Νόμος 4155/13 - Άρθρο 43

Άρθρο 43: Τροποποιήσεις του νόμου 3325/2005 (ΦΕΚ 68/Α/2005)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου 16 του νόμου 3325/2005, όπως αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο 229 παράγραφος 1 του νόμου [Ν] 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/2012), αντικαθίστανται ως εξής:

 

{1. Οι δραστηριότητες που εμπίπτουν στις διατάξεις των άρθρων 17 - 40 του νόμου 3982/2011 και που λειτουργούν νόμιμα εντός της Περιφέρειας Αττικής, μπορούν να εκσυγχρονίζουν τις εγκαταστάσεις τους, με τις προϋποθέσεις των επόμενων παραγράφων. Σε κάθε περίπτωση, για τον εκσυγχρονισμό και τη λειτουργία των μονάδων μετά τον εκσυγχρονισμό, πρέπει να ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στα άρθρα 19 και 20 του νόμου 3982/2011.

 

2. Σε περιοχές Γενικής Κατοικίας, επεμβάσεις εκσυγχρονισμού μπορεί να πραγματοποιηθούν με τις εξής προϋποθέσεις:

 

α) Στα επαγγελματικά εργαστήρια, που ιδρύθηκαν μετά την έναρξη ισχύος του προεδρικού διατάγματος 84/1984 (ΦΕΚ 33/Α/1984), επιτρέπεται:

 

α)α) η αντικατάσταση ή συμπλήρωση του μηχανολογικού τους εξοπλισμού, εφόσον δεν αυξάνεται η κινητήρια ισχύς πέραν των 37 kW ή η θερμική ισχύς πέραν των 70 kW,

 

β)β) η αλλαγή ή συμπλήρωση δραστηριότητας (παραγωγή άλλων προϊόντων), εφόσον η νέα δραστηριότητα ανήκει σε αυτές που επιτρέπεται η ίδρυσή τους σε περιοχές Γενικής Κατοικίας σύμφωνα με το άρθρο 17.

 

β) Στις βιομηχανίες - βιοτεχνίες, αποθήκες και μηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών χαμηλής όχλησης, καθώς και στις μονάδες χαμηλής όχλησης που ιδρύθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος του προεδρικού διατάγματος 84/1984 και απαλλάσσονταν από την υποχρέωση εφοδιασμού τους με άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας, επιτρέπεται η αντικατάσταση ή συμπλήρωση του μηχανολογικού εξοπλισμού τους με την προϋπόθεση ότι δεν μεταβάλλεται ο βαθμός όχλησης της μονάδας.

 

Αλλαγή δραστηριότητας επιτρέπεται εφόσον η νέα δραστηριότητα ανήκει στη χαμηλή όχληση και επιτρέπεται από τη χρήση γης της περιοχής.

 

Συμπλήρωση δραστηριότητας επιτρέπεται, εφόσον η προστιθέμενη δραστηριότητα ανήκει στη χαμηλή όχληση και δεν μεταβάλλεται ο βαθμός όχλησης της μονάδας που προκύπτει αθροιστικά μετά την συμπλήρωση της δραστηριότητας. Αν οι επιμέρους δραστηριότητες έχουν διαφορετικό όριο ή κριτήριο κατάταξης στο βαθμό όχλησης, λαμβάνεται αυτό που οδηγεί στον υψηλότερο βαθμό όχλησης.

 

γ) Στις περιοχές όπου προβλέπεται από τις χρήσεις γης η λειτουργία μονάδων μέσης όχλησης, επιτρέπεται ο εκσυγχρονισμός τους εφόσον η συνολική, ανά πενταετία, αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος του παραγωγικού εξοπλισμού δεν υπερβαίνει το 20% της υφιστάμενης. Η έναρξη της πενταετίας υπολογίζεται από τον τελευταίο εκσυγχρονισμό.

 

Αλλαγή ή συμπλήρωση δραστηριότητας επιτρέπεται, εφόσον χρησιμοποιείται ίδιου τύπου και ίσης ή μικρότερης ισχύος μηχανολογικός εξοπλισμός και δεν μεταβάλλεται ο βαθμός όχλησης της μονάδας και επιτρέπεται από τις χρήσεις γης της περιοχής.

 

δ) Στις μονάδες υψηλής όχλησης επιτρέπεται μόνο η τεχνολογική αναβάθμιση του υφιστάμενου μηχανολογικού εξοπλισμού, χωρίς καμία αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος.

 

ε) Οι πιο πάνω προβλεπόμενοι εκσυγχρονισμοί των μονάδων επιτρέπεται να γίνονται μέσα στα όρια που δεν μεταβάλλουν το βαθμό όχλησης της μονάδας, όπως αυτά καθορίζονται στην κοινή υπουργική απόφαση 3137/191/Φ.15/21-03-2012 (ΦΕΚ 1048/Β/2012), όπως αυτή εκάστοτε ισχύει.

 

3. Για τα επαγγελματικά εργαστήρια και τις μονάδες ανεξαρτήτως βαθμού όχλησης, που είναι εγκατεστημένες εντός Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων, όπως ορίζονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 41 του νόμου 3982/2011, επιτρέπεται ο εκσυγχρονισμός σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους καθορισμού του Υποδοχέα συμπεριλαμβανομένου του ανώτατου επιτρεπόμενου βαθμού όχλησης.

