Νόμος 4122/13 - Άρθρο 12

Άρθρο 12: Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης είναι υποχρεωτική:

 

α) μετά την ολοκλήρωση κατασκευής νέου κτιρίου ή κτιριακής μονάδας,

 

β) μετά την ολοκλήρωση ριζικής ανακαίνισης κτιρίου ή κτιριακής μονάδας,

 

γ) κατά την πώληση κτιρίου ή κτιριακής μονάδας μέχρι την ενεργοποίηση της Ταυτότητας του Κτιρίου, κατά τις διατάξεις του νόμου 4495/2017 (ΦΕΚ 167/Α/2017) στην οποία περιλαμβάνεται υποχρεωτικώς το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης και ο χρόνος ισχύος αυτού,

 

δ) κατά τη μίσθωση (μακροχρόνια, βραχυχρόνια, υπεκμίσθωση) σε νέο ενοικιαστή κτιρίου ή κτιριακής μονάδας, μέχρι την ενεργοποίηση της Ταυτότητας του Κτιρίου κατά τις διατάξεις του νόμου 4495/2017 (ΦΕΚ 167/Α/2017) στην οποία περιλαμβάνονται υποχρεωτικώς το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης και ο χρόνος ισχύος αυτού,

 

ε) για κτίρια συνολικής επιφάνειας άνω των 250 m2, τα οποία χρησιμοποιούνται από υπηρεσίες του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται κάθε φορά, και τα οποία επισκέπτεται συχνά το κοινό.

 

2. Κατά την πώληση ή μίσθωση κτιρίων ή κτιριακών μονάδων, επιδεικνύεται από τον ιδιοκτήτη ή εκμισθωτή το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης ή αντίγραφό του, στον υποψήφιο νέο αγοραστή ή ενοικιαστή και παραδίδεται αυτό στο νέο αγοραστή ή ενοικιαστή.

 

3. Κατά την πώληση ή μίσθωση κτιρίων ή κτιριακών μονάδων πριν από την ολοκλήρωση της κατασκευής τους, γνωστοποιείται από τον πωλητή ή τον εκμισθωτή η εκτίμηση της μελλοντικής ενεργειακής απόδοσής τους, όπως αυτή προκύπτει από τη Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης (ΜΕΑ), κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 1 και 2, στον αγοραστή ή ενοικιαστή κατά περίπτωση. Στην περίπτωση αυτή το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης εκδίδεται μόλις ολοκληρωθεί η κατασκευή του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας, συνοδευόμενο από το πόρισμα του Ενεργειακού Επιθεωρητή του άρθρου 21.

 

4. Κατά τη διάθεση προς πώληση ή προς μίσθωση κτιρίου ή κτιριακής μονάδας, απαιτείται η δήλωση του δείκτη ενεργειακής απόδοσης (ενεργειακή κατηγορία), όπως αυτός προκύπτει από το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης, σε όλες τις εμπορικές διαφημίσεις και καταχωρήσεις.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι διατάξεις της παραγράφου 4 ισχύουν από την 01-01-2021.

 

5. Οι διατάξεις του παρόντος δεν μπορούν να αποκλειστούν με συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών.

 

6. Από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος εξαιρούνται οι περιπτώσεις β' και ε' της παραγράφου 7 του άρθρου 4.

 

7. Δεν εκδίδεται Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης για τις εξής περιπτώσεις:

 

α. Για τα κτίρια ή τα τμήματα των κτιρίων που εμπίπτουν στις περιπτώσεις γ' και δ' της παραγράφου 7 του άρθρου 4.

 

β. Για κάθε κατασκευή που δεν πληροί την έννοια του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας κατά τον ορισμό του άρθρου 2. Σε κάθε περίπτωση, τα ανωτέρω βεβαιώνονται από Ενεργειακό Επιθεωρητή που έχει το δικαίωμα έκδοσης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης για το συγκεκριμένο κτίσμα.

 

8. Κατά την έντυπη ή ηλεκτρονική δήλωση στην αρμόδια Δημόσια Αρχή μίσθωσης (μακροχρόνιας, βραχυχρόνιας, υπεκμίσθωσης) σε νέο ενοικιαστή κτιρίου ή κτιριακής μονάδας, ο αριθμός πρωτοκόλλου του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης καταχωρίζεται υποχρεωτικά σε αυτή.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του νόμου 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α/2020).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.