Νόμος 4281/14

Ν4281/2014: Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4281/2014: Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 160/Α/2014), 08-08-2014.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Μέρος Α: Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών

 

Άρθρο 1: Ρυθμίσεις Φόρου Προστιθέμενης Αξίας

Άρθρο 2: Ρυθμίσεις σχετικά με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

Άρθρο 3: Οργανωτικές ρυθμίσεις Υπουργείου Οικονομικών

Άρθρο 4: Ρυθμίσεις σχετικά με το Δελτίο Ατομικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης

Άρθρο 5: Τροποποιήσεις των νόμων 3492/2006, 4151/2013 και 4254/2014

Άρθρο 6: Επιχορήγηση φορέων της Γενικής Κυβέρνησης για εξόφληση ληξιπροθέσμων υποχρεώσεών τους

Άρθρο 7: Δημόσια Προσφορά και Ενημερωτικό Δελτίο

Άρθρο 8: Τροποποίηση του νόμου 2778/1999

Άρθρο 9: Ρυθμίσεις για την ενσωμάτωση των Οδηγιών 2010/73/ΕΕ και 2011/61/ΕΕ

Άρθρο 10

Άρθρο 11: Χάραξη αιγιαλού - παραλίας

Άρθρο 12: Τροποποίηση του νόμου 4224/2013, θέματα Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων

Άρθρο 13: Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων, τροποποίηση του νόμου 1892/1990

 

Μέρος Β: Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας - Κανόνες σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών

 

Μέρος Πρώτο: Γενικές διατάξεις

 

Τίτλος Ι: Αντικείμενο, πεδίο εφαρμογής και ορισμοί

 

Τμήμα Πρώτο: Αντικείμενο και ορισμοί

 

Άρθρο 14: Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 15: Ορισμοί

Άρθρο 16: Γενικές αρχές που διέπουν τη σύναψη συμβάσεων

Άρθρο 17: Όροι σχετικά με τις συμφωνίες που έχουν συναφθεί στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου

Άρθρο 18: Αναθέτουσες Αρχές

Άρθρο 19: Αναθέτοντες Φορείς

Άρθρο 20: Κεντρικές αρχές προμηθειών

Άρθρο 21: Ειδικές ρυθμίσεις σχετικά με τις συγκεντρωτικές αγορές

Άρθρο 22: Εκχώρηση ειδικών ή αποκλειστικών δικαιωμάτων: ρήτρα αποφυγής διακρίσεων

 

Τμήμα Δεύτερο: Χρηματικά όρια

 

Άρθρο 23: Χρηματικά όρια των δημοσίων συμβάσεων

Άρθρο 24: Συμβάσεις που επιδοτούνται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50% από τις αναθέτουσες αρχές

Άρθρο 25: Μέθοδοι υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας των δημοσίων συμβάσεων, των συμφωνιών - πλαισίων και των δυναμικών συστημάτων αγορών

 

Τμήμα Τρίτο: Εξαιρούμενες συμβάσεις

 

Άρθρο 26: Απόρρητες συμβάσεις ή συμβάσεις που απαιτούν ιδιαίτερα μέτρα ασφαλείας

Άρθρο 27: Ειδικές Εξαιρέσεις για συμβάσεις που συνάπτουν αναθέτουσες αρχές / αναθέτοντες φορείς

Άρθρο 28: Ειδικές Εξαιρέσεις για συμβάσεις που συνάπτουν αναθέτοντες φορείς

Άρθρο 29: Συμβάσεις παραχώρησης υπηρεσιών

Άρθρο 30: Συμβάσεις στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας

 

Τμήμα Τέταρτο: Κανόνες που ισχύουν για τις συμβάσεις υπηρεσιών

 

Άρθρο 31: Κανόνες που ισχύουν για τις συμβάσεις υπηρεσιών που συνάπτουν αναθέτουσες αρχές

Άρθρο 32: Κανόνες που ισχύουν για τις συμβάσεις υπηρεσιών που συνάπτουν αναθέτοντες φορείς

 

Τμήμα Πέμπτο: Κοινές ρυθμίσεις για συμβάσεις που συνάπτουν αναθέτουσες αρχές και αναθέτοντες φορείς

 

