Νόμος 3889/10 - Άρθρο 29

Άρθρο 29: Θέματα Υπηρεσίας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το άρθρο 20 του νόμου 3468/2006 (ΦΕΚ 129/Α/2006), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 του νόμου 3851/2010 (ΦΕΚ 85/Α/2010) αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, ως εξής:

 

{Άρθρο 20: Υπηρεσία Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

 

1. Στη Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής συνιστάται Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Επενδυτών για έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, στην οποία εντάσσεται το Τμήμα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας της Διεύθυνσης Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας που μετονομάζεται σε Διεύθυνση Αποδοτικής Χρήσης και Εξοικονόμησης Ενέργειας. Στην Υπηρεσία Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας συνιστάται θέση μετακλητού υπαλλήλου με βαθμό 2ο της κατηγορίας ειδικών θέσεων, ο οποίος προΐσταται της υπηρεσίας και λαμβάνει τις αντίστοιχες αποδοχές. Η κάλυψη της ανωτέρω θέσης γίνεται κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη σχετική διάταξη είτε με διορισμό είτε με τοποθέτηση υπαλλήλου της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής είτε με απόσπαση από θέση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου του δημόσιου τομέα που εποπτεύεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ύστερα από γνώμη του οργάνου διοίκησης του νομικού αυτού προσώπου. Ο μετακλητός υπάλληλος ορίζεται με θητεία διάρκειας μέχρι τρία έτη με δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης. Προσόντα για το διορισμό, την τοποθέτηση ή την απόσπαση είναι η κατοχή πτυχίου Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος και σημαντική εμπειρία σε έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Σε περίπτωση κάλυψης της ανωτέρω θέσης με απόσπαση ο αποσπώμενος συνεχίζει να λαμβάνει το σύνολο των πάσης φύσεως αποδοχών, επιδομάτων και λοιπών αμοιβών του από τον φορέα από τον οποίο προέρχεται.

 

2. Η Υπηρεσία Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 

α. Ενημέρωση και πληροφόρηση των επενδυτών για το θεσμικό, νομοθετικό, φορολογικό και χρηματοοικονομικό πλαίσιο των επενδύσεων σε έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, καθώς και για τις ενέργειες που απαιτούνται για την αδειοδότηση των έργων αυτών και την ένταξη τους σε υφιστάμενα επενδυτικά προγράμματα ή σχεδιασμούς.

 

β. Παραλαβή αιτήσεων των επενδυτών, εφόσον επιθυμούν οι ενδιαφερόμενοι, με σκοπό τη διευκόλυνση τους.

 

γ. Άμεση διαβίβαση του φακέλου, εφόσον επιθυμούν οι ενδιαφερόμενοι, στις αρμόδιες για τη διεκπεραίωση υπηρεσίες.

 

δ. Αναζήτηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες πληροφοριών για λογαριασμό του αιτούντος επενδυτή σχετικά με την πρόοδο οποιασδήποτε διαδικασίας έχει κινηθεί κατόπιν αιτήσεως του, καθώς και η μέριμνα για την επίσπευση της.

 

ε. Διατύπωση προτάσεων και λύσεων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των διοικητικών δυσχερειών και προβλημάτων τα οποία προκύπτουν κατά την αδειοδοτική ή άλλη συναφή διαδικασία που αφορά σε έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

 

στ. Επεξεργασία σχεδίων γενικών οδηγιών, εγκυκλίων και αποφάσεων για τη διευκόλυνση της αδειοδότησης των έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

 

ζ. Υποβολή ερωτήσεων προς τις λοιπές Υπηρεσίες που εμπλέκονται στην αδειοδοτική διαδικασία έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε σχέση με την πορεία και την εξέλιξη της αδειοδότησης των έργων. Οι ανωτέρω Υπηρεσίες οφείλουν να αποστέλλουν αμελλητί στην Υπηρεσία Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σαφείς και πλήρεις απαντήσεις επί των ερωτημάτων αυτών, παρέχοντας διευκρινίσεις για τυχόν ελλείψεις του φακέλου που υπέβαλε ο επενδυτής και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο συμπλήρωσης τους.

