Νόμος 4685/20

Ν4685/2020: Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4685/2020: Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις, (ΦΕΚ 92/Α/2020), 07-05-2020.

 

H Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Απλοποίηση περιβαλλοντικής αδειοδότησης (Τροποποιήσεις του νόμου 4014/2011)

 

Άρθρο 1: Διάρκεια ισχύος Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων

Άρθρο 2: Επιτάχυνση διαδικασιών έκδοσης Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων

Άρθρο 3: Απλοποίηση διαδικασίας ανανέωσης Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων

Άρθρο 4: Απλοποίηση διαδικασίας τροποποίησης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων

Άρθρο 5: Περιεχόμενο Φακέλων Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης

Άρθρο 6: Συμβούλια Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης

Άρθρο 7: Πιστοποιημένοι Αξιολογητές

Άρθρο 8: Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Άρθρο 9: Λοιπές τροποποιήσεις του νόμου 4014/2011 και μεταβατικές διατάξεις

 

Κεφάλαιο Β: Διαδικασία αδειοδότησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας - Α' φάση

 

Άρθρο 10: Ορισμοί

Άρθρο 11: Βεβαίωση Παραγωγού Ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης

Άρθρο 12: Διασφάλιση Υλοποίησης των Έργων

Άρθρο 13: Περιορισμοί χωροθέτησης σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Άρθρο 14: Περιοχές με κορεσμένα δίκτυα

Άρθρο 15: Επικαλύψεις και συγκρούσεις

Άρθρο 16: Εφάπαξ Τέλος υποβολής αίτησης

Άρθρο 17: Εφάπαξ Τέλος Έκδοσης Βεβαίωσης

Άρθρο 18: Κανονισμός Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και Ειδικών Έργων

Άρθρο 19: Βεβαίωση Ειδικών Έργων

Άρθρο 20: Φορέας Αδειοδότησης - Ειδικό Μητρώο Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ή Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης

Άρθρο 21: Τροποποιούμενες διατάξεις

Άρθρο 22: Μεταβατικές διατάξεις - Έκδοση Βεβαιώσεων και Βεβαιώσεων Ειδικών Έργων μέχρι τη λειτουργία του Ηλεκτρονικού Μητρώου

Άρθρο 23: Μεταβατικές διατάξεις - Αιτήματα μέχρι και τον κύκλο Ιουνίου 2018

Άρθρο 24: Μεταβατικές και λοιπές διατάξεις - Αιτήματα από τον κύκλο Σεπτεμβρίου 2018 μέχρι και τον κύκλο Μαρτίου 2020

Άρθρο 25: Μεταβατικές διατάξεις - Υφιστάμενες Άδειες Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

 

Κεφάλαιο Γ: Διαχείριση προστατευόμενων περιοχών

 

Άρθρο 26: Φορείς Εθνικού Συστήματος Διακυβέρνησης πολιτικής για τις Προστατευόμενες Περιοχές

Άρθρο 27: Ίδρυση, Σκοπός και Εποπτεία του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής

Άρθρο 28: Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 29: Οργανωτική διάρθρωση Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής

Άρθρο 30: Προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης, Διευθύνσεων και Τμημάτων

Άρθρο 31: Πόροι και Οικονομική Διαχείριση του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής

Άρθρο 32: Οργάνωση, Στελέχωση και Λειτουργία του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής

Άρθρο 33: Εργαλεία του Συστήματος Διακυβέρνησης Προστατευόμενων Περιοχών

Άρθρο 34: Σύσταση και Αρμοδιότητες των Μονάδων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών

Άρθρο 35: Επιτροπές Διαχείρισης των Μονάδων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών

Άρθρο 36: Αξιολόγηση των Μονάδων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών

Άρθρο 37: Προγραμματικές συμβάσεις

Άρθρο 38: Μνημόνια Συνεργασίας

Άρθρο 39: Συνεργασία με Περιφέρειες

Άρθρο 40: Συνεργασία με Δήμους

Άρθρο 41: Μητρώο ΜΚΟ και Φορέων

Άρθρο 42: Σχέδιο Δράσης βελτίωσης της πολιτικής Προστατευόμενων Περιοχών

Άρθρο 43: Μεταβατικές διατάξεις

 

Κεφάλαιο Δ: Ζώνες εντός προστατευόμενων περιοχών

 

Άρθρο 44: Τροποποίηση του προεδρικού διατάγματος 59/2018

Άρθρο 45: Προστατευόμενες περιοχές και σχέδια διαχείρισης αυτών

Άρθρο 46: Χαρακτηρισμοί και ζώνες προστασίας περιοχών

Άρθρο 47: Ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες, σχέδια διαχείρισης και καθορισμός χρήσεων γης στις προστατευόμενες περιοχές