Άρθρο 33: Οικονομικοί Φορείς

Άρθρο 34: Εχεμύθεια

Άρθρο 35: Προστασία διαβαθμισμένων πληροφοριών

Άρθρο 36: Κανόνες που εφαρμόζονται στην επικοινωνία των μερών του διαγωνισμού

Άρθρο 37: Έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης

 

Τμήμα Έκτο: Ειδικό καθεστώς

 

Άρθρο 38: Συμβάσεις ανατιθέμενες κατ' αποκλειστικότητα

 

Τμήμα Έβδομο: Έγγραφα της σύμβασης

 

Άρθρο 39: Έγγραφα της Σύμβασης

Άρθρο 40: Τεχνικές προδιαγραφές

Άρθρο 41: Υποχρεώσεις σχετικά με τη φορολογία, την προστασία του περιβάλλοντος και τις συνθήκες εργασίας

Άρθρο 42: Χρήση του Κοινού Λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις

 

Τμήμα Όγδοο: Ανάθεση της σύμβασης

 

Άρθρο 43: Κριτήρια ανάθεσης των συμβάσεων

Άρθρο 44: Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές

 

Τίτλος ΙΙ: Καταπολέμηση διαφθοράς

 

Άρθρο 45: Συγκρούσεις συμφερόντων

Άρθρο 46: Παράνομες συμπεριφορές

 

Μέρος Δεύτερο: Κανόνες που εφαρμόζονται στις δημόσιες συμβάσεις και συμβάσεις παραχώρησης δημοσίων έργων που συνάπτουν αναθέτουσες αρχές

 

Τίτλος Ι: Πεδίο εφαρμογής

 

Άρθρο 47: Πεδίο εφαρμογής

 

Τίτλος ΙΙ: Διαδικασίες ανάθεσης

 

Τμήμα Πρώτο: Επιλογή διαδικασίας ανάθεσης

 

Άρθρο 48: Χρήση των ανοικτών, κλειστών και με διαπραγμάτευση διαδικασιών και του ανταγωνιστικού διαλόγου

Άρθρο 49: Ανταγωνιστικός διάλογος

Άρθρο 50: Διαδικασία με διαπραγμάτευση, με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού

Άρθρο 51: Διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού

Άρθρο 52: Συμφωνίες - πλαίσιο

Άρθρο 53: Συμφωνίες - πλαίσιο με έναν οικονομικό φορέα

Άρθρο 54: Συμφωνίες - πλαίσιο με περισσότερους οικονομικούς φορείς

Άρθρο 55: Συμβάσεις δημοσίων έργων: ειδικοί κανόνες που αφορούν την κατασκευή κοινωνικών κατοικιών

 

Τμήμα Δεύτερο: Κανόνες δημοσιότητας και διαφάνειας

 

Κεφάλαιο Α: Δημοσίευση των προκηρύξεων

 

Άρθρο 56: Προκηρύξεις

Άρθρο 57: Σύνταξη και λεπτομέρειες δημοσίευσης των προκηρύξεων

Άρθρο 58: Μη υποχρεωτική δημοσίευση

 

Κεφάλαιο Β: Προθεσμίες

 

Άρθρο 59: Προθεσμία για την παραλαβή των αιτήσεων συμμετοχής και των προσφορών

Άρθρο 60: Ανοικτές διαδικασίες: Συγγραφή υποχρεώσεων, έγγραφα και συμπληρωματικές πληροφορίες

 

Κεφάλαιο Γ: Περιεχόμενο και τρόπος διαβίβασης των πληροφοριών

 

Άρθρο 61: Προσκλήσεις υποβολής προσφορών, συμμετοχής στο διάλογο ή διαπραγμάτευσης

Άρθρο 62: Ενημέρωση των υποψηφίων και των προσφερόντων

Άρθρο 63: Πρακτικά

 

Τμήμα Τρίτο: Διεξαγωγή της διαδικασίας

 

Κεφάλαιο Α: Προσφορές

 

Άρθρο 64: Εναλλακτικές προσφορές

Άρθρο 65: Υπεργολαβίες

 

Κεφάλαιο Β: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής

 

Άρθρο 66: Δικαιούμενοι συμμετοχής

Άρθρο 67: Έλεγχος της καταλληλότητας, επιλογή των συμμετεχόντων και ανάθεση των συμβάσεων

