Νόμος 4685/20 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Λοιπές τροποποιήσεις του νόμου 4014/2011 και μεταβατικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος του άρθρου 1 του νόμου 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011), όπως ισχύει, προστίθενται παράγραφοι 8 και 9, ως εξής:

 

{8. Οι Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων και οι Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις που προβλέπονται στον παρόντα νόμο, ισχύουν για την κατασκευή και λειτουργία των έργων ή δραστηριοτήτων, ανεξαρτήτως του κυρίου ή φορέα κατασκευής ή λειτουργίας αυτών. Σε περίπτωση μεταβολής του κυρίου ή φορέα ή προσθήκης νέου κυρίου ή φορέα του έργου ή της δραστηριότητας τα προβλεπόμενα στις Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή τις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις ισχύουν για τον νέο κύριο ή φορέα.}

 

9. Κατά την έκδοση των Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή την υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις έργου ή δραστηριότητας, το ιδιοκτησιακό καθεστώς των εκτάσεων κατασκευής δεν εμπίπτει στον έλεγχο της αρμόδιας περιβαλλοντικής αρχής.}

 

2. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του νόμου 4014/2011, προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Η σύμφωνη γνώμη του προηγούμενου εδαφίου επέχει θέση απόφασης έγκρισης, κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις των άρθρων 10, 12 και 13 του νόμου 3028/2002 (ΦΕΚ 152/Α/2002). Ειδικά για την περιβαλλοντική αδειοδότηση νέων ή για την οποιαδήποτε τροποποίηση έργων ή δραστηριοτήτων κατάταξης Α1 και Α2, εφόσον απαιτείται προηγούμενη διατύπωση γνώμης συλλογικού οργάνου, αρμόδιο ορίζεται, κατά περίπτωση, το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο ή του Κεντρικό Συμβούλιο Νεοτέρων Μνημείων. Στις περιπτώσεις αυτές, οι αποκλειστικές προθεσμίες των άρθρων 3 και 4 αναφέρονται στην διαβίβαση της εισήγησης στα Κεντρικά Γνωμοδοτικά Όργανα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.}

 

3. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 19Α του νόμου 4014/2011 προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Ομοίως αναρτώνται και οι απορριπτικές για τη χορήγηση άδειας αποφάσεις της αρμόδιας περιβαλλοντικής αρχής, οι οποίες αναφέρουν τους βασικούς λόγους της απόρριψης.

 

Η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων περιλαμβάνει αιτιολογημένο συμπέρασμα σχετικά με τις επιπτώσεις του έργου στο περιβάλλον, τους περιβαλλοντικούς όρους, περιγραφή των χαρακτηριστικών του έργου και/ή των μέτρων που προβλέπονται για να αποφευχθούν ή να μειωθούν και, αν είναι δυνατόν, να αντισταθμισθούν τυχόν σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, καθώς και τα μέτρα παρακολούθησης, όπου ενδείκνυνται. Επίσης, η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων περιλαμβάνει περίληψη των αποτελεσμάτων της διαβούλευσης, καθώς και του τρόπου με τον οποίο τα εν λόγω αποτελέσματα ενσωματώθηκαν ή έτυχαν διαφορετικού χειρισμού, τις πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν στο πλαίσιο της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, στο πλαίσιο των γνωμοδοτήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς και κάθε τυχόν συμπληρωματική πληροφορία.

 

Η απορριπτική για τη χορήγηση άδειας απόφαση αναφέρει τους βασικούς λόγους της άρνησης.}

 

4. Η παράγραφος 18 του άρθρου 20 του νόμου 4014/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{18. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη σύσταση και τήρηση του Μητρώου Περιβαλλοντικών Ελεγκτών της παραγράφου 1, οι αρμοδιότητές τους, οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για τη χορήγηση της άδειας περιβαλλοντικού ελεγκτή και τα σχετικά δικαιολογητικά, η διάρκεια ισχύος της άδειας περιβαλλοντικού ελεγκτή, η διαδικασία ανάθεσης εντολής προς επιθεώρηση, ο τρόπος άσκησης των αρμοδιοτήτων των περιβαλλοντικών ελεγκτών, καθώς και το παραδοτέο στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, οι ιδιότητες που είναι ασυμβίβαστες με το έργο τους, ο τρόπος ελέγχου, ο τρόπος καθορισμού της αμοιβής τους, η διαδικασία και οι λεπτομέρειες εφαρμογής της εκκαθάρισης και καταβολής των αμοιβών τους, οι κυρώσεις και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγράφου 5.}

 

5. Για αιτήσεις που έχουν υποβληθεί και εκκρεμείς διαδικασίες που έχουν εκκινήσει πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος, ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας, με δήλωσή του που απευθύνει προς την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή, επιλέγει εάν η εκκρεμής διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης επιθυμεί να υπαχθεί στο προϊσχύσαν πλαίσιο ή στις διατάξεις του παρόντος.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.