Νόμος 4316/14 - Άρθρο 88

Άρθρο 88: Τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (νόμος 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/2013))


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του νόμου 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/2013) μετά τη λέξη αγορά προστίθενται οι λέξεις ή πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης.

 

2. Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του νόμου 4172/2013 διαγράφονται οι λέξεις:

 

{, εκτός από τις περιπτώσεις όπου ο φορολογούμενος ασχολείται κατ' επάγγελμα με τις ανωτέρω συναλλαγές.}

 

3. Το πέμπτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του νόμου 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/2013) διαγράφεται και οι κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσες υπουργικές αποφάσεις καταργούνται.

 

4. Στον πρώτο στίχο της παραγράφου 1 του άρθρου 42 του νόμου 4172/2013 διαγράφονται οι λέξεις εφόσον δεν συνιστά επιχειρηματική δραστηριότητα.

 

5. Στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 42 του νόμου 4172/2013 μετά τη λέξη μετοχές προστίθενται οι λέξεις και άλλες κινητές αξίες.

 

6. Στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 42 του νόμου 4172/2013 διαγράφονται οι λέξεις και οι μεταβιβαζόμενες μετοχές έχουν αποκτηθεί από την 01-01-2009 και εξής.

 

7. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 42 του νόμου 4172/2013 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

 

{Ειδικά για τίτλους που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά ή πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης, οι διατάξεις της παραγράφου αυτής έχουν εφαρμογή, εφόσον οι τίτλοι αυτοί έχουν αποκτηθεί από την 01-01-2009 και εξής.}

 

8. Στον πρώτο στίχο της παραγράφου 2 του άρθρου 42 του νόμου 4172/2013 οι λέξεις περίπτωση δ' αντικαθίστανται με τις λέξεις περίπτωση ε'.

 

9. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 42 του νόμου 4172/2013 διαγράφονται οι λέξεις και δεν προστίθενται ή αφαιρούνται αντίστοιχα.

 

10. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 42 του νόμου 4172/2013 οι λέξεις όπως δηλώνονται στην εταιρεία Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία κατά την ημέρα διακανονισμού της συναλλαγής αντικαθίστανται από τις λέξεις οιοσδήποτε φορέας που διενεργεί συναλλαγές.

 

11. Τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 4 του άρθρου 42 του νόμου 4172/2013 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Αν η τιμή κτήσης δεν μπορεί να προσδιορισθεί θεωρείται ότι είναι μηδενική. Για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής, για τον προσδιορισμό της τιμής κτήσης λαμβάνονται υπόψη οι εταιρικές πράξεις που έχουν λάβει χώρα μέχρι το χρόνο της μεταβίβασης.

 

Σε περίπτωση διαδοχικών αποκτήσεων τίτλων, ως τιμή κτήσης λαμβάνεται η μέση τιμή κτήσης που προκύπτει από τη συνολική αξία κτήσης των τίτλων δια της συνολικής ποσότητας αυτών.}

 

12. Η παράγραφος 5 του άρθρου 42 του νόμου 4172/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. Σε περίπτωση κατά την οποία ο προσδιορισμός της υπεραξίας σύμφωνα με τις ανωτέρω παραγράφους καταλήγει σε αρνητικό ποσό, η εν λόγω ζημία μεταφέρεται για τα επόμενα 5 έτη και συμψηφίζεται μόνο με μελλοντικά κέρδη υπεραξίας, τα οποία υπολογίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου και τα οποία προκύπτουν από συναλλαγές σε τίτλους της παραγράφου 1.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.