Άρθρο 68: Προσωπική κατάσταση του υποψηφίου ή του προσφέροντος

Άρθρο 69: Άδεια άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας

Άρθρο 70: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Άρθρο 71: Τεχνικές ή / και επαγγελματικές ικανότητες

Άρθρο 72: Πρότυπα εξασφάλισης της ποιότητας

Άρθρο 73: Πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Άρθρο 74: Συμπληρωματική τεκμηρίωση και πληροφορίες

Άρθρο 75: Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων. Πιστοποίηση από οργανισμούς δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου

 

Τμήμα Τέταρτο: Διαγωνισμοί μελετών στον τομέα των υπηρεσιών

 

Άρθρο 76: Γενικές διατάξεις

Άρθρο 77: Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 78: Εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 79: Προκηρύξεις

Άρθρο 80: Σύνταξη και λεπτομέρειες δημοσίευσης των προκηρύξεων για τους διαγωνισμούς μελετών

Άρθρο 81: Μέσα επικοινωνίας

Άρθρο 82: Επιλογή των ανταγωνιζομένων

Άρθρο 83: Σύνθεση της κριτικής επιτροπής

Άρθρο 84: Αποφάσεις της κριτικής επιτροπής

 

Τμήμα Πέμπτο: Κανόνες στον τομέα των συμβάσεων παραχώρησης δημοσίων έργων

 

Κεφάλαιο Α: Κανόνες που εφαρμόζονται στις συμβάσεις παραχώρησης δημοσίων έργων

 

Άρθρο 85: Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 86: Εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 87: Δημοσίευση της προκήρυξης στις συμβάσεις παραχώρησης δημοσίων έργων

Άρθρο 88: Προθεσμία

Άρθρο 89: Υπεργολαβία

Άρθρο 90: Ανάθεση συμπληρωματικών έργων στον ανάδοχο

 

Κεφάλαιο Β: Κανόνες που εφαρμόζονται στις συμβάσεις που συνάπτουν οι ανάδοχοι σύμβασης παραχώρησης που είναι αναθέτουσες αρχές

 

Άρθρο 91: Εφαρμοστέοι κανόνες

 

Κεφάλαιο Γ: Κανόνες που εφαρμόζονται στις συμβάσεις που συνάπτουν οι ανάδοχοι σύμβασης παραχώρησης που δεν είναι αναθέτουσες αρχές

 

Άρθρο 92: Κανόνες δημοσιότητας: κατώτατο όριο και εξαιρέσεις

Άρθρο 93: Δημοσίευση της προκήρυξης

Άρθρο 94: Προθεσμίες για την παραλαβή των αιτήσεων συμμετοχής και την παραλαβή των προσφορών

 

Τίτλος IΙΙ: Στατιστικά στοιχεία

 

Άρθρο 95: Στατιστικά στοιχεία συμβάσεων που συνάπτονται από αναθέτουσες αρχές

 

Μέρος Τρίτο: Κανόνες που εφαρμόζονται στις δημόσιες συμβάσεις που συνάπτουν αναθέτοντες φορείς στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και ταχυδρομικών υπηρεσιών

 

Τίτλος Ι: Πεδίο εφαρμογής

 

Άρθρο 96: Πεδίο εφαρμογής

 

Τίτλος IΙ: Δραστηριότητες που καλύπτονται

 

Άρθρο 97: Αέριο, θερμότητα και ηλεκτρισμός

Άρθρο 98: Ύδωρ

Άρθρο 99: Υπηρεσίες μεταφορών

Άρθρο 100: Ταχυδρομικές υπηρεσίες

Άρθρο 101: Αναζήτηση, εξόρυξη και συλλογή πετρελαίου, αερίου, άνθρακα και άλλων στερεών καυσίμων - Διάθεση λιμένων και αερολιμένων σε μεταφορείς

Άρθρο 102: Συμβάσεις που αφορούν διάφορες δραστηριότητες

Άρθρο 103: Συμβάσεις μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών

Άρθρο 104: Διαδικασία για τον προσδιορισμό του κατά πόσον δεδομένη δραστηριότητα είναι απευθείας εκτεθειμένη στον ανταγωνισμό

 

Τίτλος IΙΙ: Διαδικασίες ανάθεσης

 

Τμήμα Πρώτο: Κανόνες διενέργειας διαδικασιών ανάθεσης

 

Κεφάλαιο Α: Όροι προσφυγής στην ανοικτή ή κλειστή διαδικασία ή τη διαδικασία διαπραγμάτευσης

