Νόμος 4155/13 - Άρθρο 44

Άρθρο 44: Τροποποιήσεις του νόμου 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/2011)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 17 του νόμου 3982/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Επαγγελματικό εργαστήριο είναι η τεχνοοικονομική μονάδα του προηγούμενου εδαφίου, η οποία πληροί σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 

α) Διαθέτει μηχανολογικές εγκαταστάσεις, των οποίων η εγκατεστημένη κινητήρια ισχύς δεν υπερβαίνει τα 37 kW ή η θερμική τα 70 kW. Στα όρια αυτά δεν περιλαμβάνεται η ισχύς η οποία δεν σχετίζεται άμεσα με την παραγωγική διαδικασία, καθώς και η ισχύς μηχανολογικής εγκατάστασης προορισμένης αποκλειστικά να προστατεύει το περιβάλλον από την ασκούμενη δραστηριότητα.

 

β) Κατατάσσεται στις δραστηριότητες χαμηλής όχλησης σύμφωνα με τις διατάξεις της οίκοθεν 3137/191/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 1048/Β/2012) απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.}

 

2. Η περίπτωση ι)β' της παραγράφου 3 του άρθρου 18 του νόμου 3982/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ι)β) Οι μηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών πλην αυτών που περιγράφονται στην κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 2 και έχουν εγκατεστημένη κινητήρια ισχύ μεγαλύτερη των 10 kW.}

 

3. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 18 του νόμου 3982/2011 προστίθεται περίπτωση ι)γ' ως εξής:

 

{ι)γ) Οι μεταποιητικές δραστηριότητες οι οποίες ασκούνται σε εγκαταστάσεις με εγκατεστημένη κινητήρια ισχύ που δεν ξεπερνά τα 10 kW.}

 

4. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 20 του νόμου 3982/2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Σε περίπτωση μετακίνησης ή αλλαγής θέσης του μηχανολογικού εξοπλισμού εντός του χώρου της εγκατάστασης, ο φορέας της δραστηριότητας μπορεί να συνεχίσει τη λειτουργία της δραστηριότητας μέχρι την τροποποίηση της άδειας λειτουργίας, εφόσον, πριν τη μετακίνηση ή την αλλαγή θέσης του εξοπλισμού ενημερώσει σχετικά την αδειοδοτούσα αρχή και εντός 30 ημερών από τη μετακίνηση ή την αλλαγή θέσης του μηχανολογικού εξοπλισμού προσκομίσει νέο μηχανολογικό σχεδιάγραμμα και υπεύθυνη δήλωση αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού για τη μη μεταβολή της στατικής επάρκειας του κτιρίου.

 

Σε περίπτωση αφαίρεσης μηχανολογικού εξοπλισμού, ο φορέας της δραστηριότητας μπορεί να συνεχίσει τη λειτουργία της δραστηριότητας μέχρι την τροποποίηση της άδειας λειτουργίας, εφόσον, πριν την αφαίρεση ενημερώσει σχετικά την αδειοδοτούσα αρχή και εντός 30 ημερών από την αφαίρεση προσκομίσει νέο μηχανολογικό σχεδιάγραμμα.}

 

5. Η παράγραφος 2 του άρθρου 31 του νόμου 3982/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και αποτελείται από τα εξής μέλη:

 

α) Τον Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας, ως Πρόεδρο.

β) Τον Νομικό Σύμβουλο του Κράτους που είναι αρμόδιος για τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας.

γ) Τον Γενικό Διευθυντή Στήριξης της Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

δ) Τον Γενικό Διευθυντή Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

ε) Έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων.

στ) Έναν εκπρόσωπο του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων.

ζ) Έναν εκπρόσωπο της Ένωσης Περιφερειών.

η) Έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας.

θ) Έναν εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

ι) Έναν εκπρόσωπο του οικείου επιμελητηρίου στο οποίο η επιχείρηση είναι εγγεγραμμένη.

