Προεδρικό διάταγμα 55/98

ΠΔ 55/1998: Προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 55/1998: Προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, (ΦΕΚ 58/Α/1998), 20-03-1998.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

α. Το νόμο [Ν] 743/1977 Περί προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων (ΦΕΚ 319/Α/1977).

 

β. Το άρθρο 20 του νόμου [Ν] 743/1977 που προστέθηκε με το άρθρο δέκατο παράγραφος 16 του νόμου [Ν] 2252/1994 Κύρωση Διεθνούς Σύμβασης για την ετοιμότητα, συνεργασία και αντιμετώπιση της ρύπανσης της θάλασσας από πετρέλαιο, 1990 και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 192/Α/1994).

 

γ. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985) που συμπληρώθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1982), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παράγραφος 2)α του νόμου 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α/1997).

 

δ. Ότι από τις διατάξεις του παρόντος προεδρικού διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού.

 

ε. Τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας υπ' αριθμόν 9/1998, με πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο πρώτο

 

Κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείμενο και μεταγλωττίζονται στη δημοτική όλες οι διατάξεις του νόμου [Ν] 743/1977 και των τροποποιήσεών του, ως εξής:

 

Νόμος υπ' αριθμόν 743/1977

 

Κωδικοποιημένος Νόμος

 

Για την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος και τη ρύθμιση συναφών θεμάτων.

 

Άρθρο 1: Ορισμοί

Άρθρο 2: Έκταση εφαρμογής

Άρθρο 3: Απαγορευτικές διατάξεις

Άρθρο 4: Υποχρεώσεις πλοίων και δεξαμενόπλοιων

Άρθρο 5: Υποχρεώσεις εγκαταστάσεων

Άρθρο 6: Μεταγγίσεις πετρελαίου

Άρθρο 7: Υποχρεώσεις πλοιάρχων δεξαμενόπλοιων

Άρθρο 8: Πρόσθετες υποχρεώσεις δεξαμενόπλοιων

Άρθρο 9: Ευκολίες υποδοχής

Άρθρο 10: Υφιστάμενες και νέες εγκαταστάσεις

Άρθρο 11: Υποχρεώσεις υπευθύνων ρύπανσης

Άρθρο 12: Εξασφάλιση απαιτήσεων

Άρθρο 13: Κυρώσεις

Άρθρο 14: Διαδικασία διαπίστωσης παραβάσεων για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων και άσκηση ενδίκων μέσων

Άρθρο 15: Σύσταση Περιφερειακών Σταθμών Καταπολέμησης της Ρύπανσης

Άρθρο 16: Θέσεις προσωπικού

Άρθρο 17: Υποχρεώσεις Οργανισμών Λιμένων και Λιμενικών Ταμείων

Άρθρο 18: Είσπραξη και διάθεση εσόδων από πρόστιμα

Άρθρο 19: Έλεγχος καταλληλότητας ουσιών απορρύπανσης

Άρθρο 20: Καταργούμενες διατάξεις

 

Άρθρο δεύτερο

 

1. Σε περίπτωση νοηματικής διαφοράς επικρατεί το αρχικό κείμενο της διάταξης που κωδικοποιήθηκε και μεταγλωττίστηκε.

 

2. Το παρόν Διάταγμα αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 11-03-1998

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.