Νόμος 4685/20 - Άρθρο 112

Άρθρο 112: Ρυθμίσεις θεμάτων Διαχειριστή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης (ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 119 του νόμου 4001/2011 (ΦΕΚ 179/Α/2011), όπως ισχύει, οι λέξεις 9 ετών αντικαθίστανται με τις λέξεις 13 ετών.

 

Εντός αποκλειστικής προθεσμίας 3 μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος το προσωπικό της Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας που έχει διατεθεί στην εταιρεία Διαχειριστής Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης, πρώην ΛΑΓΗΕ, μπορεί να δηλώσει εγγράφως ότι δεν συμφωνεί με την παράταση της διάθεσής του και να επανέλθει στην Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.

 

2. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β' της παραγράφου 4 του άρθρου 119 του νόμου 4001/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{(β) Να κατέχουν εταιρικά μερίδια ή μετοχές ή άλλες κινητές αξίες σε επιχειρήσεις που αναπτύσσουν δραστηριότητα στους τομείς της παραγωγής ή της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ή σε συνδεδεμένη με αυτές εταιρεία και εν γένει να κατέχουν συμμετοχή ή δικαιώματα ψήφου στο μετοχικό ή εταιρικό κεφάλαιο των επιχειρήσεων αυτών άμεσα ή έμμεσα μέσω νομικών προσώπων.}

 

3. Για την κάλυψη των ιδιαίτερα αυξημένων και έκτακτων αναγκών που προέκυψαν για τον Διαχειριστή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης σε προσωπικό και εξαιτίας του χρόνου που απαιτείται για την ολοκλήρωση του διαγωνισμού πρόσληψης τακτικού προσωπικού, ο ΔΑΠΕΕΠ, δύναται, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, να συνάψει 25 συμβάσεις έργου ή εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, εκ των οποίων 20 με διετή διάρκεια και 5 με τριετή διάρκεια και 3 συμβάσεις έργου ορισμένου χρόνου με νομικούς με τριετή διάρκεια. Η σύναψη των συμβάσεων αυτών γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Η παροχή υπηρεσιών στις θέσεις αυτές δεν γεννά οποιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσης ή άλλη αξίωση ή προνόμιο μετά τη λήξη των συμβάσεων.

 

4. Στο άρθρο 18 του νόμου 3468/2006 (ΦΕΚ 129/Α/2006) προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

 

{4. Ειδικά για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης, όλα τα Μητρώα Εγγυήσεων Προέλευσης τηρούνται στο Πληροφοριακό Σύστημα Εγγυήσεων Προέλευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας, το οποίο είναι ενιαίο για όλους τους Φορείς Έκδοσης και υπεύθυνος για τον ορισμό των προδιαγραφών του, τη λειτουργία του, τη συντήρηση και την αναβάθμισή του είναι αποκλειστικά ο Διαχειριστής Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης. Ο Διαχειριστής Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης διασφαλίζει τη συμμόρφωση του Πληροφοριακού Συστήματος Εγγυήσεων Προέλευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 16325.}

 

5. Η Διαχειριστής Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης δύναται αποκλειστικά εντός του έτους 2020 να συνάπτει μία ή περισσότερες συμβάσεις για την ανάπτυξη του Πληροφοριακού Συστήματος Εγγυήσεων Προέλευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, κατά παρέκκλιση του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016), με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 235 του ίδιου νόμου. Το συνολικό ποσό των συμβάσεων του προηγούμενου εδαφίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 150.000 € πλέον φόρου προστιθέμενης αξίας.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.