 

Για τα επαγγελματικά εργαστήρια και τις μονάδες ανεξαρτήτως βαθμού όχλησης, που είναι εγκατεστημένες εντός Χώρων Υποδοχής Επιχειρήσεων, όπως ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 41 του νόμου 3982/2011 (όπως περιοχές ΕΜ, ΕΟ, περιοχές υποδοχής χρήσεων των άρθρων 5 και 6 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος, περιοχές όπου από ειδικότερες πολεοδομικές διατάξεις προβλέπεται η εγκατάσταση βιοτεχνιών - βιομηχανιών), επεμβάσεις εκσυγχρονισμού μπορούν να πραγματοποιηθούν ως εξής:

 

α) Στις μονάδες χαμηλής όχλησης επιτρέπεται η αντικατάσταση ή συμπλήρωση του μηχανολογικού εξοπλισμού τους, με την προϋπόθεση ότι δεν μεταβάλλεται ο βαθμός όχλησης της μονάδας.

 

Αλλαγή δραστηριότητας επιτρέπεται εφόσον η νέα δραστηριότητα ανήκει στη χαμηλή όχληση.

 

Συμπλήρωση δραστηριότητας επιτρέπεται, εφόσον η προστιθέμενη δραστηριότητα ανήκει στη χαμηλή όχληση και δεν μεταβάλλεται ο βαθμός όχλησης της μονάδας που προκύπτει αθροιστικά μετά την συμπλήρωση της δραστηριότητας. Αν οι επιμέρους δραστηριότητες έχουν διαφορετικό όριο ή κριτήριο κατάταξης στο βαθμό όχλησης, λαμβάνεται αυτό που οδηγεί στον υψηλότερο βαθμό όχλησης.

 

β) Στις μονάδες μέσης όχλησης επιτρέπεται η αντικατάσταση ή συμπλήρωση του μηχανολογικού εξοπλισμού τους με την προϋπόθεση ότι δεν μεταβάλλεται ο βαθμός όχλησης της μονάδας.

 

Αλλαγή δραστηριότητας επιτρέπεται εφόσον η νέα δραστηριότητα ανήκει στη χαμηλή ή στη μέση όχληση. Συμπλήρωση δραστηριότητας επιτρέπεται, εφόσον πρόκειται για καθετοποίηση της μονάδας χωρίς να αλλάζει ο βαθμός όχλησης της προκύπτουσας εγκατάστασης αθροιστικά.

 

γ) Στις μονάδες υψηλής όχλησης επιτρέπεται ο εκσυγχρονισμός εφόσον η συνολική, ανά πενταετία, αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος του παραγωγικού εξοπλισμού δεν υπερβαίνει το 20% της υφισταμένης.

 

Η έναρξη της πενταετίας υπολογίζεται από τον τελευταίο εκσυγχρονισμό.}

 

2. Οι παράγραφοι 7 και 8 του άρθρου 16 του νόμου 3325/2005 καταργούνται.

 

3. Η περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του νόμου 3325/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Επαγγελματικών εργαστηρίων, όπως και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων παροχής υπηρεσιών χαμηλής όχλησης που διαθέτουν μηχανολογικό εξοπλισμό του οποίου η κινητήρια ισχύς δεν υπερβαίνει τα 37 KW ή η θερμική ισχύς τα 70 KW.

 

Η εγκατάσταση (ίδρυση) επαγγελματικών εργαστηρίων των κατηγοριών Α)γ, Β)β και C της 5905/Φ/15839/1995 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 611/Β/1995) επιτρέπεται μόνο σε ανεξάρτητο κτίριο.}

 

4. Η παράγραφος 2 του άρθρου 17 του νόμου 3325/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Σε περιοχές Βιομηχανικές Περιοχές, Βιοτεχνικά Πάρκα, Βιομηχανικά Πάρκα, EM, EO, σε περιοχές υποδοχής χρήσεων των άρθρων 5 και 6 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος και σε περιοχές όπου από ειδικές πολεοδομικές διατάξεις προβλέπεται η εγκατάσταση βιοτεχνιών - βιομηχανιών, επιτρέπεται η εγκατάσταση βιομηχανιών - βιοτεχνιών και επαγγελματικών εργαστηρίων χαμηλής όχλησης, καθώς και μηχανολογικών εγκαταστάσεων παροχής υπηρεσιών και αποθηκών, όπως ορίζονται στο άρθρο 17 του νόμου 3325/2005.}

 

5. Η παράγραφος 2 του άρθρου 19 του νόμου 3325/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Δραστηριότητες που έχουν ιδρυθεί νόμιμα, αλλά δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου, ώστε να μπορούν να μετεγκαταθίστανται οπουδήποτε μέσα στα όρια της Περιφέρειας Αττικής, επιτρέπεται να μετεγκατασταθούν μέσα στα ίδια όρια αποκλειστικά με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 

α) Σε Χώρους Υποδοχής Επιχειρήσεων, όπως ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 41 του νόμου 3982/2011 (όπως περιοχές ΕΜ, ΕΟ, περιοχές υποδοχής χρήσεων των άρθρων 5 και 6 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος, περιοχές όπου από ειδικότερες πολεοδομικές διατάξεις προβλέπεται η εγκατάσταση βιοτεχνιών - βιομηχανιών) και σε Οργανωμένους Υποδοχείς Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων, όπως ορίζονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 41 του νόμου 3982/2011, ανεξάρτητα από το μέγεθος της αρχικής κινητήριας ισχύος που διαθέτουν.

 

β) Σε υφιστάμενα κατά τη δημοσίευση του νόμου 3325/2005 (ΦΕΚ 68/Α/2005) βιομηχανικά - βιοτεχνικά κτίρια που βρίσκονται σε περιοχές εκτός σχεδίου με την προϋπόθεση ότι η μονάδα που μετεγκαθίσταται είναι χαμηλής ή μέσης όχλησης.

 

γ) Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμού, αναγκαστικής απαλλοτρίωσης και κατεδάφισης, εφόσον η μετεγκατάσταση γίνεται σε βιοτεχνικά, βιομηχανικά ή ανεξάρτητα κτίρια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 7 του άρθρου 6 του νόμου 3325/2005.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.