Νόμος 3982/11 - Άρθρο 64

Άρθρο 64: Καταργούμενες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται:

 

1. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1, 3, 5 και 9 του άρθρου 63 του παρόντος νόμου, τα άρθρα 1 έως 21 του νόμου 2545/1997 και οι κανονιστικές αυτού πράξεις:

 

το προεδρικό διάταγμα 214/1999 (ΦΕΚ 183/Α/1999)
η με αριθμό 22303/788/1998 (ΦΕΚ 691/Β/1998) κοινή υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε από τη με αριθμό οίκοθεν Φ/Α.18/7402/1022/2010 (ΦΕΚ 1057/Β/2010) κοινή υπουργική απόφαση,
η με αριθμό Φ.1.2/43030/1641/1998 (ΦΕΚ 1292/β/1998) υπουργική απόφαση,
η με αριθμό οίκοθεν 10391/425/27-03-1998 (ΦΕΚ 318/Β/1998) κοινή υπουργική απόφαση όπως τροποποιήθηκε από τη με αριθμό οίκοθεν 26067/1186/1999 (ΦΕΚ 1629/Β/1999) υπουργική απόφαση,
η με αριθμό οίκοθεν 20009/1082/2003 (ΦΕΚ 139/Β/2003) υπουργική απόφαση,
η με αριθμό οίκοθεν 2584/99/2003 (ΦΕΚ 139/Β/2003) υπουργική απόφαση,
η με αριθμό οίκοθεν Φ/Α/18/25268/2063/2005 (ΦΕΚ 1628/Β/2005) υπουργική απόφαση,
η με αριθμό οίκοθεν 1852/116/05-02-2004 (ΦΕΚ 208/Β/2004), όπως τροποποιήθηκε από τη με αριθμό Φ/Α/7.0/8987/866/2005 (ΦΕΚ 629/Β/2005) υπουργική απόφαση,
τη με αριθμό οίκοθεν Φ/Α18/20199/1542/2008 (ΦΕΚ 1858/Β/2008) υπουργική απόφαση και
τη με αριθμό Φ/Α.18/3284/299/2008 (ΦΕΚ 530/Β/2008), πλην των διατάξεων των άρθρων 3 παράγραφος 1, άρθρο 8 παράγραφοι 1 και 2, άρθρο 14 και του άρθρου 15 παράγραφοι 1 και 2, στις οποίες παραπέμπει το άρθρο 29 του νόμου 2545/1997, όπως ισχύει και οι οποίες για τις Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (ΠΟΤΑ) του άρθρου 29 του νόμου 2545/1997 εξακολουθούν να ισχύουν και να εφαρμόζονται.

 

2. Οι παρεκκλίσεις στους όρους δόμησης που προβλέπονται για την εκτός σχεδίου πόλεως δόμηση βιομηχανικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985) πλην της παρέκκλισης ύψους και με εξαίρεση τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί άδεια εγκατάστασης ή λειτουργίας μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος.

 

3. Κάθε άλλη διάταξη που αντιβαίνει στις διατάξεις του παρόντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 13 του άρθρου 228 του νόμου [Ν] 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/2012).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.