Νόμος 3982/11 - Άρθρο 56b

Άρθρο 56Β: Ρυθμίσεις για την ίδρυση και ανάπτυξη Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης στην περιοχή Οινοφύτων του νομού Βοιωτίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου του Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης του προηγούμενου άρθρου συμμετέχει υποχρεωτικά ένας τουλάχιστον από τους εξής φορείς:

 

α) Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας,

β) Δήμος Τανάγρας,

γ) νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Σύνδεσμος Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας,

δ) Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ΕΤΒΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ανώνυμη εταιρεία και

ε) Επιμελητήριο Βοιωτίας

 

2. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 53 η ανάπτυξη και λειτουργία του Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης του άρθρου 56Α μπορεί να υλοποιείται τμηματοποιημένα και σταδιακά, κατά μέγιστο σε 4 διακριτά τμήματα της έκτασης του Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης και αντίστοιχα σε έως 4 φάσεις. Στην περίπτωση αυτή η τμηματοποίηση, οι φάσεις, τα τμήματα και ο προϋπολογισμός των έργων υποδομής κάθε φάσης περιγράφονται αναλυτικά στο επιχειρηματικό σχέδιο της παραγράφου 5 του άρθρου 46. Αν η ανάπτυξη και λειτουργία του Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης υλοποιείται τμηματοποιημένα, η υλοποίηση της πρώτης φάσης πραγματοποιείται εντός των προθεσμιών της παραγράφου 4 του άρθρου 53. H υλοποίηση κάθε επόμενης φάσης πραγματοποιείται εντός των προθεσμιών της παραγράφου 4 του άρθρου 53, με ημερομηνία έναρξης της υλοποίησης την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης Διαπίστωσης της ολοκλήρωσης των έργων Υποδομής της παραγράφου 3 του άρθρου 53, για κάθε προηγούμενη φάση. Ο αναλυτικός χρονικός προγραμματισμός καθορίζεται στο εγκεκριμένο επιχειρηματικό σχέδιο της παραγράφου 5 του άρθρου 46. Η κατασκευή κεντρικής μονάδας καθαρισμού αποβλήτων περιλαμβάνεται υποχρεωτικά στην πρώτη φάση.

 

3. Στην περίπτωση τμηματοποιημένης υλοποίησης και λειτουργίας του Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης, ως προς το μετοχικό κεφάλαιο ισχύουν τα εξής:

 

Η Εταιρία Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου υποχρεούται να αυξάνει το μετοχικό της κεφάλαιο:

 

α) Με την υποβολή της αίτησης της παραγράφου 5 του άρθρου 46 το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 1% του απαιτούμενου συνολικού προϋπολογισμού των έργων υποδομής (μη συμπεριλαμβανομένου φόρου προστιθέμενης αξίας), όπως αυτά περιγράφονται στο επιχειρηματικό σχέδιο της παραγράφου 5 του άρθρου 46.

 

β) Τμηματικά σε 2 φάσεις στους κατωτέρω χρόνους κατά το υπόλοιπο ποσό, ώστε το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου να μην είναι μικρότερο του 10% του προϋπολογισμού των έργων υποδομής (μη συμπεριλαμβανομένου φόρου προστιθέμενης αξίας), του πρώτου τμήματος και φάσης ανάπτυξης, όπως περιγράφονται στο επιχειρηματικό σχέδιο της παραγράφου 5 του άρθρου 46, εκ του οποίου ποσοστό 5% καταβάλλεται σε μετρητά:

 

(1) εντός 2 μηνών από τη δημοσίευση της απόφασης της παραγράφου 1 του άρθρου 47 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, κατά ποσοστό 5%,

 

(2) εντός 2 μηνών από τη δημοσίευση της απόφασης της έγκρισης της πράξεως εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης (παράγραφος 3)β του άρθρου 52 του παρόντος νόμου) στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, κατά ποσοστό 4%.

 

γ) Η προθεσμία για την κάλυψη του προβλεπόμενου μετοχικού κεφαλαίου κάθε επόμενου τμήματος και φάσης ανάπτυξης υπολογίζεται από την έναρξη υλοποίησης κάθε αντίστοιχου τμήματος και φάσης ανάπτυξης.

 

4. Η πολεοδομική μελέτη καταρτίζεται από την Εταιρία Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου για το σύνολο της έκτασης του Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης, με την επισήμανση των τμημάτων ανά φάση ανάπτυξης σε περίπτωση τμηματοποιημένης υλοποίησης, και υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή εντός έτους από τη δημοσίευση της απόφασης της παραγράφου 1 του άρθρου 47. Η πράξη εφαρμογής καταρτίζεται από την Εταιρία Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου και υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή εντός 1 έτους από την δημοσίευση της απόφασης έγκρισης της πολεοδομικής μελέτης. Στην περίπτωση τμηματοποιημένης ανάπτυξης και λειτουργίας του Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης, η Εταιρία Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου μπορεί να καταρτίζει την πράξη εφαρμογής και να την καταθέτει στην αρμόδια υπηρεσία ανά τμήμα και φάση ανάπτυξης, οπότε η προθεσμία της περίπτωσης γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 52 υπολογίζεται από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης της παραγράφου 3 του άρθρου 53 της προηγούμενης φάσης.

 

5. Η εισφορά σε γη αποτελείται από ποσοστό επιφάνειας της κάθε ιδιοκτησίας πριν από την πολεοδόμησή της, το οποίο ανέρχεται σε 20% της αρχικής έκτασης της ιδιοκτησίας, μη εφαρμοζόμενου του πέμπτου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 52. Σε ειδικές περιπτώσεις συγκεκριμένων ακινήτων και αν αυτό επιβάλλεται για πολεοδομικούς λόγους, η εισφορά σε γη μπορεί να περιορίζεται και σε χαμηλότερο ποσοστό κατά περίπτωση, με αντίστοιχη αύξηση της εισφοράς σε χρήμα των συγκεκριμένων ακινήτων.