 

η. Όλες τις αρμοδιότητες του Τμήματος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

 

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μπορεί να καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία άσκησης των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

3. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζεται η οργάνωση της Υπηρεσίας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, η διάρθρωση της σε διευθύνσεις και τμήματα και συνιστώνται οι αναγκαίες για τη λειτουργία της οργανικές θέσεις μόνιμου και με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού κατά κλάδους, κατηγορίες και ειδικότητες.

 

4. Μέχρι να πληρωθούν οι θέσεις που συνιστώνται με το προεδρικό διάταγμα που προβλέπεται στην παράγραφο 3, επιτρέπεται η απόσπαση προσωπικού κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων από υπηρεσίες του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και από φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Η διάρκεια της απόσπασης ορίζεται σε τρία έτη με δυνατότητα ανανέωσης για ίσο χρονικό διάστημα.

 

5. Μέχρι την κάλυψη των θέσεων της Υπηρεσίας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, που συνιστώνται σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα που προβλέπεται στην παράγραφο 3, η Υπηρεσία αυτή ασκεί μόνο τις αρμοδιότητες του τμήματος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

 

6. Η Υπηρεσία Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας υποβάλλει, μέχρι την 1η Φεβρουαρίου κάθε έτους, στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας έκθεση, στην οποία περιγράφονται και τεκμηριώνονται τα σημαντικότερα προβλήματα που αφορούν επενδύσεις στους τομείς Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, καθώς και προτάσεις για την επίλυση τους.

 

7. Τα έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, τα οποία σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 9 του νόμου 3775/2009 (ΦΕΚ 122/Α/2009) εντάσσονται στην εκεί θεσπιζόμενη διαδικασία ταχείας αδειοδότησης, εξακολουθούν να διέπονται από τις διατάξεις του ανωτέρω νόμου που αφορούν τη διαδικασία αυτή.

 

8. Οι έχοντες την εκμετάλλευση των μονάδων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας υποχρεούνται να υποβάλλουν στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία τους στην Υπηρεσία Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

 

Τα στοιχεία αυτά είναι εμπιστευτικά και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την παραγωγή στατιστικών στοιχείων του ενεργειακού τομέα, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ενεργειακής Πολιτικής, καθώς και για το γενικότερο σχεδιασμό του Υπουργείου. Τα στατιστικά στοιχεία που καταρτίζονται με βάση το πρωτογενές στατιστικό υλικό δημοσιοποιούνται και παρέχονται σε τρίτους κατά τρόπο ώστε να αποκλείεται η άμεση ή έμμεση αποκάλυψη της ταυτότητας εκείνων που παρείχαν τις πληροφορίες ή εκείνων τους οποίους αφορά το πρωτογενές στατιστικό υλικό.

 

9. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής επιβάλλεται πρόστιμο σε όσους παραβιάζουν την υποχρέωση υποβολής των στοιχείων και των πληροφοριών της προηγούμενης παραγράφου, το οποίο αποδίδεται στο Πράσινο Ταμείο. Το ύψος του προστίμου είναι ανάλογο της βαρύτητας και συχνότητας της παράβασης, κυμαίνεται από πέντε χιλιάδες (5.000) έως και πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ και μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του πιο πάνω Υπουργού. Με όμοια απόφαση ρυθμίζεται η διαδικασία επιβολής των προστίμων, τα κριτήρια επιμέτρησης τους, η υποβολή και εξέταση των ενστάσεων κατά της απόφασης επιβολής τους και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

10. Υποχρέωση υποβολής στοιχείων στην Υπηρεσία Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, σχετικών με τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας έχουν επίσης όλες οι υπηρεσίες και οι φορείς του Δημοσίου, στους οποίους περιλαμβάνεται και η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Το σχετικό αίτημα υποβάλλεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ή, με εξουσιοδότηση του, από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

 

11. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζονται η διαδικασία υποβολής των ανωτέρω στοιχείων, το περιεχόμενο τους, η περιοδικότητα υποβολής τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.