Νόμος 3838/10 - Άρθρο 22

Άρθρο 22: Εκκρεμείς αιτήσεις πολιτογράφησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εκκρεμείς αιτήσεις πολιτογράφησης διεκπεραιώνονται σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις περί πολιτογράφησης, με εξαίρεση τις διατάξεις της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του νόμου 3838/2010, οι οποίες εφαρμόζονται στις εν λόγω εκκρεμείς αιτήσεις.

 

Για τη διατύπωση της εισήγησης της Επιτροπής Πολιτογράφησης εκτιμώνται οι ουσιαστικές προϋποθέσεις των άρθρων και του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, η δε απόφαση πολιτογράφησης λαμβάνεται εφαρμοζομένων αναλογικά των διατάξεων των εδαφίων β' και γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 7 και αιτιολογείται σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 2 του ίδιου Κώδικα όπως τροποποιείται με τον παρόντα νόμο.

 

Σε περίπτωση διαπίστωσης ότι ο ενδιαφερόμενος αλλοδαπός έχει συμπληρώσει τουλάχιστον πέντε έτη συνεχούς νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα, η εκκρεμής αίτηση του δεν απορρίπτεται εξ αυτού του λόγου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3)α του άρθρου 26 του νόμου 3938/2011 (ΦΕΚ 61/Α/2011), με την παράγραφο 8 του άρθρου 142 του νόμου 4251/2014 (ΦΕΚ 80/Α/2014).

 

2. Η λειτουργία της Επιτροπής Πολιτογράφησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με τη συγκρότηση και τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από το άρθρο 12 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως αυτό ίσχυε πριν από την τροποποίηση του με το άρθρο 8 του παρόντος νόμου, παρατείνεται μέχρι την έκδοση αποφάσεως επί των εκκρεμών κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος αιτήσεων πολιτογράφησης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 καταργήθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 142 του νόμου 4251/2014 (ΦΕΚ 80/Α/2014).

 

3. Οι εκκρεμείς αιτήσεις πολιτογράφησης και καθορισμού ιθαγένειας διεκπεραιώνονται εντός προθεσμίας τριών ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.