Νόμος 3982/11

Ν3982/2011: Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3982/2011: Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 143/Α/2011), 17-06-2011.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Μέρος πρώτο: Απλοποίηση και εκσυγχρονισμός της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων

 

Κεφάλαιο Α: Γενικές διατάξεις

 

Άρθρο 1: Σκοπός

Άρθρο 2: Ορισμοί

Άρθρο 3: Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 4: Προϋποθέσεις άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας

Άρθρο 4Α: Απαιτήσεις για την ίδρυση, την επέκταση, τη λειτουργία και τον έλεγχο εγκαταστάσεων

Άρθρο 5: Έκδοση αδειών και βεβαιώσεων αναγγελίας

Άρθρο 6: Χορήγηση άδειας σε νομικά πρόσωπα

Άρθρο 7: Εξετάσεις από αδειοδοτημένους φορείς

Άρθρο 8: Έλεγχος των αδειοδοτημένων φορέων

Άρθρο 9: Ενιαίο Μητρώο Προσώπων, τα οποία ασκούν Τεχνικά Επαγγέλματα

Άρθρο 10: Επιτροπή Τεχνικών Επαγγελμάτων

 

Κεφάλαιο Β: Έλεγχος ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών και άλλες διατάξεις

 

Άρθρο 11: Έλεγχος ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών

Άρθρο 12: Κυρώσεις

Άρθρο 13: Άλλες διατάξεις

Άρθρο 14: Τροποποιούμενες διατάξεις

Άρθρο 15: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 16: Καταργούμενες διατάξεις

 

Μέρος δεύτερο: Απλοποίηση της αδειοδότησης μεταποιητικών δραστηριοτήτων

 

Κεφάλαιο Α: Εγκατάσταση και λειτουργία μεταποιητικών δραστηριοτήτων

 

Άρθρο 17: Ορισμοί

Άρθρο 18: Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 19: Εγκατάσταση και λειτουργία δραστηριοτήτων

Άρθρο 20: Προϋποθέσεις και κριτήρια για την εγκατάσταση των δραστηριοτήτων

Άρθρο 21: Προϋποθέσεις για τη λειτουργία των δραστηριοτήτων

Άρθρο 22: Τεχνική ανασυγκρότηση, προθεσμία προς μεταφορά

Άρθρο 23: Αλλαγή του φορέα δραστηριοτήτων

 

Κεφάλαιο Β: Διατάξεις γενικής εφαρμογής

 

Άρθρο 24: Υποδοχή της αίτησης - Ενημέρωση

Άρθρο 25: Διαδικασία και προθεσμίες έκδοσης αδειών

Άρθρο 26: Διαδικασία και προθεσμίες έκδοσης αδειών

Άρθρο 27: Μητρώο Πιστοποιημένων Επιθεωρητών

Άρθρο 28: Παράβολα

Άρθρο 29: Κυρώσεις

Άρθρο 30: Διοικητικές προσφυγές

Άρθρο 31: Επιτροπή εξέτασης ενδικοφανών προσφυγών

Άρθρο 32: Κεντρική Συντονιστική Ομάδα Διοίκησης Αδειοδότησης

Άρθρο 33: Ενίσχυση διαφάνειας

 

Κεφάλαιο Γ: Λοιπές, εξουσιοδοτικές, μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις

 

Άρθρο 34: Σύσταση αυτοτελών Τμημάτων Αδειοδότησης στην Περιφέρεια

Άρθρο 35: Αδειοδότηση από Επιμελητήρια

Άρθρο 36: Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων

Άρθρο 38: Τροποποίηση του άρθρου 4 του νόμου 1360/1983

Άρθρο 40: Καταργούμενες διατάξεις

 

Μέρος τρίτο: Ανάπτυξη επιχειρηματικών πάρκων

 

Κεφάλαιο Α: Ορισμοί - σκοπός

 

Άρθρο 41: Ορισμοί

Άρθρο 42: Σκοπός

 

Κεφάλαιο Β: Ίδρυση και λειτουργία επιχειρηματικών πάρκων

 

Άρθρο 43: Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 44: Χώροι οργάνωσης Επιχειρηματικών Πάρκων

Άρθρο 45: Εταιρία Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου

Άρθρο 46: Διασφάλιση έκτασης - Διαδικασία ίδρυσης - Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Άρθρο 47: Έγκριση ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου

Άρθρο 48: Θέματα κυριότητας χώρων και υποδομών

Άρθρο 49: Χρήση αιγιαλού και παραλίας

Άρθρο 50: Ελεύθερες Ζώνες - Ελεύθερες Αποθήκες

Άρθρο 51: Επιχορήγηση έργων υποδομής Επιχειρηματικών Πάρκων

Άρθρο 52: Πολεοδόμηση των Επιχειρηματικών Πάρκων

Άρθρο 53: Διαπίστωση ολοκλήρωσης των έργων

Άρθρο 54: Εγκατάσταση και λειτουργία επιχειρήσεων

Άρθρο 55: Εξωτερικές υποδομές

Άρθρο 55Α: Ειδικές Πολεοδομικές Διατάξεις Επιχειρηματικών Πάρκων

 

Κεφάλαιο Γ: Ίδρυση και λειτουργία λοιπών κατηγοριών επιχειρηματικών πάρκων

 

Άρθρο 56: Απόφαση οριοθέτησης των λοιπών κατηγοριών Επιχειρηματικών Πάρκων

Άρθρο 56Α: Οργάνωση και εξυγίανση της Άτυπης Βιομηχανικής Συγκέντρωσης στην περιοχή Οινοφύτων του Νομού Βοιωτίας

Άρθρο 56Β: Ρυθμίσεις για την ίδρυση και ανάπτυξη Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης στην περιοχή Οινοφύτων του νομού Βοιωτίας

Άρθρο 57: Εσωτερική οργάνωση του Επιχειρηματικού Πάρκου Ενδιάμεσου Βαθμού Οργάνωσης

 

Κεφάλαιο Δ: Διοίκηση, διαχείριση, εποπτεία και κίνητρα επιχειρηματικών πάρκων

 

Άρθρο 58: Διοίκηση και διαχείριση

Άρθρο 59: Κανονισμός Λειτουργίας

Άρθρο 60: Εποπτεία Επιχειρηματικών Πάρκων

Άρθρο 61: Συνέπειες - Κυρώσεις

Άρθρο 62: Κίνητρα

Άρθρο 62Α: Διαμεσολάβηση

Άρθρο 63: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 64: Καταργούμενες διατάξεις

 

Μέρος τέταρτο: Προώθηση καθαρών και ενεργειακά αποδοτικών οχημάτων οδικών μεταφορών - εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την οδηγία 2009/33/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του συμβουλίου της 23-04-2009 (EEL 120/2009)

 

Μέρος πέμπτο: Λοιπές διατάξεις

 

Άρθρο 72: Τροποποιήσεις διατάξεων του άρθρου 16 του νόμου 3066/2002 (ΦΕΚ 252/Α/2002)

Άρθρο 74

Άρθρο 75

Άρθρο 76: Έναρξη ισχύος

 

Παράρτημα Α

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 16-06-2011

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.