 

Άρθρο 105: Χρησιμοποίηση ανοικτής ή κλειστής διαδικασίας ή διαδικασίας διαπραγμάτευσης με ή χωρίς προκήρυξη διαγωνισμού

Άρθρο 106: Ανακοίνωση των τεχνικών προδιαγραφών

Άρθρο 107: Εναλλακτικές προσφορές

 

Κεφάλαιο Β: Συμφωνίες - πλαίσια

 

Άρθρο 108: Συμφωνίες - πλαίσιο

 

Κεφάλαιο Γ: Κανόνες δημοσιότητας και διαφάνειας

 

Άρθρο 109: Προκηρύξεις που χρησιμοποιούνται ως μέσο έναρξης διαγωνισμού

Άρθρο 110: Σύνταξη και λεπτομέρειες δημοσίευσης των προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων

Άρθρο 111: Περιοδικές ενδεικτικές προκηρύξεις και προκηρύξεις για την ύπαρξη συστήματος προεπιλογής

Άρθρο 112: Γνωστοποιήσεις για συμβάσεις που έχουν συναφθεί

Άρθρο 113: Προθεσμίες παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής και παραλαβής των προσφορών

Άρθρο 114: Ανοικτές διαδικασίες: έγγραφα του διαγωνισμού και συμπληρωματικές πληροφορίες

Άρθρο 115: Προσκλήσεις υποβολής προσφορών ή διαπραγμάτευσης

Άρθρο 116: Ενημέρωση των αιτούντων προεπιλογή, των υποψηφίων και των προσφερόντων

Άρθρο 117: Πληροφορίες που διατηρούνται για τις συμβάσεις που έχουν συναφθεί

 

Κεφάλαιο Δ: Διεξαγωγή της διαδικασίας

 

Άρθρο 118: Γενικές διατάξεις

Άρθρο 119: Αμοιβαία αναγνώριση όσον αφορά τους διοικητικούς, τεχνικούς ή χρηματοοικονομικούς όρους, καθώς και τα πιστοποιητικά, τις δοκιμές και τα αποδεικτικά στοιχεία

Άρθρο 120: Συστήματα προεπιλογής

Άρθρο 121: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής

 

Κεφάλαιο Ε: Προσφορές που περιέχουν προϊόντα καταγωγής τρίτων χωρών και σχέσεις με τις χώρες αυτές

 

Άρθρο 122: Προσφορές που περιέχουν προϊόντα, καταγωγής τρίτων χωρών

Άρθρο 123: Σχέσεις με τρίτες χώρες στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών

 

Τμήμα Πρώτο: Κανόνες που ισχύουν για τους διαγωνισμούς μελετών στον τομέα των υπηρεσιών

 

Άρθρο 124: Γενική διάταξη

Άρθρο 125: Κατώτατα όρια

Άρθρο 126: Διαγωνισμοί μελετών που εξαιρούνται

Άρθρο 127: Κανόνες δημοσιότητας και διαφάνειας

Άρθρο 128: Μέσα επικοινωνίας

Άρθρο 129: Διοργάνωση διαγωνισμών μελετών, επιλογή των συμμετεχόντων και κριτική επιτροπή

Άρθρο 130: Αποφάσεις της κριτικής επιτροπής

 

Τίτλος IV: Στατιστικά στοιχεία

 

Άρθρο 131: Στατιστικά στοιχεία συμβάσεων που συνάπτονται από αναθέτοντες φορείς

 

Μέρος Τέταρτο: Κανόνες σχετικά με τις ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις

 

Τίτλος I: Ηλεκτρονικά μέσα σύναψης συμβάσεων

 

Άρθρο 132: Χρησιμοποίηση ηλεκτρονικών πλειστηριασμών

Άρθρο 133: Δυναμικά συστήματα αγορών

 

Τίτλος II: Εθνικό σύστημα ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων

 

Άρθρο 134: Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 135: Ορισμοί

Άρθρο 136: Υποχρέωση χρήσης Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων

Άρθρο 137: Υποστήριξη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων

Άρθρο 138: Λειτουργία και πολιτική ασφάλειας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων

 

Τίτλος III: Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων

 

Άρθρο 139: Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων

 

