Νόμος 4604/19 - Άρθρο 38

Άρθρο 38: Τροποποιήσεις του άρθρου 12 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο άρθρο 12 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, ο οποίος κυρώθηκε με το νόμο 3284/2004, όπως είχε αντικατασταθεί με το άρθρο 8 του νόμου 3838/2010, (ΦΕΚ 49/Α/2010), αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παράγραφο 2 του άρθρου 26 του νόμου 3938/2011 (ΦΕΚ 61/Α/2011) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 142 του νόμου 4251/2014 (ΦΕΚ 80/Α/2014) και το άρθρο 59 του νόμου 4456/2017 (ΦΕΚ 24/Α/2017), επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

 

1. Η παράγραφος 2, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Οι Επιτροπές Πολιτογράφησης της παραγράφου 1 αποτελούνται από:

 

α. τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Ιθαγένειας, ως Πρόεδρο,

β. τον Προϊστάμενο του Τμήματος Ιθαγένειας ή Πολιτογράφησης της αρμόδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Ιθαγένειας, ως μέλος,

γ. μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού ή ΕΔΙΠ ή επιστήμονα που έχει προσληφθεί , σύμφωνα με τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 407/1980 Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, που εδρεύει μέσα στα όρια της οικείας Διεύθυνσης Ιθαγένειας ή πλησιέστερα στην έδρα αυτής, στο γνωστικό αντικείμενο της γλωσσολογίας, επιστημών αγωγής, ιστορίας, κοινωνιολογίας, πολιτικής επιστήμης, φιλολογίας ή συγγενών κλάδων κοινωνικών ή ανθρωπιστικών επιστημών, το οποίο υποδεικνύεται με τους αναπληρωτές του από το αρμόδιο όργανο διοίκησης του οικείου ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος, ως μέλος,

δ. στέλεχος μίας από τις οικείες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που υποδεικνύεται μαζί με τους αναπληρωτές του από τον αρμόδιο ή τους συναρμόδιους κατά περίπτωση Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης, ως μέλος,

ε. μέλος που υποδεικνύεται με τους αναπληρωτές του από την Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας της.}

 

2. Η παράγραφος 3, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Οι Επιτροπές του παρόντος συγκροτούνται με απόφαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας και λειτουργούν στην έδρα της αρμόδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Ιθαγένειας. Με την ίδια απόφαση ορίζονται οι αναπληρωτές του Προέδρου και των μελών της Επιτροπής, που υποδεικνύονται με τον ίδιο τρόπο, καθώς και υπάλληλος της αρμόδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Ιθαγένειας, ο οποίος ασκεί χρέη γραμματέα της Επιτροπής, μαζί με τον αναπληρωτή του. Αν Πρόεδρος ή τακτικό μέλος των επιτροπών της παραγράφου 2 ελλείπει για οποιονδήποτε λόγο, ορίζεται αυτοδικαίως στη θέση του ο πρώτος κατά σειρά αναπληρωτής του.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.