Νόμος 3982/11 - Άρθρο 20

Άρθρο 20: Προϋποθέσεις και κριτήρια για την εγκατάσταση των δραστηριοτήτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Δεν απαιτείται άδεια για την εγκατάσταση δραστηριοτήτων των παραγράφων 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 17 σε Βιομηχανικές Περιοχές που έχουν οργανωθεί σύμφωνα με το νόμο 4458/1965, σε Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές, που έχουν οργανωθεί σύμφωνα με το νόμο 2545/1997, καθώς και σε Επιχειρηματικά Πάρκα, που οργανώνονται σύμφωνα με τα άρθρα 41 έως 64.

 

2. Απαλλάσσονται από την υποχρέωση εφοδιασμού με άδεια εγκατάστασης για επέκταση ή εκσυγχρονισμό του μηχανολογικού εξοπλισμού οι φορείς που έχουν εφοδιασθεί με άδεια λειτουργίας, εφόσον από την επέκταση ή τον εκσυγχρονισμό:

 

α) Δεν μεταβάλλεται ο βαθμός όχλησης, προκειμένου για επαγγελματικά εργαστήρια, αποθήκες και μονάδες χαμηλής όχλησης εκτός αν απαιτείται τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων.

 

β) Δεν επέρχεται αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος, που αναφέρεται στην άδεια λειτουργίας των μονάδων μέσης και υψηλής όχλησης, σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20% ανά τριετία από την έναρξη της λειτουργίας ή την προηγούμενη επέκταση ή εκσυγχρονισμό. Η αύξηση αυτή, με την προϋπόθεση ότι δεν επέρχεται μεταβολή του βαθμού όχλησης της μονάδας, δεν μπορεί, σε κάθε περίπτωση, να υπερβεί τα 600 kW κινητήριας και θερμικής ισχύος.

 

Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν εφαρμόζονται για:

 

α) τις μονάδες επεξεργασίας εύφλεκτων, εκρηκτικών, διαβρωτικών, οξειδωτικών και τοξικών ουσιών και αερίων υπό πίεση, ανεξαρτήτως της επεξεργαζόμενης ποσότητας,

β) τις αποθήκες όπου φυλάσσεται ποσότητα ανώτερη των 100 Kg εύφλεκτων, διαβρωτικών, οξειδωτικών και τοξικών ουσιών,

γ) τις αποθήκες εκρηκτικών που υπερβαίνουν τα όρια της παραγράφου 2)δ' του άρθρου 1 της κοινής υπουργικής απόφασης [Α] 3329/1989 (ΦΕΚ 132/Β/1989), όπως εκάστοτε ισχύει και

δ) τις αποθήκες όπου φυλάσσεται ποσότητα αερίων υπό πίεση ανώτερη των 200 kg.

 

Πριν την έναρξη της επέκτασης ή του εκσυγχρονισμού ενημερώνεται σχετικά η Αδειοδοτούσα Αρχή και υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση από το φορέα της δραστηριότητας ότι τηρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου αυτής.

 

Σε περίπτωση μετακίνησης ή αλλαγής θέσης του μηχανολογικού εξοπλισμού εντός του χώρου της εγκατάστασης, ο φορέας της δραστηριότητας μπορεί να συνεχίσει τη λειτουργία της δραστηριότητας μέχρι την τροποποίηση της άδειας λειτουργίας, εφόσον, πριν τη μετακίνηση ή την αλλαγή θέσης του εξοπλισμού ενημερώσει σχετικά την αδειοδοτούσα αρχή και εντός 30 ημερών από τη μετακίνηση ή την αλλαγή θέσης του μηχανολογικού εξοπλισμού προσκομίσει νέο μηχανολογικό σχεδιάγραμμα και υπεύθυνη δήλωση αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού για τη μη μεταβολή της στατικής επάρκειας του κτιρίου.

 

Σε περίπτωση αφαίρεσης μηχανολογικού εξοπλισμού, ο φορέας της δραστηριότητας μπορεί να συνεχίσει τη λειτουργία της δραστηριότητας μέχρι την τροποποίηση της άδειας λειτουργίας, εφόσον, πριν την αφαίρεση ενημερώσει σχετικά την αδειοδοτούσα αρχή και εντός 30 ημερών από την αφαίρεση προσκομίσει νέο μηχανολογικό σχεδιάγραμμα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 44 του νόμου 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/2013).

 

3. Απαγορεύεται η εγκατάσταση των δραστηριοτήτων που υπάγονται στις παραγράφους 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 17 σε χώρους κτιρίων, οι οποίοι χαρακτηρίζονται στην οικοδομική τους άδεια ως βοηθητικοί ή κοινόχρηστοι χώροι.

