Νόμος 4512/18 - Άρθρο 33

Άρθρο 33: Έλεγχος οικονομικής διαχείρισης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης των πόρων του Φορέα και ο έλεγχος των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων γίνεται από 2 ορκωτούς ελεγκτές - λογιστές που ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα. Οι δαπάνες του ελέγχου βαρύνουν το Φορέα.

 

2. Το διαχειριστικό έτος συμπίπτει με το οικονομικό έτος.

 

3. Οι ορκωτοί λογιστές που ασκούν τον διαχειριστικό έλεγχο υποβάλλουν εντός 1 μηνός από την έγκριση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο 4308/2014 (ΦΕΚ 251/Α/2014) όπως κάθε φορά ισχύει, των ετήσιων Χρηματοοικονομικών καταστάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα, έκθεση ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών καταστάσεων και διαχείρισης και απολογισμού του διαχειριστικού έτους που έληξε.

 

Οι εκθέσεις υποβάλλονται στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στον Υπουργό Οικονομικών και στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Οι Υπουργοί Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών και το Ελεγκτικό Συνέδριο μπορούν να ζητήσουν οποτεδήποτε τη διενέργεια εκτάκτων ελέγχων της οικονομικής διαχείρισης του Φορέα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 28 του άρθρου 58 του νόμου 4602/2019 (ΦΕΚ 45/Α/2019), με το άρθρο 78 του νόμου 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α/2020).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.