Νόμος 3938/11 - Άρθρο 26

Άρθρο 26: Ειδικές ρυθμίσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Παρατείνεται η θητεία των Επιτροπών Πολιτογράφησης που προβλέπονται στο άρθρο 12 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως ισχύει, ως οργάνων των οικείων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων του νόμου 3852/2010 με την ίδια σύνθεση και με αντίστοιχη τοπική αρμοδιότητα, όπως αυτή ορίζεται στις επί μέρους αποφάσεις συγκρότησης των Γενικών Γραμματέων των οικείων Περιφερειών, που έχουν εκδοθεί με βάση την παράγραφο 2 του ανωτέρω άρθρου, μέχρι την εκ νέου συγκρότηση των οικείων επιτροπών στο πλαίσιο των νέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων του Κράτους του νόμου 3852/2010. Η παράταση της θητείας ισχύει αναδρομικά από 01-01-2011.

 

2. Το άρθρο 12 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του νόμου 3838/2010, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 12: Επιτροπή Πολιτογράφησης

 

1)α. Συνιστάται Επιτροπή Πολιτογράφησης σε καθεμία από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις:

 

i) Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας,

ii) Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας,

iii) Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου και

iv) Κρήτης.

 

β. Στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής συνιστώνται: i) Επιτροπή Πολιτογράφησης με τοπική αρμοδιότητα στο Δήμο Αθηναίων, ii) Επιτροπή Πολιτογράφησης με τοπική αρμοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα του Κεντρικού Τομέα πλην του Δήμου Αθηναίων και στις Περιφερειακές Ενότητες Νοτίου, Βορείου και Δυτικού Τομέα, iii) Επιτροπή Πολιτογράφησης με τοπική αρμοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής και iv) Επιτροπή Πολιτογράφησης με τοπική αρμοδιότητα στις Περιφερειακές Ενότητες Δυτικής Αττικής, Πειραιά και Νήσων.

 

γ. Στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης συνιστώνται: i) Επιτροπή Πολιτογράφησης με τοπική αρμοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, ii) Επιτροπή Πολιτογράφησης με τοπική αρμοδιότητα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας πλην της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης και iii) Επιτροπή Πολιτογράφησης με τοπική αρμοδιότητα στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης.

 

δ. Στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου συνιστώνται: i) Επιτροπή Πολιτογράφησης με τοπική αρμοδιότητα στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και ii) Επιτροπή Πολιτογράφησης με τοπική αρμοδιότητα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

 

2. Οι Επιτροπές Πολιτογράφησης της προηγούμενης παραγράφου αποτελούνται από:

 

α. Τον προϊστάμενο της οικείας αρμόδιας για θέματα Αστικής Κατάστασης Διεύθυνσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ως Πρόεδρο.

 

β. Ένα μέλος Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, που εδρεύει εντός των ορίων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή πλησιέστερα στην έδρα αυτής, στο γνωστικό αντικείμενο της Κοινωνιολογίας, της Ψυχολογίας ή συγγενών κλάδων κοινωνικών ή ανθρωπιστικών επιστημών. Το μέλος και τον αναπληρωτή του υποδεικνύει το αρμόδιο όργανο διοίκησης του οικείου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.

 

γ. Τον προϊστάμενο του Τμήματος Πολιτογράφησης της οικείας αρμόδιας για θέματα Αστικής Κατάστασης Διεύθυνσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

 

δ. Εκπρόσωπο του Συμβουλίου της παραγράφου IX του άρθρου 280 του νόμου 3852/2010 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο οποίος ορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή του με πλειοψηφία δύο τρίτων. Σε περίπτωση που το Συμβούλιο παραλείψει να ορίσει εκπρόσωπο του μέσα σε προθεσμία τριών μηνών από την ημερομηνία αποστολής της σχετικής πρόσκλησης για ορισμό εκπροσώπου, αντί αυτού ορίζεται ως μέλος της Επιτροπής, με πλήρη θητεία, ο προϊστάμενος του Τμήματος Ιθαγένειας της οικείας αρμόδιας για θέματα Αστικής Κατάστασης Διεύθυνσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

 

ε. Μέλος που υποδεικνύει μαζί με τον αναπληρωτή του σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας της η Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

 

3. Οι Επιτροπές του παρόντος άρθρου συγκροτούνται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και λειτουργούν στην έδρα της οικείας αρμόδιας για θέματα Αστικής Κατάστασης Διεύθυνσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Με την ίδια απόφαση ορίζονται οι αναπληρωτές του Προέδρου και των μελών της Επιτροπής, που υποδεικνύονται με τον ίδιο τρόπο, καθώς και υπάλληλος της οικείας κάθε φορά αρμόδιας για θέματα Αστικής Κατάστασης Διεύθυνσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο οποίος θα ασκεί χρέη γραμματέα της Επιτροπής, μαζί με τον αναπληρωτή του.

