Νόμος 3982/11 - Άρθρο 32

Άρθρο 32: Κεντρική Συντονιστική Ομάδα Διοίκησης Αδειοδότησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συστήνεται στη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Συντονισμού της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας Κεντρική Συντονιστική Ομάδα Διοίκησης Αδειοδότησης, η οποία έχει ως έργο την παρακολούθηση της εφαρμογής του παρόντος νόμου και τη διατύπωση προτάσεων προς τον Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για τη βελτίωση των διαδικασιών, την αντιμετώπιση προβλημάτων και την εν γένει αποτελεσματική εφαρμογή του.

 

2. Η Ομάδα αποτελείται από τα εξής μέλη:

 

τον Γενικό Διευθυντή Στήριξης της Βιομηχανίας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας
τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Συντονισμού της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας
έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη

 

Η σύνθεση της Ομάδας μπορεί να διευρύνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και θα συμμετέχουν οι εκπρόσωποι ανάλογα.

 

3. Έργο της Ομάδας είναι ιδίως:

 

α) Η παροχή υποστήριξης της Αδειοδοτούσας Αρχής για θέματα εφαρμογής των διατάξεων 17 έως 40 και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση αυτών και η παρακολούθηση του έργου της.

 

β) Η παρέμβαση, εφόσον απαιτείται, με την έκδοση εγκυκλίων ή οδηγιών ή με πρόταση νομοθετικών παρεμβάσεων προκειμένου να επιτυγχάνεται η συνεχής βελτίωση του συστήματος αδειοδότησης των μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων, καθώς και η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, με παράλληλη μέτρηση της αποτελεσματικότητας της διαδικασίας όσον αφορά το χρόνο, το κόστος και τη σύγκριση στοιχείων με άλλες ευρωπαϊκές χώρες σε ετήσια βάση.

 

γ) Η εκπαίδευση του προσωπικού της Αδειοδοτούσας Αρχής ανά την επικράτεια μέσω ετησίων προγραμμάτων.

 

δ) Η αναζήτηση, επεξεργασία, ανάλυση και παροχή πληροφοριακών και στατιστικών στοιχείων αδειοδοτήσεων μέσω του κεντρικού πληροφοριακού συστήματος.

 

4. Η Κεντρική Συντονιστική Ομάδα Διοίκησης Αδειοδότησης τον Ιανουάριο κάθε έτους υποβάλλει προς τον Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας απολογιστική έκθεση σχετικά με το έργο που υλοποίησε το προηγούμενο έτος βάσει της προηγούμενης παραγράφου.

 

5. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας συγκροτείται η Κεντρική Συντονιστική Ομάδα Διοίκησης Αδειοδότησης και καθορίζονται οι αρμοδιότητες της και ειδικότερα θέματα της λειτουργίας της.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.