Νόμος 4512/18 - Άρθρο 34

Άρθρο 34: Προμήθειες - Αναθέσεις εκτέλεσης έργων και παροχής υπηρεσιών - Μισθώσεις - Εκμισθώσεις Αγορές - Εκποιήσεις Ακινήτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι κάθε είδους προμήθειες αγαθών, καθώς και οι αναθέσεις εκτέλεσης έργων και παροχής υπηρεσιών του Φορέα πραγματοποιούνται με απόφαση των αρμόδιων οργάνων του, ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση των αρμόδιων υπηρεσιακών μονάδων, και διενεργούνται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

Για τις εκμισθώσεις, εκποιήσεις και αγορές ακινήτων από το Φορέα εφαρμόζονται οι διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 715/1979 (ΦΕΚ 212/Α/1979), όπως κάθε φορά ισχύει. Για τις μισθώσεις ακινήτων από το Φορέα εκδίδεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, Κανονισμός Μισθώσεων του Φορέα, ο οποίος εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 29 του άρθρου 58 του νόμου 4602/2019 (ΦΕΚ 45/Α/2019).

 

2. Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών, η διαδικασία διαπραγμάτευσης και η εξέταση ενστάσεων, γίνεται από επιτροπές, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Η συγκρότηση και η θητεία των μελών των επιτροπών καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή του εξουσιοδοτημένου από αυτό οργάνου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 29 του άρθρου 58 του νόμου 4602/2019 (ΦΕΚ 45/Α/2019).

 

3. Η πιστοποίηση καλής εκτέλεσης και η παραλαβή υπηρεσιών και προμηθειών αξίας ανώτερης των 2.500 € βεβαιώνεται από τριμελείς επιτροπές, των οποίων η συγκρότηση και η θητεία των μελών τους ορίζεται με απόφαση του αρμόδιου για τη σύναψή τους οργάνου. Η πιστοποίηση καλής εκτέλεσης και η παραλαβή υπηρεσιών και προμηθειών αξίας μικρότερης των 2.500 € βεβαιώνεται από πρόσωπο οριζόμενο από τον Γενικό Διευθυντή.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 29 του άρθρου 58 του νόμου 4602/2019 (ΦΕΚ 45/Α/2019).

 

4. Οι παραπάνω επιτροπές, συγκροτούνται από υπαλλήλους που υπηρετούν με οποιασδήποτε σχέση εργασίας στο Φορέα και λειτουργούν σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις που αφορούν τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων και επικουρικά του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (νόμος 2690/1999).

 

5. Στις επιτροπές του παρόντος άρθρου είναι δυνατή η συμμετοχή ειδικών εμπειρογνωμόνων, εφόσον απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.