Νόμος 3982/11 - Άρθρο 56a

Άρθρο 56Α: Οργάνωση και εξυγίανση της Άτυπης Βιομηχανικής Συγκέντρωσης στην περιοχή Οινοφύτων του Νομού Βοιωτίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η περιοχή άτυπης βιομηχανικής συγκέντρωσης του Ασωπού ποταμού, που εκτείνεται εκατέρωθεν της Εθνικής Οδού Αθηνών - Λαμίας και πέριξ της Δημοτικής Ενότητας Οινοφύτων του Δήμου Τανάγρας του νομού Βοιωτίας, χαρακτηρίζεται ως περιοχή που χρήζει περιβαλλοντικής και λειτουργικής εξυγίανσης κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 56. Τα ακριβή όρια της περιοχής αυτής καθορίζονται στον από Ιουνίου 2017 χάρτη κλίμακας 1:10.000 και το τεύχος συντεταγμένων, που προσαρτώνται σε σμίκρυνση ως Παράρτημα Α και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος.

 

2. Η χαρακτηριζόμενη με την προηγούμενη παράγραφο περιοχή, είναι Οργανωμένος Υποδοχέας Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων της παραγράφου 4 του άρθρου 41, στα πλαίσια του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Στρατηγικών Επεμβάσεων (ΟΣΣΠ) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για την αστική, κοινωνική, περιβαλλοντική και επιχειρηματική εξυγίανση της ευρύτερης περιοχής της Λεκάνης Απορροής Ασωπού (ΛΑΠ), για το οποίο έχει εκδοθεί η υπουργική απόφαση των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας 16784/2018 (ΦΕΚ 609/Β/2018) και σε αυτήν μπορεί να ιδρυθεί αποκλειστικά και μόνο Επιχειρηματικό Πάρκο Εξυγίανσης (ΕΠΕ), τα όρια του οποίου θα καταλαμβάνουν κατά παρέκκλιση της διατάξεως της περίπτωσης ε' της παραγράφου 2 του άρθρου 56 μέρος ή το σύνολο της έκτασης που οριοθετείται με το τοπογραφικό διάγραμμα της προηγούμενης παραγράφου, εξαιρουμένων τυχόν εκτάσεων, δασικών, γαιών υψηλής παραγωγικότητας, αρχαιολογικών χώρων, ζωνών απαλλοτρίωσης σιδηροδρομικών γραμμών και οδών, συμπεριλαμβανομένου του πλάτους αυτών ή άλλων εκτάσεων που βάσει κείμενων διατάξεων απαγορεύεται να ενταχθούν σε επιχειρηματικό πάρκο.

 

Εκτάσεις για τις οποίες έχει υποβληθεί αίτηση ανάπτυξης επιχειρηματικού πάρκου, στην αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, εξαιρούνται από την περιοχή της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και η κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 47 παράγραφος 1 του παρόντος νόμου, για τις εκτάσεις αυτές, εκδίδεται κατά τις οικείες διατάξεις.

 

Τα όρια του Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης (ΕΠΕ) της παρούσης παραγράφου μπορούν να επεκταθούν και πέραν της άνω οριοθετημένης εκτάσεως αποκλειστικά προς τις όμορες περιοχές που καθορίζονται στο εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) του πρώην Δήμου Σχηματαρίου Βοιωτίας (ΦΕΚ 607/ΑΑΠ/2010) ως Ζώνες Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων (ΒΙΠΑ, Ζώνη Ανάπτυξης Βιομηχανικών Δραστηριοτήτων χαμηλής όχλησης, Ζώνη Χονδρεμπορίου), στις οποίες υφίσταται Άτυπη Βιομηχανική Συγκέντρωση (ΑΒΣ) και χρήζουν εξυγίανσης. Η επέκταση αυτή που δεν μπορεί να υπερβεί το 30% του εμβαδού της έκτασης της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, εγκρίνεται με την κοινή υπουργική της παραγράφου 1 του άρθρου 47 του παρόντος νόμου.

 

3. Για την ίδρυση, τον καθορισμό και τη λειτουργία του Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Τρίτου Μέρους (άρθρα 41 έως 64), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο επόμενο άρθρο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο προστέθηκε με το άρθρο 11 του νόμου 4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.