Νόμος 4275/14 - Άρθρο 8

Άρθρο 8


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα εδάφια β' και γ' της παραγράφου 13 του άρθρου 17 του νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994), όπως ισχύει, καταργούνται.

 

2. Στο τέλος της παραγράφου 21 του άρθρου ενάτου του νόμου 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α/2012) προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Απόφαση κατανομής απαιτείται και για τις περιπτώσεις όπου το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού διαθέτει με απόφασή του επόμενο κατά σειρά στον πίνακα επιτυχίας υποψήφιο για αντικατάσταση - αναπλήρωση διοριστέου που δεν αποδέχτηκε το διορισμό του ή έχει κώλυμα διορισμού ή παραιτήθηκε εντός 1 έτους από το διορισμό του.

 

Δεν απαιτείται απόφαση κατανομής όταν οι αποφάσεις του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού αφορούν σε αντικαταστάσεις - αναπληρώσεις διοριστέων των ως άνω περιπτώσεων οι οποίοι περιλαμβάνονται σε προηγούμενες αποφάσεις κατανομής.}

 

3. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 4 της πράξης υπουργικού συμβουλίου 33/2006 (ΦΕΚ 280/Α/2006), όπως ισχύει, προστίθεται περίπτωση κ)α' ως εξής:

 

{κ)α) το προσωπικό που προσλαμβάνεται σε εκτέλεση ειδικού προγράμματος απασχόλησης που προκηρύσσεται και επιδοτείται από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.}

 

4. Η παράγραφος 2 του άρθρου 68 του νόμου 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α/2011) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Η διάταξη της υποπαραγράφου 1 του παρόντος δεν έχει εφαρμογή στις υποχρεωτικές μεταφορές προσωπικού, στις μετατάξεις υπαλλήλων εντός της ίδιας υπηρεσίας σε κλάδο της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας (άρθρα 69 και 70 του Υπαλληλικού Κώδικα), καθώς και στην περίπτωση αμοιβαίας μετάταξης υπαλλήλων του Δημοσίου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αυτών. Η ισχύς της παρούσας παραγράφου ανατρέχει στο χρόνο έναρξης ισχύος του νόμου 4002/2011.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 250 του νόμου 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/2014).

 



Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.