 

Στην περίπτωση αυτή απαιτείται γνώμη του αρμόδιου Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

 

6. Η εισφορά σε χρήμα καταβάλλεται σε 6 ισόποσες τριμηνιαίες δόσεις και μπορεί να μετατραπεί, εν όλω ή εν μέρει, σε αντίστοιχη εισφορά σε γη μετά από αίτημα του ιδιοκτήτη γηπέδου. Στο Επιχειρηματικό Σχέδιο της παραγράφου 5 του άρθρου 46 προβλέπεται υποχρεωτικά ο τρόπος χρησιμοποίησης ακινήτων που τυχόν προκύπτουν από την εν λόγω μετατροπή της εισφοράς σε χρήμα σε εισφορά σε γη, για τους σκοπούς της Εταιρίας Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου.

 

7. Εφόσον επιβάλλεται από ειδικές αντικειμενικές ανάγκες πολεοδομικής φύσης, κατά το στάδιο έγκρισης της πολεοδομικής μελέτης, μπορεί να περιορίζονται οι κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της περίπτωσης γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 52, με εξαίρεση τις διατάξεις για την υποχρέωση δημιουργίας χώρων υψηλού πρασίνου περιμετρικά του Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης που διατηρούνται σε ισχύ. Το ελάχιστο ποσοστό των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων στην περίπτωση αυτή μπορεί να καθορισθεί συνολικά χαμηλότερο του 20% της συνολικής επιφάνειας του Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης, και συμπεριλαμβάνει χώρους εντός αυτού με ήδη διαμορφωμένη τέτοια χρήση, εξαιρουμένων των οδών του εθνικού οδικού δικτύου, η μείωση όμως του ποσοστού των κοινοχρήστων δεν μπορεί να υπερβαίνει την ποσοστιαία μείωση που επέρχεται συνολικά στην εισφορά σε γη, με βάση την ανωτέρω περίπτωση της παραγράφου 5 του παρόντος.

 

8. Με την απόφαση της παραγράφου 1 του άρθρου 47 και κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 53 και της παραγράφου 2 του άρθρου 58 ανατίθεται αποκλειστικά στην Εταιρία Διαχείρισης Επιχειρηματικού Πάρκου η διοίκηση και διαχείριση του Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης και καθορίζονται οι αρμοδιότητές της.

 

9. Στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας Διαχείρισης Επιχειρηματικού Πάρκου συμμετέχουν υποχρεωτικά κύριοι ή μισθωτές εκτάσεων που αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον 10% της συνολικής έκτασης της παραγράφου 1 του άρθρου 56Α. Στη διοίκηση της Εταιρίας Διαχείρισης Επιχειρηματικού Πάρκου μπορεί να συμμετέχουν ένας ή περισσότεροι από τους φορείς της παραγράφου 1.

 

10. Η λειτουργία, συντήρηση και διαχείριση των έργων υποδομής και η κυριότητα των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων και εγκαταστάσεων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 48, περιέρχονται στην Εταιρία Διαχείρισης Επιχειρηματικού Πάρκου με την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 3 του άρθρου 53 για το σύνολο του Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης και στην περίπτωση διαπίστωσης τμηματικής ολοκλήρωσης για το αντίστοιχο τμήμα ή φάση που η απόφαση αυτή αφορά.

 

11. Σε αποκλειστική προθεσμία 6 μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος ιδρύεται ανώνυμη εταιρεία ειδικού σκοπού (ΕΑΝΕΠ) κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 45 του νόμου 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/2011), για την ανάπτυξη Επιχειρηματικού Πάρκου των άρθρων 56Α και 56Β του ίδιου νόμου, με τη συμμετοχή τουλάχιστον ενός από τους φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 56Β του νόμου 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/2011). Αν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη, η εταιρεία μπορεί να ιδρυθεί από κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο και χωρίς τη συμμετοχή των φορέων αυτών.

 

12. Η Εταιρεία Διαχείρισης (ΕΔΕΠ) του Επιχειρηματικού Πάρκου των άρθρων 56Α και 56Β του νόμου 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/2011) ιδρύεται σε αποκλειστική προθεσμία 6 μηνών από την ίδρυση της Εταιρίας Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου και μέχρι 9 μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, σύμφωνα με το άρθρο 58 και τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 56Β του νόμου 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/2011).

 

13. Σε αποκλειστική προθεσμία 15 μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, η ανώνυμη εταιρεία της παραγράφου 11 υποβάλλει στην αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης αίτηση για την έγκριση ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 46 και στο άρθρο 47 με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 56Α και 56Β του νόμου 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/2011). Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί για χρονικό διάστημα 6 μηνών με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων κατόπιν αίτησης της ΕΑΝΕΠ.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 13 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 13 του άρθρου 12 του νόμου 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α/2019).

 

14. Εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία της παραγράφου 13, λύεται και παύει να έχει αρμοδιότητες η Εταιρεία Διαχείρισης (ΕΔΕΠ) του Επιχειρηματικού Πάρκου, εφόσον έχει ιδρυθεί κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 12 του παρόντος.

 

15. Εάν παρέλθει άπρακτη οποιαδήποτε από τις προθεσμίες των παραγράφων 11 και 13 του παρόντος, το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης μπορεί να δημοσιεύσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία και εκτέλεση των έργων υποδομής Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 56 του νόμου 3982/2011, εντός της περιοχής της παραγράφου 1 του άρθρου 56Α του παρόντος νόμου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο προστέθηκε με το άρθρο 11 του νόμου 4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.