 

Αν η ενδικοφανής προσφυγή ασκείται κατά απόρριψης αιτήματος έκδοσης άδειας εγκατάστασης της περίπτωσης 29 του άρθρου 3 του προεδρικού διατάγματος 78/2006 (ΦΕΚ 80/Α/2006), της Επιτροπής προεδρεύει αντί του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας, ο Γενικός Γραμματέας Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και συμμετέχουν με δικαίωμα ψήφου αντί του Νομικού Συμβούλου που είναι αρμόδιος για τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, ο Νομικός Σύμβουλος που είναι αρμόδιος για τη Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και αντί του Γενικού Διευθυντή Στήριξης της Βιομηχανίας ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

 

Για όλα τα Μέλη της Επιτροπής ορίζονται αναπληρωτές. Ο Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας αναπληρώνεται από τον Νομικό Σύμβουλο που είναι αρμόδιος για τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας και ο Γενικός Γραμματέας Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής από τον Νομικό Σύμβουλο που είναι αρμόδιος για τη Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Οι εν λόγω Νομικοί Σύμβουλοι αναπληρώνονται από τους αντίστοιχους Παρέδρους του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.}

 

6. Η παράγραφος 8 του άρθρου 41 του νόμου 3982/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{8. Εταιρία Διαχείρισης Επιχειρηματικού Πάρκου (ΕΔΕΠ): Το νομικό πρόσωπο που έχει τη μορφή ανώνυμης εταιρίας του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920 (ΦΕΚ 37/Α/1920), το οποίο δύναται να διαδέχεται την Εταιρία Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου στη διοίκηση και διαχείριση των Επιχειρηματικών Πάρκων σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Μέρους.}

 

7. Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 47 του νόμου 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/2011) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Στην περίπτωση αυτή τα ποσοστά που αναφέρονται στο άρθρο 46 παράγραφοι 1 και 2 του νόμου αυτού θα υπολογίζονται επί της τελικής συνολικής έκτασης, μετά την έγκριση της επέκτασης του Επιχειρηματικού Πάρκου.}

 

8. Η παράγραφος 2 του άρθρου 48 του νόμου 3982/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Με την απόφαση έγκρισης της σύμβασης μεταβίβασης της διαχείρισης του άρθρου 58, οι κοινόχρηστοι χώροι και κοινωφελείς χώροι και εγκαταστάσεις περιέρχονται υποχρεωτικά με σύμβαση που περιβάλλεται τον τύπο συμβολαιογραφικού εγγράφου άνευ ανταλλάγματος στην κυριότητα της Εταιρίας Διαχείρισης Επιχειρηματικού Πάρκου.}

 

9. Στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 51 του νόμου 3982/2011 προστίθεται περίπτωση ι)β' ως εξής:

 

{ι)β) στις δαπάνες έργων εξωτερικών υποδομών στην περίπτωση που εκτελούνται από την Εταιρία Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου.}

 

10. Στο τέλος της παραγράφου 9 του άρθρου 52 του νόμου 3982/2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Στην περίπτωση που η Εταιρία Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου αιτείται την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης του Επιχειρηματικού Πάρκου μαζί με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 47, η διαδικασία γνωμοδοτήσεων του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Αποκεντρωμένης Διοίκησης (ΣΧΟΠΑΔ) και του Δήμου διενεργείται και ολοκληρώνεται παράλληλα με τη διαδικασία γνωμοδοτήσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, των Διευθύνσεων Χωροταξίας και ΕΑΡΘ του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του αρμοδίου Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου (όπου απαιτείται). Οι γνωμοδοτήσεις αυτές αποστέλλονται στη Διεύθυνση Βιομηχανικής Χωροθεσίας και Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας για τις περαιτέρω ενέργειες. Η τελική εισήγηση προς τους αρμόδιους Υπουργούς για την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 47, γίνεται σε αυτήν την περίπτωση από τη Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.}

 

11. Οι περιπτώσεις α' και δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 56 του νόμου 3982/2011 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{α) Η εισφορά σε γη αποτελείται από ποσοστό επιφάνειας κάθε ιδιοκτησίας πριν από την πολεοδόμησή της, το οποίο ανέρχεται σε 15 % της αρχικής έκτασης της ιδιοκτησίας.

 

δ) Να υπάρχουν λειτουργικά και περιβαλλοντικά προβλήματα, όπως αρνητικές εκθέσεις από το σώμα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, πρόστιμα, προβλήματα με τον υδροφόρο ορίζοντα, κυκλοφοριακή συμφόρηση, έλλειψη δικτύων αποχέτευσης όμβριων ή ακαθάρτων υδάτων (λυμάτων), δικτύων οδοποιίας, και.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 11 καταργήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 15 του νόμου 4403/2016 (ΦΕΚ 125/Α/2016).