 

4. Σε πολυώροφα κτίρια στα οποία έχουν συσταθεί ιδιοκτησίες κατ' ορόφους, επιτρέπεται η χορήγηση άδειας εγκατάστασης μόνο για δραστηριότητες που δεν απαγορεύονται ρητά από τον κανονισμό συνιδιοκτησίας. Ελλείψει κανονισμού συνιδιοκτησίας δε συνιστά κώλυμα για την εγκατάσταση.

 

5. Οι όροι δόμησης για τα επαγγελματικά εργαστήρια είναι οι ίδιοι με αυτούς που ισχύουν για τα βιομηχανικά κτίρια.

 

6. Η άδεια εγκατάστασης ισχύει για 5 χρόνια και μπορεί να παραταθεί μέχρι τη συμπλήρωση μίας δεκαετίας. Το αίτημα για την παράταση της άδειας εξετάζεται με βάση τα ίδια δεδομένα και τις συνθήκες που ίσχυαν κατά τη χορήγηση της, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

 

α. Το αίτημα να έχει υποβληθεί κατά τη διάρκεια ισχύος της άδειας.

β. Να έχει γίνει έναρξη υλοποίησης της εγκατάστασης κατά τη διάρκεια ισχύος της άδειας.

 

Σε κάθε άλλη περίπτωση, το αίτημα για παράταση της ισχύος ή τροποποίηση της άδειας εγκατάστασης εξετάζεται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κατά το χρόνο υποβολής του.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 48Γ του νόμου 4442/2016 (ΦΕΚ 230/Α/2016).

 

6Α. Μετά την έναρξη λειτουργίας, που τεκμαίρεται με τη χορήγηση της άδειας ή έγκρισης λειτουργίας ή τη γνωστοποίηση λειτουργίας ή την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης ή την ενημέρωση της αδειοδοτούσας αρχής, αναλόγως του καθεστώτος που διέπει τη δραστηριότητα, η οποία πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί εντός των προθεσμιών της παραγράφου 6, η διάρκεια της έγκρισης εγκατάστασης καθορίζεται, χωρίς να απαιτείται νέα διοικητική πράξη, ως εξής:

 

α) έως τη συμπλήρωση 20 ετών από την ημερομηνία χορήγησης της έγκρισης εγκατάστασης, εφόσον πρόκειται για εγκατάσταση εντός περιοχής με καθορισμένες χρήσεις γης,

 

β) έως τη συμπλήρωση 10 ετών από την ημερομηνία χορήγησης της έγκρισης εγκατάστασης, εφόσον πρόκειται για εγκατάσταση εκτός περιοχής με καθορισμένες χρήσεις γης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6Α προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 48Γ του νόμου 4442/2016 (ΦΕΚ 230/Α/2016).

 

6Β. Η έγκριση χορηγείται για το ανώτατο όριο της κατηγορίας όχλησης, στην οποία εμπίπτει η δραστηριότητα. Για τυχόν μεταβολές της δραστηριότητας κατά τη διάρκεια ισχύος της έγκρισης, δεν απαιτείται ενέργεια του φορέα, εφόσον οι μεταβολές αυτές δεν επιφέρουν μετάπτωση της δραστηριότητας σε διαφορετικό βαθμό όχλησης από αυτόν που αναγράφεται στην έγκριση εγκατάστασης. Εφόσον η αδειοδοτούσα αρχή, μετά την παρέλευση των χρονικών ορίων της παραγράφου 6, διαπιστώσει ότι η δραστηριότητα κατατάσσεται σε χαμηλότερο βαθμό όχλησης σε σχέση με τον αναφερόμενο στη χορηγηθείσα έγκριση εγκατάστασης, η τελευταία τροποποιείται αναλόγως.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6Β προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 48Γ του νόμου 4442/2016 (ΦΕΚ 230/Α/2016).

 

6Γ. Εντός των προθεσμιών της παραγράφου 6Α η δραστηριότητα προστατεύεται από τυχόν αλλαγές των χρήσεων γης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6Γ προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 48Γ του νόμου 4442/2016 (ΦΕΚ 230/Α/2016).

 

6Δ. Μετά τη λήξη της προθεσμίας της παραγράφου 6Α δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των παραγράφων 6Β και 6Γ. Για την επέκταση ή τον εκσυγχρονισμό της δραστηριότητας μετά τη λήξη των προθεσμιών αυτών, απαιτείται νέα έγκριση εγκατάστασης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6Δ προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 48Γ του νόμου 4442/2016 (ΦΕΚ 230/Α/2016).

 

6Ε. Διακοπή λειτουργίας της δραστηριότητας που δεν υπερβαίνει τα 3 έτη και που πραγματοποιείται εντός των προθεσμιών της παραγράφου 6Α, ανεξαρτήτως αν η διακοπή αφορά την παραγωγική λειτουργία ή τη διακοπή των εργασιών ενώπιον της φορολογικής αρχής, δεν θίγει τα οριζόμενα στις προηγούμενες παραγράφους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6Ε προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 48Γ του νόμου 4442/2016 (ΦΕΚ 230/Α/2016).

