Νόμος 4685/20 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Επιτάχυνση διαδικασιών έκδοσης Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η περίπτωση β' της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του νόμου 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β. Εάν δεν επιλέγεται από τον υπόχρεο φορέα του έργου ή της δραστηριότητας η διαδικασία της γνωμοδότησης με την υποβολή φακέλου ΠΠΠΑ, τότε απαιτούνται:

 

α)α) Υποβολή φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και φακέλου με συνοδευτικά έγγραφα και σχέδια τεκμηρίωσης, από τον φορέα του έργου ή της δραστηριότητας.

 

β)β) Έλεγχος πληρότητας του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 εργάσιμων ημερών από την ημέρα υποβολής του. Σε περίπτωση διαπίστωσης μη πληρότητας αυτού, η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή ζητά, πριν την παρέλευση της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου, τα απαιτούμενα προς συμπλήρωση στοιχεία.

 

Εντός αποκλειστικής προθεσμίας 5 εργάσιμων ημερών από την υποβολή τους, η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή, κατόπιν ελέγχου πληρότητας του συμπληρωμένου φακέλου, είτε προχωρά στα επόμενα στάδια είτε απορρίπτει τον φάκελο εάν διαπιστωθούν ελλείψεις.

 

Η άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου έχει ως συνέπεια να θεωρείται ο φάκελος πλήρης.

 

γ)γ) Αποστολή του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων προς γνωμοδότηση στους αρμόδιους δημόσιους φορείς και υπηρεσίες και δημοσιοποίηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης εντός μιας (1) εργάσιμης ημέρας από την ολοκλήρωση του ελέγχου πληρότητας.

 

δ)δ) Συλλογή γνωμοδοτήσεων από τους αρμόδιους δημόσιους φορείς και υπηρεσίες και των απόψεων του κοινού στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης εντός αποκλειστικής προθεσμίας 30 εργάσιμων ημερών από την αποστολή και δημοσιοποίηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

 

Μετά την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας αυτής:

 

α. εφόσον πρόκειται για γνωμοδοτήσεις που δεν θεωρούνται ουσιώδεις, η διαδικασία προχωρά στα επόμενα στάδια,

 

β. εφόσον πρόκειται για γνωμοδοτήσεις που θεωρούνται ουσιώδεις, συγκαλείται και συνεδριάζει υποχρεωτικώς το Κεντρικό Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης εντός αποκλειστικής προθεσμίας 20 εργάσιμων ημερών από την άπρακτη παρέλευση της ως άνω προθεσμίας και εφαρμόζεται η διαδικασία του άρθρου 13.

 

Ως ουσιώδεις, στο πλαίσιο της εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ενός έργου ή μιας δραστηριότητας, θεωρούνται οι γνωμοδοτήσεις των δημόσιων φορέων, το αντικείμενο της αρμοδιότητας των οποίων συνδέεται άμεσα με τα χαρακτηριστικά του αιτούμενου έργου και τις τυχόν επιπτώσεις αυτού στο περιβάλλον.

 

ε)ε) Αξιολόγηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, των γνωμοδοτήσεων και απόψεων, καθώς και τυχόν απόψεων του φορέα του έργου ή της δραστηριότητας επ' αυτών και σύνταξη σχεδίου πλήρως αιτιολογημένης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων - ή απόφασης απόρριψης - εντός αποκλειστικής προθεσμίας 20 εργάσιμων ημερών από την παρέλευση της προθεσμίας του σταδίου δ)δ) ή, σε περίπτωση σύγκλησης του Κεντρικού Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, από την έκδοση της απόφασής του.

 

στ)στ) Έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 εργάσιμων ημερών από την παρέλευση της προθεσμίας του σταδίου ε)ε) ή απόφασης απόρριψης, αν η αρμόδια αρχή κρίνει αιτιολογημένα ότι, οι αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις του προτεινόμενου έργου ή της δραστηριότητας είναι εξαιρετικά σημαντικές ακόμη και μετά την πρόβλεψη ειδικών όρων και περιορισμών, καθώς και μετά την αντιστάθμισή τους.

 

Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας αυτής, η απόφαση εκδίδεται από τον Γενικό Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 

Η Έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων δύναται να ενσωματώνεται σε μεταγενέστερη απόφαση άλλου αρμόδιου οργάνου, το οποίο ειδικώς προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία.

 

Σε κάθε περίπτωση, η υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων από τον φορέα του έργου ή της δραστηριότητας, κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας περιβαλλοντικής αρχής, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, είναι υποχρεωτική για τον φορέα του έργου ή της δραστηριότητας, αλλά σε καμία περίπτωση δεν αναστέλλει τις ως άνω προθεσμίες.}

 

2. Οι παράγραφοι 3, 4 και 5 του άρθρου 3 του νόμου 4014/2011 καταργούνται.

