Νόμος 4685/20 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Απλοποίηση διαδικασίας ανανέωσης Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 5 του νόμου 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Μετά την υποβολή του Φακέλου Ανανέωσης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:

 

α) Εντός 3 εργάσιμων ημερών από την υποβολή του φακέλου ελέγχει την πληρότητα αυτού. Σε περίπτωση έλλειψης πληρότητας, η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή ζητά με έγγραφη αιτιολόγηση από τον φορέα του έργου ή της δραστηριότητας την συμπλήρωση του φακέλου. Η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή διενεργεί εκ νέου έλεγχο πληρότητας του συμπληρωμένου φακέλου εντός 3 εργάσιμων ημερών και είτε προχωρά στα επόμενα στάδια είτε απορρίπτει το φάκελο εάν διαπιστωθούν ουσιώδεις ελλείψεις.

 

β) Ακολούθως, εντός 15 εργάσιμων ημερών από το προηγούμενο στάδιο, η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή αξιολογεί τον Φάκελο Ανανέωσης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων και είτε: α)α) παρατείνει τη διάρκεια ισχύος της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων είτε β)β) εφόσον προκύπτει ανάγκη τροποποίησης της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, επειδή η μεταβολή των χαρακτηριστικών του έργου δύναται να καθιστά αναγκαία την αλλαγή στους περιβαλλοντικούς όρους ή επειδή είναι αναγκαία για τη συμμόρφωση σε νεότερο κανονιστικό πλαίσιο, καλεί τον φορέα του έργου να υποβάλει, εντός προθεσμίας 3 μηνών, φάκελο για τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφος 2 περίπτωση α'.}

 

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 5 του νόμου 4014/2011 καταργείται.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.