 

7. Οι αποφάσεις με τις οποίες χορηγούνται οι άδειες εγκατάστασης μπορεί να περιέχουν όρους ή και περιορισμούς και να επιβάλλουν στο φορέα την εκτέλεση ειδικών έργων, όπου απαιτείται, για την επίτευξη, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, του συγκερασμού της παραγωγικής δραστηριότητας με την προστασία του περιβάλλοντος, των περιοίκων και των εργαζομένων σύμφωνα και με τις υποδείξεις και εγκρίσεις των συναρμόδιων υπηρεσιών κατά τις οικείες διατάξεις. Οι φορείς των εγκαταστάσεων υποχρεούνται να τηρούν τους πιο πάνω όρους και περιορισμούς.

 

8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, η οποία θα εκδοθεί μέσα σε τρεις μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος, καθορίζεται ο τρόπος δημιουργίας και ενημέρωσης βάσης δεδομένων με τη μορφή γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών (GIS) των χρήσεων γης και όρων δόμησης που αφορούν τις μεταποιητικές και συναφείς δραστηριότητες σε όλη την επικράτεια, η οποία θα είναι προσβάσιμη μέσω του διαδικτύου.

 

9. α. Από την έκδοση της απόφασης του επόμενου εδαφίου, κάθε αναφορά στην κείμενη νομοθεσία σε υψηλή, μέση και χαμηλή όχληση καταργείται και εφεξής νοείται ως αναφορά στις κατηγορίες Α1, Α2 και Β αντίστοιχα της περιβαλλοντικής κατάταξης.

 

Το αργότερο μέχρι τις 30-06-2020, με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατατάσσονται εκ νέου στις κατηγορίες της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011), οι μεταποιητικές δραστηριότητες που προβλέπονται στις διατάξεις της απόφασης υπ' αριθμόν 3137/191/Φ.15/2002 (ΦΕΚ 1048/Β/2002) των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με την υπ' αριθμόν 13234/800/Φ.15/2012 όμοια (ΦΕΚ 3251/Β/2012), την υπ' αριθμόν 10432/1115/Φ.15/2014 όμοια (ΦΕΚ 2604/Β/2014), την υπ' αριθμόν Φ.15/48/5/2014 όμοια (ΦΕΚ 27/Β/2014), την υπ' αριθμόν 132894/1751/Φ.15/2017 απόφαση των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 4412/Β/2017) και την υπ' αριθμόν 89209/1187/Φ.15/2018 όμοια (ΦΕΚ 3675/Β/2018).

 

β. Δραστηριότητες για τις οποίες έχει υποβληθεί αίτηση υπαγωγής στο νόμο [Ν] 4608/2019 ή έγκρισης εγκατάστασης ή γνωστοποίηση ή αίτηση έγκρισης ή τροποποίησης περιβαλλοντικών όρων έως την δημοσίευση του παρόντος νόμου ή που ασκούνται νόμιμα κατά τον χρόνο έκδοσης της υπουργικής απόφασης της προηγούμενης παραγράφου και που, κατόπιν και εξαιτίας της, κατά τα ανωτέρω, περιβαλλοντικής κατάταξής τους, δεν είναι συμβατές με τις χρήσεις γης του ακινήτου στο οποίο είναι εγκατεστημένες, εξακολουθούν να θεωρούνται νόμιμες για 30 έτη από την έκδοση της απόφασης αυτής. Κατά το χρονικό αυτό διάστημα, οι δραστηριότητες του προηγούμενου εδαφίου επιτρέπεται να τροποποιούνται ή να εκσυγχρονίζονται ή να επεκτείνονται εντός του γηπέδου ή άπαξ σε όμορο, η έκταση του οποίου δεν υπερβαίνει το 50% του υφιστάμενου γηπέδου και πριν από τη μετάπτωση επιτρεπόταν σε αυτό η συγκεκριμένη δραστηριότητα εφόσον η τροποποίηση ή ο εκσυγχρονισμός τους ή η επέκτασή τους κατά τα ανωτέρω δεν οδηγούν σε υπαγωγή τους σε υψηλότερη κατηγορία της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου 4014/2011.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του νόμου 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α/2019).

 

10. Σε περιοχές εκτός ρυμοτομικού σχεδίου με καθορισμένη βιομηχανική χρήση γης εφαρμόζεται η παράγραφος 5 του άρθρου 20 του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012). Επί των ζεύξεων που προβλέπονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 20 του νόμου 4067/2012 δύναται να εγκαθίσταται και να λειτουργεί μηχανολογικός εξοπλισμός για τη μεταφορά προϊόντων ή πρώτων υλών, τηρουμένων των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας. Οι ζεύξεις δύναται να διέρχονται από τους υποχρεωτικά οριζόμενους ακάλυπτους χώρους του γηπέδου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 προστέθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 99 του νόμου 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α/2020).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.