 

Κεφάλαιο Ε: Ρυθμίσεις για δασικούς χάρτες

 

Άρθρο 48: Ρυθμίσεις για τη διαδικασία ανάρτησης, κύρωσης και αναμόρφωσης των δασικών χαρτών

Άρθρο 49: Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Οικιστικές πυκνώσεις

 

Άρθρο 50: Ανάρτηση δασικών χαρτών σε συμμόρφωση με την υπ' αριθμόν 685/2019 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας

Άρθρο 51: Πεδίο εφαρμογής - διαδικασία υπαγωγής

Άρθρο 52: Υποβολή αιτήσεων

Άρθρο 53: Σύνταξη οικονομοτεχνικών μελετών

Άρθρο 54: Περιεχόμενο του προεδρικού διατάγματος

Άρθρο 55: Απόφαση περί υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος

 

Κεφάλαιο Ζ: Τροποποίηση του νόμου 4122/2013 (ΦΕΚ 42/Α/2013) για την προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2018/844/ΕΕ της 30-05-2018 (L156/2018) για την τροποποίηση της οδηγίας 2010/31/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και της οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση

 

Άρθρο 56: Αντικατάσταση των άρθρων 1 και 2 του νόμου 4122/2013

Άρθρο 57: Προσθήκη άρθρου 2Α στο νόμο 4122/2013

Άρθρο 58: Αντικατάσταση του άρθρου 3 του νόμου 4122/2013

Άρθρο 59: Αντικατάσταση του άρθρου 4 του νόμου 4122/2013

Άρθρο 60: Αντικατάσταση του άρθρου 5 του νόμου 4122/2013

Άρθρο 61: Αντικατάσταση του άρθρου 6 του νόμου 4122/2013

Άρθρο 62: Αντικατάσταση του άρθρου 7 του νόμου 4122/2013

Άρθρο 63: Αντικατάσταση του άρθρου 8 του νόμου 4122/2013

Άρθρο 64: Αντικατάσταση του άρθρου 10 του νόμου 4122/2013

Άρθρο 65: Αντικατάσταση του άρθρου 12 του νόμου 4122/2013

Άρθρο 66: Αντικατάσταση του άρθρου 14 του νόμου 4122/2013

Άρθρο 67: Αντικατάσταση του άρθρου 15 του νόμου 4122/2013

Άρθρο 68: Αντικατάσταση του άρθρου 18 του νόμου 4122/2013

Άρθρο 69: Αντικατάσταση του άρθρου 19 του νόμου 4122/2013

Άρθρο 70: Αντικατάσταση του άρθρου 21 του νόμου 4122/2013 (ΦΕΚ 42/Α/2013)

Άρθρο 71: Μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις

 

Κεφάλαιο Η: Ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17-04-2019 για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/73/ΕΚ σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου και λοιπές διατάξεις

 

Άρθρο 72: Σκοπός

Άρθρο 73: Τροποποίηση του νόμου 4001/2011 (ΦΕΚ 179/Α/2011)

 

Κεφάλαιο Θ: Ρυθμίσεις ελληνικού κτηματολογίου

 

Άρθρο 74: Προϊστάμενοι Κτηματολογικών Γραφείων

Άρθρο 75: Επιτροπές Ενστάσεων

Άρθρο 76: Συμβάσεις έργου

Άρθρο 77: Συμβάσεις έμμισθης εντολής

Άρθρο 78: Τροποποίηση του άρθρου 33 του νόμου 4512/2018

Άρθρο 79: Τροποποίηση του άρθρου 14 του νόμου 2664/1998

Άρθρο 80: Τροποποίηση του άρθρου 9 παράγραφοι 7 και 8 του νόμου 3937/2011

Άρθρο 81: Τροποποιήσεις του νόμου 4512/2018

Άρθρο 82: Λοιπές διατάξεις

 

Κεφάλαιο Ι: Ζητήματα διαχείρισης αποβλήτων

 

Άρθρο 83: Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων

Άρθρο 84: Τοπικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων

Άρθρο 85: Έκδοση αδειών

Άρθρο 86: Θαλάσσια Μεταφορά Αστικών Στερεών Αποβλήτων

Άρθρο 87: Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων

Άρθρο 88: Πράσινα Σημεία

Άρθρο 89: Ρυθμίσεις για την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών

Άρθρο 90: Υποχρεώσεις μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων

Άρθρο 91: Μίσθωση οχημάτων των Δήμων από μη μεταφορικές επιχειρήσεις

Άρθρο 92: Προσωρινή Λειτουργία Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων

Άρθρο 93: Διαχείριση των στερεών αποβλήτων στα νησιά

Άρθρο 94: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Άρθρο 95: Καταργούμενες διατάξεις

 

Κεφάλαιο ΙΑ: Λοιπές διατάξεις

 

Άρθρο 96: Χρηματοδότηση δαπάνης κατασκευής δικτύου αποχέτευσης για τους οικισμούς της Οδηγίας 1991/271/ΕΟΚ

Άρθρο 97: Τέλος χρήσης πλαστικής σακούλας

Άρθρο 98: Ασφάλιση εργατών Σμύριδας

Άρθρο 99: Ρυθμίσεις θεμάτων πολεοδομικού χαρακτήρα

Άρθρο 100: Πολεοδομικές ρυθμίσεις Υποσταθμών Μεταφοράς και Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας

Άρθρο 101: Ρυθμίσεις για τη δόμηση υπόγειων Υδροηλεκτρικών Σταθμών

Άρθρο 102: Διατάξεις δασικής νομοθεσίας

Άρθρο 103: Παράταση διάρκειας συμβάσεων μίσθωσης δικαιωμάτων έρευνας και διαχείρισης γεωθερμικού πεδίου

Άρθρο 104: Κατάργηση διατάξεων του νόμου 4533/2018 Λιγνιτικό Τέλος -Τεχνική Γραμματεία ΣΔΑΜ

Άρθρο 105: Αρμοδιότητα έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών ηλεκτροπαραγωγής ισχύος κάτω από 50 MW

Άρθρο 106: Οριοθέτηση έργων αγωγών

Άρθρο 107: Προμηθευτής Τελευταίου Καταφυγίου φυσικού αερίου

Άρθρο 108: Τροποποιήσεις του νόμου 3054/2002

Άρθρο 109: Τροποποίηση του άρθρου 18 του νόμου 3982/2011

Άρθρο 110: Δικαιώματα διέλευσης για έρευνα υδρογονανθράκων

Άρθρο 111: Ρυθμίσεις θεμάτων Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας

Άρθρο 112: Ρυθμίσεις θεμάτων Διαχειριστή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης (ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ)

Άρθρο 113: Ρυθμίσεις χρηματοδότησης μέτρων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης

Άρθρο 114: Ρύθμιση θεμάτων Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) ΑΕ

Άρθρο 115: Συμμετοχή Ελληνικού Δημοσίου στον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΕ

Άρθρο 116: Ζητήματα εκκαθάρισης Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ)

Άρθρο 117: Αποζημίωση Κλιμακίων Ελέγχου Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμων

Άρθρο 118: Τροποποιήσεις του νόμου 4512/2018

Άρθρο 119: Τροποποιήσεις του νόμου 4442/2016 (ΦΕΚ 230/Α/2016)

Άρθρο 120: Τροποποίηση του άρθρου 36 του νόμου 4067/2012

Άρθρο 121: Τροποποιήσεις του νόμου 4414/2016

Άρθρο 122: Παρατάσεις προθεσμιών υλοποίησης έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Άρθρο 123: Εξορθολογισμός τιμών αποζημίωσης σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας από κατ' επάγγελμα αγρότες

Άρθρο 124: Μέτρα για την προώθηση υλοποίησης σύνθετων σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Άρθρο 125: Επαναφορά ισχύος άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σταθμού Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε κορεσμένο δίκτυο

Άρθρο 126: Αύξηση ορίου περιβαλλοντικής απαλλαγής φωτοβολταϊκών σταθμών - απαλλαγή σταθμών για ερευνητικούς σκοπούς

Άρθρο 127: Ρυθμίσεις για υδατορέματα

Άρθρο 128: Ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Άρθρο 129: Νέος Μεταβατικός Μηχανισμός Αποζημίωσης Ευελιξίας

Άρθρο 130: Ρυθμίσεις περιβαλλοντικών και χωροταξικών θεμάτων

Άρθρο 131: Μετασχηματισμός Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων ανώνυμη εταιρεία

Άρθρο 132: Νομιμοποίηση οικοπεδικής έκτασης και υφιστάμενων κτιρίων της πρώην Αμερικανικής Βάσης Νέας Μάκρης Αττικής

Άρθρο 133: Κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας από τους Συνδέσμους Δήμων

Άρθρο 134: Ρύθμιση ζητημάτων για την υλοποίηση πράξεων εφαρμογής της πολεοδομικής νομοθεσίας

Άρθρο 135

Άρθρο 136: Έναρξη ισχύος

 

Παράρτημα I

Παράρτημα II

Παράρτημα III

Παράρτημα IV

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 07-05-2020

 

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.