Νόμος 3284/04 - Άρθρο 5a

Άρθρο 5Α: Ουσιαστικές προϋποθέσεις πολιτογράφησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο αλλοδαπός που επιθυμεί να γίνει Έλληνας πολίτης με πολιτογράφηση πρέπει, πέραν των προϋποθέσεων του προηγούμενου άρθρου:

 

α. Να γνωρίζει επαρκώς την Ελληνική γλώσσα, ώστε να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ιδιότητα του Έλληνα πολίτη.

 

β. Να έχει ενταχθεί ομαλά στην οικονομική και κοινωνική ζωή της Χώρας. Για τη διακρίβωση της ομαλής ένταξης του αιτούντος στην Ελληνική κοινωνία συνεκτιμώνται ιδίως τα εξής στοιχεία: η εξοικείωση με την Ελληνική ιστορία και τον Ελληνικό πολιτισμό, η επαγγελματική και εν γένει οικονομική δραστηριότητα του, τυχόν δημόσιες ή κοινωφελείς δραστηριότητες του, ενδεχόμενη φοίτηση του σε ελληνικούς εκπαιδευτικούς φορείς, η συμμετοχή του σε κοινωνικές οργανώσεις ή συλλογικούς φορείς μέλη των οποίων είναι Έλληνες πολίτες, τυχόν συγγενικός του δεσμός και εξ αγχιστείας με Έλληνα πολίτη, η εκ μέρους του σταθερή εκπλήρωση των φορολογικών του υποχρεώσεων, καθώς και των υποχρεώσεων του προς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, η κατά κυριότητα κτήση ακινήτου για κατοικία και η εν γένει περιουσιακή του κατάσταση.

 

γ. Να έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει ενεργά και ουσιαστικά στην πολιτική ζωή της Χώρας, σεβόμενος τις θεμελιώδεις αρχές οι οποίες τη διέπουν. Για τη δυνατότητα συμμετοχής στην πολιτική ζωή συνεκτιμώνται ιδίως τα εξής στοιχεία: η επαρκής εξοικείωση με τους θεσμούς του πολιτεύματος της Ελληνικής Δημοκρατίας και την πολιτική ζωή της Χώρας και η βασική γνώση της Ελληνικής πολιτικής ιστορίας, ιδίως της σύγχρονης. Ειδική βαρύτητα στην εκτίμηση περί υιοθέτησης της Ελληνικής πολιτικής ταυτότητας έχουν η συμμετοχή σε συλλογικούς φορείς, πολιτικές ενώσεις ή σωματεία όπου συμμετέχουν και Έλληνες πολίτες, καθώς και η προηγούμενη συμμετοχή στις εκλογές της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

2. Για τη συνδρομή των προϋποθέσεων που προβλέπονται στην προηγούμενη παράγραφο γνωμοδοτεί η Επιτροπή Πολιτογράφησης, η οποία συνιστάται με το άρθρο 12.

 

3. Για τη διακρίβωση της συνδρομής της ουσιαστικής προϋπόθεσης της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 (επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας) η αρμόδια Επιτροπή Πολιτογράφησης στηρίζεται σε εξέταση γλώσσας, που αυτή διεξάγει, επιπέδου Β1 για την κατανόηση και παραγωγή του προφορικού λόγου και την κατανόηση του γραπτού λόγου και Α1 για εφήβους και ενηλίκους για την παραγωγή του γραπτού λόγου, σύμφωνα με τα οριζόμενα πρότυπα του κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς για τις γλώσσες (ΚΕΠΑ-CEFR).

 

Για τη διακρίβωση της συνδρομής επί μέρους ουσιαστικών προϋποθέσεων της παραγράφου 1, και συγκεκριμένα της εξοικείωσης του αιτούντος με την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό, τους θεσμούς του πολιτεύματος της ελληνικής δημοκρατίας, την πολιτική ζωή της Χώρας, καθώς και της βασικής γνώσης της ελληνικής πολιτικής ιστορίας, ιδίως της σύγχρονης, η κρίση της αρμόδιας Επιτροπής Πολιτογράφησης στηρίζεται σε ειδική δοκιμασία (τεστ), που αυτή διεξάγει.

 

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ρυθμίζονται οι προδιαγραφές της εξέτασης της γλώσσας και της ειδικής δοκιμασίας και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την οργάνωση και το περιεχόμενό τους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 32 του νόμου 4604/2019 (ΦΕΚ 50/Α/2019).

 

4. Όσοι έχουν φοιτήσει με επιτυχία για τρία τουλάχιστον έτη στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε ελληνικό σχολείο ή σε σχολείο που ακολουθεί το υποχρεωτικό ελληνικό πρόγραμμα εκπαίδευσης και διδασκαλίας ή έχουν αποφοιτήσει από σχολεία δεύτερης ευκαιρίας ή έχουν αποφοιτήσει από ελληνικό ανώτατο ή τεχνολογικό εκπαιδευτικό ίδρυμα ή όσοι κατέχουν μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών στα ελληνικά ή κατέχουν πιστοποιητικό ελληνομάθειας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας επιπέδου Β1 τουλάχιστον που εκδίδεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 363/1998 (ΦΕΚ 242/Α/1998), όπως τροποποιήθηκε, με το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 60/2010 (ΦΕΚ 98/Α/2010), θεωρείται ότι πληρούν την ουσιαστική προϋπόθεση της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 και απαλλάσσονται από την εξέταση γλώσσας.