 

4. Η θητεία των μελών της Επιτροπής Πολιτογράφησης είναι διετής.

 

5. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών καθορίζεται η αμοιβή του Προέδρου, των μελών και του γραμματέα της Επιτροπής.}

 

3. α. Το εδάφιο β' της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του νόμου 3838/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Για τη διατύπωση της εισήγησης της Επιτροπής Πολιτογράφησης εκτιμώνται οι ουσιαστικές προϋποθέσεις των άρθρων και του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, η δε απόφαση πολιτογράφησης λαμβάνεται εφαρμοζομένων αναλογικά των διατάξεων των εδαφίων β' και γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 7 και αιτιολογείται σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 2 του ίδιου Κώδικα όπως τροποποιείται με τον παρόντα νόμο.}

 

β. Το εδάφιο β' της παραγράφου 4 του άρθρου 23 του νόμου 3838/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οι διατάξεις του άρθρου 5Α, των εδαφίων β' και γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 7 και του άρθρου 8 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως τροποποιείται με τον παρόντα νόμο, εφαρμόζονται αναλογικά, στις εν λόγω εκκρεμείς αιτήσεις.}

 

4. Η παράγραφος 5 του άρθρου 24 του νόμου 3386/2005, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 9 παράγραφος 1 του νόμου 3536/2007, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. Σε κάθε Αποκεντρωμένη Διοίκηση συνιστώνται επταμελείς Επιτροπές, ισάριθμες με τις περιφέρειες που περιλαμβάνονται στα διοικητικά όρια αυτών και με αντίστοιχη τοπική αρμοδιότητα. Έδρα των Επιτροπών ορίζεται η έδρα των περιφερειών με εξαίρεση την Επιτροπή της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, έδρα της οποίας ορίζεται η έδρα της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης, Μετανάστευσης και Κοινωνικών Υποθέσεων Νοτίου Αιγαίου. Οι Επιτροπές συγκροτούνται με απόφαση του οικείου Γενικού Γραμματέα και αποτελούνται από:

 

α) Τον προϊστάμενο της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ως πρόεδρο.

 

β) Έναν υπάλληλο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

 

γ) Έναν υπάλληλο της υπηρεσίας της περιφέρειας, της αρμόδιας για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη.

 

δ) Έναν υπάλληλο της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας της έδρας της Επιτροπής.

 

ε) Έναν αιρετό εκπρόσωπο της οικείας περιφέρειας.

 

στ) Έναν εκπρόσωπο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων με επιφύλαξη των ρυθμίσεων της παραγράφου 10 του άρθρου 282 του νόμου 3852/2010 και

 

ζ) Έναν εκπρόσωπο Επιμελητηρίου της έδρας της Επιτροπής ως τακτικά μέλη, μαζί με τα υποδεικνυόμενα αντίστοιχα αναπληρωματικά τους.

 

Η ανωτέρω Επιτροπή γνωμοδοτεί, μέσα σε ένα μήνα αφότου υποβληθεί το σχετικό αίτημα, αναφορικά με τη σκοπιμότητα άσκησης της δραστηριότητας. Ειδικότερα, εξετάζει την αρτιότητα και δυνατότητα εφαρμογής της οικονομοτεχνικής μελέτης, τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, τις επιχειρηματικές εμπειρίες του υπηκόου τρίτης χώρας, το ύψος του διαθέσιμου κεφαλαίου και τις επιπτώσεις στην απασχόληση, καθώς και τους ειδικούς περιορισμούς που επιβάλλονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Με την ίδια απόφαση ορίζονται ο εισηγητής και ο γραμματέας της Επιτροπής, οι οποίοι είναι υπάλληλοι της οικείας Διεύθυνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Ειδικότερα για την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, καθώς και την Επιτροπή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ο εισηγητής ορίζεται από την αρμόδια Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης ανάλογα με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.}

 

5. α) Έως τη συγκρότηση των συμβουλίων των άρθρων 248 και 249 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010), καθώς και των νέων υπηρεσιακών συμβουλίων των υπαλλήλων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων των άρθρων 158 και 159 του νόμου 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/2007), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο δεύτερο του νόμου 3839/2010 (ΦΕΚ 51/Α/2010), η οποία δεν μπορεί να υπερβεί την 31-12-2011, συνιστάται στην έδρα κάθε περιφέρειας, καθώς και στην έδρα κάθε Αποκεντρωμένης Διοίκησης, πενταμελές υπηρεσιακό συμβούλιο με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη και του οικείου Γενικού Γραμματέα αντίστοιχα, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Τα ανωτέρω υπηρεσιακά συμβούλια είναι αρμόδια για την εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων της περιφέρειας και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, αντίστοιχα, εκτός από την επιλογή προϊσταμένων. Τα ανωτέρω υπηρεσιακά συμβούλια αποτελούνται από:

 

i) Τρεις (3) μόνιμους υπαλλήλους στους οποίους έχουν ανατεθεί καθήκοντα προϊσταμένων Διεύθυνσης από τον οικείο Περιφερειάρχη και από τον οικείο Γενικό Γραμματέα αντίστοιχα, οι οποίοι λαμβάνονται μεταξύ των δέκα (10) υπαλλήλων που έχουν τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου Διεύθυνσης. Τα μέλη αυτά ορίζονται με ισάριθμους αναπληρωτές.

 

ii) Τους δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων, οι οποίοι είχαν εκλεγεί για το υπηρεσιακό συμβούλιο της καταργούμενης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης της έδρας της Περιφέρειας και στο υπηρεσιακό συμβούλιο της καταργούμενης Περιφέρειας του νόμου 2503/1997 που αντιστοιχεί στην έδρα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης αντίστοιχα, των οποίων η θητεία παρατείνεται μέχρι την ανάδειξη των νέων αιρετών μελών. Η αναπλήρωση των ανωτέρω αιρετών μελών γίνεται από τα μέλη που είχαν οριστεί ως αναπληρωτές τους στο υπηρεσιακό συμβούλιο της καταργούμενης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης της έδρας της Περιφέρειας και στο υπηρεσιακό συμβούλιο της καταργούμενης Περιφέρειας που αντιστοιχεί στην έδρα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης αντίστοιχα.

 

Εάν τα ανωτέρω αιρετά μέλη έχουν αποβάλλει την ιδιότητα υπαλλήλου της περιφέρειας και του υπαλλήλου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης αντίστοιχα, τακτικά και αναπληρωματικά μέλη ορίζονται οι αιρετοί εκπρόσωποι που είχαν εκλεγεί στο υπηρεσιακό συμβούλιο της καταργούμενης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του πολυπληθέστερου κατά σειρά νομού της οικείας περιφέρειας και στο υπηρεσιακό συμβούλιο της πολυπληθέστερης καταργούμενης Περιφέρειας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης αντίστοιχα.

 

iii) Χρέη γραμματέα ασκεί υπάλληλος της περιφέρειας και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης αντίστοιχα, κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης που ορίζεται με τον αναπληρωτή του με την απόφαση ορισμού των μελών.

 

β) Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που εκδίδεται εντός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος, καθορίζεται ο χρόνος εκλογής των αιρετών μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων και των Συμβουλίων Επιλογής Προϊσταμένων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των Περιφερειών, καθώς και τυχόν λεπτομέρειες για τη διαδικασία της εκλογής.

 

6. Μετά την παράγραφο 6 του άρθρου 109 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) προστίθεται παράγραφος 7, ως εξής:

 

{7. Σε περίπτωση λύσης κοινωφελούς επιχείρησης ή Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης και ανάληψης των δραστηριοτήτων της από τον οικείο δήμο ή από νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου αυτού, το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου μεταφέρεται στον αντίστοιχο φορέα με την ίδια σχέση εργασίας, ύστερα από απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Συμβάσεις έργου που έχουν συναφθεί από τις επιχειρήσεις που λύονται εκτελούνται από τον αντίστοιχο φορέα άσκησης των σχετικών αρμοδιοτήτων.}

 

7. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 267 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Μέχρι την κατάρτιση και ψήφιση του προϋπολογισμού, είναι επιτρεπτή η πραγματοποίηση δαπανών, χωρίς τους περιορισμούς των δωδεκατημορίων ή των διατάξεων της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 160 του νόμου 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006), από συνενούμενους ή μη δήμους, οι οποίες αφορούν τη μισθοδοσία προσωπικού που μετατάσσεται ή μεταφέρεται σε αυτούς, που προκύπτουν από την άσκηση νέων αρμοδιοτήτων που τους μεταβιβάζονται, κατά τις διατάξεις των άρθρων 94 και 95 του παρόντος, περιλαμβανομένης και της καταβολής των προνοιακών επιδομάτων, καθώς και όσες αφορούν την εκπλήρωση ανειλημμένων συμβατικών υποχρεώσεων που απορρέουν από την εν γένει εκτέλεση έργων.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.