Νόμος 4685/20 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Διάρκεια ισχύος Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου 8 του άρθρου 2 του νόμου 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) αντικαθίστανται ως εξής:

 

{8. α. Η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων έχει διάρκεια ισχύος 15 έτη, εφόσον δεν επέρχεται μεταβολή των δεδομένων, βάσει των οποίων εκδόθηκε. Για τα έργα ή τις δραστηριότητες που διαθέτουν ως Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης την Οικολογική Διαχείριση και Οικολογικό Έλεγχο (EMAS), η διάρκεια ισχύος της ΑΕΠΟ παρατείνεται για 6 έτη και για όσο χρόνο, το Σύστημα αυτό βρίσκεται σε ισχύ. Για τα έργα ή τις δραστηριότητες που διαθέτουν Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001 ή άλλο αντίστοιχο σε ισχύ, η διάρκεια ισχύος της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων παρατείνεται για 4 έτη και για όσο χρόνο το Σύστημα αυτό βρίσκεται σε ισχύ. Για τις ως άνω παρατάσεις χορηγείται σχετική διαπιστωτική πράξη. Μη έγκαιρη ανανέωση των ως άνω Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης συνεπάγεται, κατά τη διάρκεια της ως άνω παράτασης, αυτοδίκαιη λήξη της ισχύος της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. Επιπλέον, ο φορέας υποχρεούται να διαθέτει σε ισχύ το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης για τουλάχιστον 1 έτος πριν την παρέλευση της προθεσμίας ανανέωσης της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων.

 

β. Η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων μπορεί με ειδική αιτιολογία να εκδίδεται για διάρκεια ισχύος μικρότερη των 15 ετών.}

 

2. Το παρόν ισχύει και για τις Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων που βρίσκονται σε ισχύ κατά τη δημοσίευση του παρόντος.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.