 

12. Στην αρχή της παραγράφου 3 του άρθρου 56 του νόμου 3982/2011 που προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{3. Μετά την έκδοση της απόφασης Έγκρισης Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου για τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις επιτρέπεται κατά τη σχετική κείμενη νομοθεσία να εκδίδονται οικοδομικές άδειες ή να δίνεται συνέχεια στην εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών ύστερα από γραπτή έγκριση της Εταιρίας Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου που αποστέλλεται στο αρμόδιο πολεοδομικό γραφείο.}

 

13. Η περίπτωση β' της παραγράφου 2 του άρθρου 57 του νόμου 3982/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β. Συντελεστής δόμησης μέχρι 1.3.}

 

14. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 58 του νόμου 3982/2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Δικαίωμα συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας Διαχείρισης Επιχειρηματικού Πάρκου έχουν οι ιδιοκτήτες γης στο Επιχειρηματικό Πάρκο στους οποίους συμπεριλαμβάνεται και η Εταιρία Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου εφόσον είναι ιδιοκτήτης γης. Οι ιδιοκτήτες γης στο Επιχειρηματικό Πάρκο συμμετέχουν στην Εταιρία Διαχείρισης Επιχειρηματικού Πάρκου κατ' αναλογία της έκτασης που διαθέτουν στο Επιχειρηματικό Πάρκο και μόνο για όσο διάστημα είναι ιδιοκτήτες αυτής. Η Εταιρία Διαχείρισης Επιχειρηματικού Πάρκου μπορεί να συσταθεί και από έναν μόνο ιδιοκτήτη, αν αυτός είναι ο μοναδικός ιδιοκτήτης γης στο Επιχειρηματικό Πάρκο. Οι ιδιοκτήτες γης στο Επιχειρηματικό Πάρκο που εκμισθώνουν εδαφική έκταση στο Επιχειρηματικό Πάρκο ή οικοδόμημα, μπορούν να μεταβιβάζουν στον μισθωτή, για όσο διάστημα διαρκεί η μίσθωση, και το δικαίωμα συμμετοχής τους στην Εταιρία Διαχείρισης Επιχειρηματικού Πάρκου.}

 

15. Η παράγραφος 1 του άρθρου 75 του νόμου 3982/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Η προθεσμία απομάκρυνσης λόγω αλλαγής χρήσης γης των νομίμως υφιστάμενων μεταποιητικών δραστηριοτήτων, η οποία έληξε ή πρόκειται να λήξει μέχρι την 31-12-2017, παρατείνεται μέχρι την ημερομηνία αυτή. Προκειμένου να ισχύσει το προηγούμενο εδάφιο, οι επιχειρήσεις οφείλουν να λειτουργούν μέχρι τότε με εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους και να έχουν εφοδιαστεί, έως την 31-12-2016, με άδεια μετεγκατάστασης σε νέα θέση. Σε κάθε περίπτωση η μετεγκατάστασή τους θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως την 31-12-2017. Μετά την ημερομηνία αυτή με ευθύνη της Αδειοδοτούσας Αρχής διακόπτεται η λειτουργία των δραστηριοτήτων και σφραγίζονται όσα μηχανήματα εξακολουθούν να υπάρχουν στους χώρους της εγκατάστασης. Για τις επιχειρήσεις που δεν θα έχουν εφοδιαστεί με άδεια μετεγκατάστασης σε νέα θέση έως την 31-12-2016 επιβάλλεται διακοπή της λειτουργίας από 01-01-2017 και σφράγιση των μηχανημάτων σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο. Διαδικασίες διακοπής λειτουργίας λόγω αλλαγής χρήσης γης, οι οποίες για το λόγο αυτόν βρίσκονται σε εκκρεμότητα, αναστέλλονται, σύμφωνα με τα παραπάνω εδάφια, μέχρι 01-01-2017 και 31-12-2017 αντίστοιχα.

 

Ως νόμιμα υφιστάμενες νοούνται οι δραστηριότητες οι οποίες διαθέτουν άδεια λειτουργίας σε ισχύ, καθώς και εκείνες των οποίων η άδεια λειτουργίας δεν είναι πλέον σε ισχύ, αλλά πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για ανανέωση της άδειας εκτός από την προϋπόθεση περί χρήσης γης. Τα προηγούμενα εδάφια δεν εφαρμόζονται σε επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες σε περιοχή, η οποία καθορίζεται σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 12 του νόμου 3481/2006 (ΦΕΚ 162/Α/2006).}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.