 

3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 4 του νόμου 4014/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Η διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων περιλαμβάνει τα εξής στάδια:

 

α) Υποβολή φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και φακέλου με συνοδευτικά έγγραφα και σχέδια τεκμηρίωσης από τον φορέα του έργου ή της δραστηριότητας.

 

β) Έλεγχος πληρότητας του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων εντός αποκλειστικής προθεσμίας 5 εργάσιμων ημερών από την ημέρα υποβολής του. Σε περίπτωση διαπίστωσης μη πληρότητας αυτού, η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή ζητά από τον φορέα του έργου ή της δραστηριότητας, πριν την παρέλευση της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου, τα απαιτούμενα προς συμπλήρωση στοιχεία. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας 5 εργάσιμων ημερών, η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή, κατόπιν ελέγχου πληρότητας του συμπληρωμένου φακέλου είτε προχωρά στα επόμενα στάδια είτε απορρίπτει τον φάκελο εάν διαπιστωθούν ελλείψεις. Η άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου έχει ως συνέπεια να θεωρείται ο φάκελος πλήρης.

 

γ) Αποστολή του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων προς γνωμοδότηση στους αρμόδιους δημόσιους φορείς και υπηρεσίες, καθώς και δημοσιοποίηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης εντός μιας (1) εργάσιμης ημέρας από την ολοκλήρωση του ελέγχου πληρότητας.

 

δ) Συλλογή γνωμοδοτήσεων από τους αρμόδιους δημόσιους φορείς και υπηρεσίες και των απόψεων του κοινού στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης εντός αποκλειστικής προθεσμίας 30 ημερών από την αποστολή και δημοσιοποίηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

 

Μετά την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας αυτής:

 

α. εφόσον πρόκειται για γνωμοδοτήσεις που δεν θεωρούνται ουσιώδεις, η διαδικασία προχωρά στα επόμενα στάδια,

 

β. εφόσον πρόκειται για γνωμοδοτήσεις που θεωρούνται ουσιώδεις, συγκαλείται και συνεδριάζει υποχρεωτικώς το Περιφερειακό Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης εντός αποκλειστικής προθεσμίας 20 εργάσιμων ημερών από την άπρακτη παρέλευση της ως άνω προθεσμίας και εφαρμόζεται η διαδικασία του άρθρου 13.

 

Ως ουσιώδεις, στο πλαίσιο της εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ενός έργου ή μιας δραστηριότητας, θεωρούνται οι γνωμοδοτήσεις των δημόσιων φορέων, το αντικείμενο της αρμοδιότητας των οποίων συνδέεται άμεσα με τα χαρακτηριστικά του αιτούμενου έργου και τις τυχόν επιπτώσεις αυτού στο περιβάλλον.

 

ε) Αξιολόγηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, των γνωμοδοτήσεων και απόψεων, καθώς και τυχόν απόψεων του φορέα του έργου ή της δραστηριότητας επ' αυτών και σύνταξη σχεδίου πλήρως αιτιολογημένης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων - ή απόφασης απόρριψης - εντός αποκλειστικής προθεσμίας 20 εργάσιμων ημερών από την παρέλευση της προθεσμίας του σταδίου δ) ή, σε περίπτωση σύγκλησης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, από την έκδοση της απόφασής του.

 

στ) Έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 εργάσιμων ημερών από την παρέλευση της προθεσμίας του σταδίου ε) ή απόφασης απόρριψης, αν η αρμόδια αρχή κρίνει αιτιολογημένα ότι, οι αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις του προτεινόμενου έργου ή της δραστηριότητας είναι εξαιρετικά σημαντικές ακόμη και μετά την πρόβλεψη ειδικών όρων και περιορισμών, καθώς και μετά την αντιστάθμισή τους.

 

Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας αυτής, η έκδοση της σχετικής απόφασης διενεργείται από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

 

Η Έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων του προηγούμενου εδαφίου δύναται να ενσωματώνεται σε μεταγενέστερη απόφαση άλλου αρμόδιου οργάνου, το οποίο ειδικώς προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία.

 

Η υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων από τον φορέα του έργου ή της δραστηριότητας κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας περιβαλλοντικής αρχής, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, είναι υποχρεωτική για τον φορέα του έργου ή της δραστηριότητας, αλλά σε καμία περίπτωση δεν αναστέλλει τις ως άνω προθεσμίες.}

 

4. Η παράγραφος 4 του άρθρου 4 του νόμου 4014/2011 καταργείται.

 



Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.