Μέρος Πέμπτο: Κανόνες που ισχύουν για τη σύναψη συμβάσεων χαμηλής αξίας και συμβάσεων υπηρεσιών χαμηλής προτεραιότητας

 

Άρθρο 140: Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 141: Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων

Άρθρο 142: Επιλογή διαδικασίας ανάθεσης

Άρθρο 143: Συνοπτικός διαγωνισμός

Άρθρο 144: Απευθείας ανάθεση

Άρθρο 145: Προθεσμίες

Άρθρο 146: Εξαιρέσεις

 

Μέρος Έκτο: Κανόνες σχετικά με την προπαρασκευή και τη διενέργεια των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων

 

Τίτλος Ι: Προπαρασκευή διαδικασίας σύναψης συμβάσεων

 

Άρθρο 147: Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 148: Προγραμματισμός δημοσίων συμβάσεων

Άρθρο 149: Προκαταρκτικές διαβουλεύσεις με την αγορά

Άρθρο 150: Κανόνες για τη διενέργεια προκαταρκτικών διαβουλεύσεων με την αγορά

Άρθρο 151: Τεκμηρίωση δημόσιας σύμβασης

 

Τίτλος IΙ: Διεξαγωγή διαδικασίας σύναψης δημοσίων συμβάσεων

 

Άρθρο 152: Δημοσιότητα σε εθνικό επίπεδο

Άρθρο 153: Λόγοι αποκλεισμού

Άρθρο 154: Έλεγχος καταλληλότητας των προσφερόντων ή υποψηφίων

Άρθρο 155: Δικαιολογητικά ποιοτικής επιλογής

Άρθρο 156: Επίκληση ικανοτήτων τρίτων φορέων

Άρθρο 157: Εγγυήσεις

Άρθρο 158: Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής

Άρθρο 159: Περιεχόμενο των προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής

Άρθρο 160: Πληρότητα και νομιμότητα δικαιολογητικών - Διευκρινίσεις

Άρθρο 161: Χρόνος ισχύος των προσφορών

Άρθρο 162: Λόγοι απόρριψης προσφορών

Άρθρο 163: Αξιολόγηση προσφορών

Άρθρο 164: Διαδικασία αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών στην ανοικτή διαδικασία με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

Άρθρο 165: Διαδικασία αποσφράγισης και αξιολόγησης των αιτήσεων συμμετοχής και προσφορών στην κλειστή διαδικασία με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

Άρθρο 166: Διαδικασία αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών σε ένα στάδιο με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή

Άρθρο 167: Διαδικασία αποσφράγισης και αξιολόγησης των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης με δημοσίευση προκήρυξης ή ανταγωνιστικού διαλόγου

Άρθρο 168: Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης

Άρθρο 169: Οψιγενείς μεταβολές

Άρθρο 170: Απόφαση κατακύρωσης

Άρθρο 171: Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης

Άρθρο 172: Κανονισμοί Ανάθεσης Δημοσίων Συμβάσεων

 

Μέρος Έβδομο: Κανόνες σχετικά με την εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων

 

Άρθρο 173: Γενική αρχή

Άρθρο 174: Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

Άρθρο 175: Υπεργολαβία

Άρθρο 176: Υποκατάσταση υπεργολάβου

Άρθρο 177: Τροποποίηση δημόσιας σύμβασης

Άρθρο 178: Κανονισμοί Εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων

 

Μέρος Όγδοο: Κανόνες σχετικά με την έννομη προστασία κατά τη σύναψη και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων

 

Άρθρο 179: Πεδίο εφαρμογής

 

Τίτλος Ι: Διαδικασίες προσφυγής κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων

 

Άρθρο 180: Είδη έννομης προστασίας

 

Τμήμα Πρώτο: Έννομη προστασία κατά τη σύναψη συμβάσεων ενώπιον της ενιαίας ανεξάρτητης αρχής δημοσίων συμβάσεων / άλλων οργάνων και των δικαστηρίων

 

Άρθρο 181: Αρμόδια όργανα

Άρθρο 182: Προσφυγή ενώπιον της Αρχής / άλλου οργάνου

Άρθρο 183: Διαδικασία λήψης απόφασης ενώπιον της Αρχής / άλλου οργάνου

Άρθρο 184: Δικαστική προστασία κατά αποφάσεων της Αρχής / άλλου οργάνου

Άρθρο 185: Παράνομη υπογραφή σύμβασης

 

