Προεδρικό διάταγμα 55/98 - Άρθρο 18

Άρθρο 18: Είσπραξη και διάθεση εσόδων από πρόστιμα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρο 3 παράγραφοι 3, 4 και 5 του νόμου 2242/1994)

 

1. Τα πρόστιμα που επιβάλλονται κατά τις διατάξεις των άρθρων 13 και 14 του παρόντος νόμου περιέρχονται στο Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων και τηρούνται σε ειδικό λογαριασμό που ονομάζεται Γαλάζιο Ταμείο. Στο ίδιο ταμείο και λογαριασμό περιέρχονται επίσης τα πρόστιμα που επιβάλλονται κατά τις διατάξεις του πέμπτου άρθρου του νόμου [Ν] 314/1976 (ΦΕΚ 106/Α/1976), όπως ισχύει, του πέμπτου άρθρου του νόμου [Ν] 855/1978 (ΦΕΚ 235/Α/1978), όπως τροποποιήθηκε με το ένατο άρθρο παράγραφος II του νόμου [Ν] 1147/1981 (ΦΕΚ 110/Α/1981), όπως ισχύει, του πέμπτου άρθρου του νόμου [Ν] 1147/1981, όπως ισχύει, του ένατου άρθρου του νόμου [Ν] 1269/1982 (ΦΕΚ 89/Α/1982), όπως ισχύει, του τρίτου άρθρου του νόμου [Ν] 1634/1986 (ΦΕΚ 104/Α/1986), όπως ισχύει, του πέμπτου άρθρου του νόμου [Ν] 1638/1986 (ΦΕΚ 108/Α/1986), όπως ισχύει. Στο κατά την προηγούμενη παράγραφο ταμείο περιέρχονται επίσης τα ποσά καταλογισμού δαπανών, στις οποίες προβαίνει το Δημόσιο για την αποτροπή και εξουδετέρωση ρυπάνσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του παρόντος νόμου, καθώς και τα υπέρ του Δημοσίου ποσά που επιδικάζονται για δαπάνες αποτροπής ή εξουδετέρωσης ρυπάνσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων [Ν] 314/1976 και [Ν] 1638/1986, όπως ισχύουν.

 

Τα κατά τα προηγούμενα εδάφια πρόστιμα και καταλογισμοί δαπανών εισπράττονται κατά τις διατάξεις για την είσπραξη δημοσίων εσόδων και αποδίδονται στο Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων. Ο τρόπος, τα όργανα και η διαδικασία απόδοσης και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Εμπορικής Ναυτιλίας.

 

2. Τα παραπάνω έσοδα διατίθενται μετά από πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Εμπορικής Ναυτιλίας αποκλειστικά για την πρόληψη και εξουδετέρωση της ρύπανσης της θάλασσας, καθώς και για παρεμβάσεις στις ακτές και στα λιμάνια και κυρίως για:

 

(α) Την προμήθεια πλωτών, χερσαίων και εναέριων μέσων για την προστασία του ελληνικού θαλασσίου χώρου από τη ρύπανση, καθώς και για την αντιμετώπιση δαπανών συντήρησης, επισκευής, εξοπλισμού και προμήθειας καυσίμων αυτών.

 

(β) Την προμήθεια μέσων και εργαλείων και γενικά την αντιμετώπιση δαπανών για την εξουδετέρωση περιστατικών ρύπανσης.

 

(γ) Την αντιμετώπιση δαπανών ανάθεσης εξετάσεων σε ιδιωτικά επιστημονικά εργαστήρια της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

 

(δ) Την προμήθεια οργάνων και υλικών γενικά που είναι αναγκαία για την εύρυθμη λειτουργία της Διεύθυνσης Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος.

 

(ε) Τη συμμετοχή της Διεύθυνσης Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος σε εργασίες Διεθνών Οργανισμών, Επιτροπών, Συνεδρίων σχετικά με θέματα θαλασσίου περιβάλλοντος.

 

(στ) Την καταβολή ενοικίων για μισθώσεις ακινήτων, καθώς και για την εκμίσθωση πλωτών, χερσαίων και εναέριων μέσων για την εξυπηρέτηση έκτακτων αναγκών της Διεύθυνσης Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος.

 

(ζ) Την αμοιβή προσωπικού που παρέχει έκτακτα βοηθητικές υπηρεσίες για την αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης.

 

(η) Την κατασκευή έργων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, καθώς και την επισκευή ή συντήρηση κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος.

 

(θ) Την αποζημίωση των μελών ομάδων εργασίας που συγκροτούνται από μη δημόσιους υπαλλήλους ή υπαλλήλους Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου για τη μελέτη ειδικών θεμάτων προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος, την αποζημίωση συμβούλων και την αντιμετώπιση δαπανών ανάθεσης εκπόνησης μελετών για την αιτία αυτή.

 

(ι) Την οργάνωση εκδηλώσεων, την εκτύπωση εντύπων και την ενίσχυση προσπαθειών που αποσκοπούν στη διαπαιδαγώγηση των ναυτιλλομένων και του κοινού σχετικά με την ανάγκη προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος.

 

(ι)α) Την μετάκληση από το εξωτερικό εμπειρογνωμόνων σε θέματα προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος και την παροχή σ' αυτούς της επιβαλλομένης φιλοξενίας.

 

Η διαδικασία, ο τρόπος διάθεσης, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια, καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Εμπορικής Ναυτιλίας.

 

3. Πρόσωπα που συμπράττουν και υποβοηθούν με οποιονδήποτε τρόπο στην ανακάλυψη υπαίτιων ρύπανσης δικαιούνται αμοιβή που καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας.

 

Το ύψος της αμοιβής καθορίζεται ανάλογα με το ύψος του επιβαλλομένου προστίμου και καταβάλλεται από το Δημόσιο Ταμείο, στα δικαιούμενα πρόσωπα, αμέσως μόλις η απόφαση επιβολής του προστίμου καταστεί αμετάκλητη. Αν τα δικαιούμενα πρόσωπα ανήκουν στο Λιμενικό Σώμα, ο προσδιορισμός τους και η κατανομή της αμοιβής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού, μετά από πρόταση της αρμόδιας Αρχής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 23 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 389/1936 περί οργανώσεως Οικονομικής Αστυνομίας κατά Θάλασσαν.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.