινή απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, μετά από σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Γεωπληροφορίας.

 

8. Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, τα μεταδεδομένα, γεωχωρικά Δεδομένα, σύνολα τους και γεωχωρικές υπηρεσίες, όταν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν από δημόσια αρχή για οικονομικές δραστηριότητες που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της δημόσιας αποστολής της, διατίθενται προς τη δημόσια αρχή με τους όρους και τα τέλη που καθορίζονται στο άρθρο 28.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.