Νόμος 3982/11 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Τροποποιούμενες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 του νόμου 4483/1965 (ΦΕΚ 118/Α/1965) τροποποιείται ως ακολούθως:

 

{1. Για την ηλεκτροδότηση των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και των υποσταθμών υποβάλλεται στο Ενιαίο Μητρώο Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Υπεύθυνη Δήλωση του αδειούχου ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη με την οποία βεβαιώνεται ότι η εγκατάσταση έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας και παρέχεται εγγύηση για την επί διετία απρόσκοπτη λειτουργία της.

 

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ή άλλη Επιχείρηση Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας ενημερώνεται για την ως άνω υποβολή και αναλόγως ηλεκτροδοτεί την εγκατάσταση ή τον υποσταθμό, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.}

 

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 6 του νόμου 4483/1965 (ΦΕΚ 118/Α/1965) τροποποιείται ως ακολούθως:

 

{1. Ο έλεγχος όλων των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων προκειμένου να διαπιστωθεί η τήρηση των διατάξεων του παρόντος διενεργείται από τις υπηρεσίες των Περιφερειών, που είναι αρμόδιες για την έκδοση των αδειών για την άσκηση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων που αφορούν τις ελεγχόμενες υπηρεσίες.}

 

3. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του νόμου 6422/1934 τροποποιείται ως ακολούθως:

 

{Η διαδικασία της απονομής αδειών εξασκήσεως των επαγγελματικών δραστηριοτήτων των ανωτέρω κατηγοριών, καθώς και η διαδικασία εφαρμογής των προβλέψεων του άρθρου 3 του νόμου 3919/2011 (ΦΕΚ 32/Α/2011) για τους ασκούντες τις εν λόγω επαγγελματικές δραστηριότητες, καθώς και οι λοιπές λεπτομέρειες θα καθοριστούν με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται, μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού. Τα θέματα της συνθέσεως των τυχόν αναγκαίων εξεταστικών επιτροπών και καταβολής ανταποδοτικών παραβόλων ρυθμίζονται με βάση τις υφιστάμενες διατάξεις που καθιερώνουν τους αναγκαίους όρους και προϋποθέσεις για την άσκηση των σχετικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων.}

 

4. Το άρθρο 5 του νόμου 6422/1934 τροποποιείται ως ακολούθως:

 

{Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται, μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού καθορίζονται:

 

α) Η κατά ειδικότητες και κατηγορίες αναλόγως της σημασίας και του μεγέθους αυτών διαίρεση των μηχανολογικών, ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.

 

β) Ο τρόπος της συστηματικής διεξαγωγής του ελέγχου ιδρύσεως, επεκτάσεως, ανακαινίσεως ή διαρρυθμίσεως, ως και τα της επιβλέψεως της κανονικής λειτουργίας των ανωτέρω εγκαταστάσεων, καθοριζομένων λεπτομερώς και των σχετικών προς τις υποβαλλόμενες μελέτες σχεδίων, υπολογισμών, υπομνημάτων και περιγραφών,

 

γ) Ο τρόπος της αποκτήσεως πτυχίου εργολάβου για ηλεκτρομηχανολογικά εν γένει έργα.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.