Τμήμα Δεύτερο: Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που εξαιρούνται της αρμοδιότητας της Αρχής / άλλου οργάνου ως οργάνου προσφυγής

 

Άρθρο 186: Αρμόδιο δικαστήριο

Άρθρο 187: Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων

Άρθρο 188: Παράνομη υπογραφή σύμβασης

Άρθρο 189: Ακύρωση πράξης ή παράλειψης

Άρθρο 190: Κήρυξη της σύμβασης ως άκυρη

Άρθρο 191: Αξίωση αποζημίωσης

 

Τμήμα Τρίτο

 

Άρθρο 192: Διορθωτικός μηχανισμός σχετικά με συμβάσεις υψηλής αξίας

 

Τίτλος IΙ: Επίλυση διαφορών από την εκτέλεση της σύμβασης

 

Άρθρο 193: Αρμόδια δικαστήρια

Άρθρο 194: Διαιτησία

 

Μέρος Ένατο: Τελικές διατάξεις

 

Τίτλος Ι: Όργανα διενέργειας διαγωνισμών

 

Άρθρο 195: Όργανα διενέργειας διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων

Άρθρο 196: Κατάρτιση και Μητρώο Πιστοποιημένων Υπαλλήλων Δημοσίων Συμβάσεων

 

Τίτλος ΙΙ: Τροποποιούμενες, μεταβατικές, καταργούμενες διατάξεις

 

Άρθρο 197: Τροποποιούμενες διατάξεις

Άρθρο 198: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 199: Καταργούμενες και διατηρούμενες διατάξεις

Άρθρο 200: Προσαρτήματα

Άρθρο 201: Έναρξη ισχύος

 

Μέρος Γ: Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Μείωση διοικητικών βαρών σε επιλεγμένους τομείς της οικονομίας

 

Άρθρο 202

Άρθρο 203

Άρθρο 204

Άρθρο 205

Άρθρο 206

Άρθρο 207

Άρθρο 208

Άρθρο 209

Άρθρο 210

Άρθρο 211

Άρθρο 212

Άρθρο 213

Άρθρο 214

Άρθρο 215

Άρθρο 216

Άρθρο 217

Άρθρο 218

Άρθρο 219

 

Μέρος Δ: Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

 

Άρθρο 220: Θέματα Υπουργείων Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Ναυτιλίας και Αιγαίου και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

 

Μέρος Ε: Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

 

Άρθρο 221: Κοινή υπουργική απόφαση καθορισμού τελών περιβαλλοντικής αδειοδότησης

 

Μέρος ΣΤ: Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

 

Τροποποιήσεις του νόμου 3213/2003 και άλλες διατάξεις

 

Άρθρο 222

Άρθρο 223

Άρθρο 224

Άρθρο 225

Άρθρο 226

Άρθρο 227

Άρθρο 228

Άρθρο 229: Δήλωση οικονομικών συμφερόντων

Άρθρο 230: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 231: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4249/2014 (ΦΕΚ 73/Α/2014) και άλλες διατάξεις

Άρθρο 232: Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών

Άρθρο 233: Διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

Άρθρο 234: Διάταξη Υπουργείου Υγείας

Άρθρο 235: Διατάξεις Υπουργείου Πολιτισμού

Άρθρο 236: Διάταξη Υπουργείου Τουρισμού

Άρθρο 237: Ορισμοί

Άρθρο 238: Βεβαίωση συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων για την άσκηση επαγγέλματος

Άρθρο 239: Προσόντα και διαδικασία για την άσκηση επαγγέλματος

Άρθρο 240: Μητρώο

Άρθρο 241: Όροι και προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος κομμωτηρίων - κουρείων, περιποίησης χεριών - ποδιών

Άρθρο 242: Πειθαρχικό Συμβούλιο - Πειθαρχικές Ποινές

Άρθρο 243

Άρθρο 244

Άρθρο 245

Άρθρο 246

Άρθρο 247

Άρθρο 248

Άρθρο 249: Τροποποιήσεις τον άρθρου 60 του νόμου 4278/2014

Άρθρο 250: Τροποποίηση διατάξεων του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 318/1992 του νόμου 4250/2014 και άλλες διατάξεις

Άρθρο 251: Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών

Άρθρο 252

Άρθρο 253: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Λευκάδα, 08-08-2014

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.