Νόμος 4002/11 - Άρθρο 68

Άρθρο 68: Λοιπές διατάξεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για την πλήρωση θέσεων στο Δημόσιο, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού με μετάταξη ή μεταφορά προσωπικού με γενικές ή ειδικές διατάξεις απαιτείται προηγούμενη έγκριση από την τετραμελή επιτροπή σύμφωνα με την πράξης υπουργικού συμβουλίου 33/2006 (ΦΕΚ 280/Α/2006), όπως ισχύει κάθε φορά. Εκκρεμείς κατά τη δημοσίευση του παρόντος μετατάξεις ή μεταφορές προσωπικού ιδιωτικού δικαίου από τους φορείς των περιπτώσεων στ' έως και θ' του άρθρου 14 του νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994) σε δημόσιες υπηρεσίες, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού δεν ολοκληρώνονται.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 καταργήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 19 του νόμου 4440/2016 (ΦΕΚ 224/Α/2016).

 

2. Η διάταξη της υποπαραγράφου 1 του παρόντος δεν έχει εφαρμογή στις υποχρεωτικές μεταφορές προσωπικού, στις μετατάξεις υπαλλήλων εντός της ίδιας υπηρεσίας σε κλάδο της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας, καθώς και στην περίπτωση αμοιβαίας μετάταξης υπαλλήλων του Δημοσίου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αυτών. Η ισχύς της παρούσας παραγράφου ανατρέχει στο χρόνο έναρξης ισχύος του νόμου 4002/2011.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 8 του νόμου 4275/2014 (ΦΕΚ 149/Α/2014).

 

3. Μετά το τρίτο εδάφιο της υποπερίπτωσης 5 της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1, το τρίτο εδάφιο της υποπερίπτωσης 5 της περίπτωσης γ' της παραγράφου 2 και το τρίτο εδάφιο της υποπερίπτωσης 4 της περίπτωσης γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 85 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του νόμου 3839/2010 (ΦΕΚ 51/Α/2010), προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Ο βαθμός της γραπτής εξέτασης ισχύει για έξι (6) έτη από την έκδοση των αποτελεσμάτων. Για τους υπαλλήλους που συμμετέχουν σε δύο ή και περισσότερες γραπτές εξετάσεις λαμβάνεται υπόψη η υψηλότερη βαθμολογία τους. Η διαδικασία της γραπτής εξέτασης διενεργείται μία (1) τουλάχιστον φορά κάθε τρία (3) έτη ανεξάρτητα από την προκήρυξη επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία έχουν τόσο οι υπάλληλοι που πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 84 του παρόντος κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη γραπτή εξέταση όσο και οι υπάλληλοι που θα πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές τέσσερα (4) έτη μετά τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας.}

 

4. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 157 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του νόμου 3839/2010, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Το Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων μπορεί να συνεδριάζει και στην έδρα του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού.}

 

5. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 37 του νόμου 3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α/2011) η φράση των παραγράφων 1 και 2 αντικαθίσταται με τη φράση των παραγράφων 4 και 5.

 

6. Οι διατάξεις του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 57/2007 (ΦΕΚ 59/Α/2007), όπως ισχύουν, αντικαθίστανται ως εξής:

 

{1. Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από:

 

α) τον Πρόεδρο,

β) τον Γενικό Γραμματέα Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης,

γ) τους Διευθυντές των εκπαιδευτικών μονάδων του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης,

δ) τον υπεύθυνο συντονιστή της Μονάδας Τεκμηρίωσης και Καινοτομιών του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης,

ε) τρεις εμπειρογνώμονες, έκαστος σε διαφορετικό γνωστικό αντικείμενο, με εμπειρία σε θέματα κυρίως δημόσιας διοίκησης, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, διαβούλευσης, οικονομικής διαχείρισης, επίλυσης συγκρούσεων, κοινωνικών δικτύων, διαφάνειας, δια βίου μάθησης, εκ των οποίων ένας τουλάχιστον να είναι απόφοιτος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης,

στ) έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας,

ζ) έναν εκπρόσωπο της Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων Ελλάδας,

η) έναν εκπρόσωπο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος,

θ) έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

2. Ο Πρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας και οι αναπληρωτές τους επιλέγονται μεταξύ επιστημόνων κύρους και ειδικής εμπειρίας από τους επιστημονικούς κλάδους που απαριθμούνται στην περίπτωση ε' της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ή και από άλλους επιστημονικούς κλάδους, εφόσον έχουν ασκήσει διοικητικά καθήκοντα υψηλής ευθύνης. Στην περίπτωση ορισμού μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού πλήρους απασχόλησης ως Πρόεδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, διατηρείται η ένταξή του στην κατηγορία της πλήρους απασχόλησης και καταβάλλεται παράλληλα με τις προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις αποδοχές της κύριας θέσης του και η προβλεπόμενη για τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης μηνιαία αποζημίωση, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του νόμου 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α/2010).

 

3. Ο Πρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας, καθώς και τα μέλη που μνημονεύονται στα στοιχεία ε', στ', ζ', η' και θ' της παραγράφου 1 με τους αναπληρωτές τους διορίζονται για τριετή θητεία που μπορεί να ανανεωθεί, με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Με απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών καθορίζεται η αποζημίωση του Προέδρου, των μελών και του γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου και οι αποδοχές του Γενικού Γραμματέα. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης συνεχίζουν να ασκούν τα καθήκοντά τους και μετά τη λήξη της θητείας τους μέχρι την ανανέωσή της ή το διορισμό νέων μελών σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

 

4. Η θητεία του Προέδρου, του Γενικού Γραμματέα και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που αναφέρονται στο στοιχείο ε' της παραγράφου 1 μπορεί να διακοπεί σε περίπτωση σοβαρής παράβασης ή σοβαρής αμέλειας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Η διακοπή γίνεται με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

 

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο ύστερα από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα ορίζει ως γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου υπάλληλο του Κέντρου, καθώς και τον αναπληρωτή του.}

 

7. Στο τέλος της υποπερίπτωσης γ)γ' της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 10Α του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 57/2007 (ΦΕΚ 95/Α/2007), που προστέθηκε με την περίπτωση δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 57 του νόμου 3966/2011 (ΦΕΚ 118/Α/2011), προστίθεται υποπερίπτωση δ)δ' ως εξής:

 

{δ)δ) Η μέριμνα για την καλή λειτουργία και διαχείριση του δικτυακού τόπου ανάρτησης των προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις μετακλητών του δημόσιου τομέα, καθώς και των σχεδίων νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων που τίθενται σε δημόσια διαβούλευση.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.