 

Όσοι κατέχουν πιστοποιητικό επάρκειας της ελληνικής γλώσσας για πολιτογράφηση επιπέδου Β1 για την κατανόηση και παραγωγή του προφορικού λόγου και την κατανόηση του γραπτού λόγου και Α1 για εφήβους και ενηλίκους για την παραγωγή του γραπτού λόγου, σύμφωνα με τα οριζόμενα πρότυπα του κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς για τις γλώσσες (ΚΕΠΑ- CEFR), το οποίο χορηγείται με ευθύνη της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, θεωρείται ότι πληρούν την ουσιαστική προϋπόθεση της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 και απαλλάσσονται από την εξέταση γλώσσας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζονται:

 

α) οι ειδικότερες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για τη χορήγηση πιστοποιητικού επάρκειας της ελληνικής γλώσσας για πολιτογράφηση,

β) οι προδιαγραφές της ειδικής εξέτασης που διενεργείται με ευθύνη της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης,

γ) κάθε άλλο θέμα σχετικό με την οργάνωση και το περιεχόμενό της,

δ) οι φορείς που χορηγούν πιστοποιητικό επάρκειας της ελληνικής γλώσσας για πολιτογράφηση,

ε) το επίπεδο γλωσσικής επάρκειας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 32 του νόμου 4604/2019 (ΦΕΚ 50/Α/2019).

 

5. Για τη διακρίβωση της συνδρομής της ουσιαστικής προϋπόθεσης της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 (επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας) αλλοδαπών αιτούντων ηλικίας άνω των 55 ετών κατά την υποβολή της αίτησης, οι οποίοι διαμένουν στην Ελλάδα νόμιμα για 20 συνεχή έτη πριν από την υποβολή της ή αλλοδαπών αιτούντων ηλικίας άνω των 65 ετών κατά την υποβολή της αίτησης, η αρμόδια Επιτροπή Πολιτογράφησης στηρίζεται σε εξέταση γλώσσας, που αυτή διεξάγει, επιπέδου Α2 για την κατανόηση και παραγωγή του προφορικού λόγου και την κατανόηση του γραπτού λόγου, σύμφωνα με τα οριζόμενα πρότυπα του κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς για τις γλώσσες (ΚΕΠΑ-CEFR).

 

Για τη διακρίβωση της συνδρομής επί μέρους ουσιαστικών προϋποθέσεων της παραγράφου 1 αλλοδαπών αιτούντων, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, και συγκεκριμένα της εξοικείωσης του αιτούντος με την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό, τους θεσμούς του πολιτεύματος της ελληνικής δημοκρατίας, την πολιτική ζωή της Χώρας, καθώς και της βασικής γνώσης της ελληνικής πολιτικής ιστορίας, ιδίως της σύγχρονης, η κρίση της αρμόδιας Επιτροπής Πολιτογράφησης στηρίζεται σε ειδικά διαμορφωμένη δοκιμασία (τεστ), που αυτή διεξάγει.

 

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ρυθμίζονται η ειδικότερη διαδικασία εκτίμησης της συνδρομής των ουσιαστικών προϋποθέσεων στο πρόσωπο των ατόμων αυτών, οι προδιαγραφές της εξέτασης γλώσσας και της ειδικής δοκιμασίας (τεστ), κάθε θέμα σχετικό με την οργάνωση και το περιεχόμενό τους, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη διαδικασία πολιτογράφησής τους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 32 του νόμου 4604/2019 (ΦΕΚ 50/Α/2019).

 

6. Όσοι έχουν πιστοποιημένη από αρμόδιο δημόσιο φορέα ψυχική αναπηρία σε ποσοστό ίσο και άνω του 67%, μπορούν να απαλλάσσονται από τη διακρίβωση μέρους ή του συνόλου των ουσιαστικών προϋποθέσεων της παραγράφου 1, εφόσον προσκομίζεται ειδική ιατρική γνωμάτευση από αρμόδιο δημόσιο φορέα, η οποία συνδέεται αιτιωδώς με την αδυναμία πλήρωσής τους.

 

Όσοι έχουν πιστοποιημένη από αρμόδιο δημόσιο φορέα σωματική αναπηρία σε ποσοστό ίσο και άνω του 67% μπορούν να απαλλάσσονται από τη διακρίβωση μέρους ή του συνόλου των ουσιαστικών προϋποθέσεων της παραγράφου 1, εφόσον προσκομίζεται ειδική ιατρική γνωμάτευση από αρμόδιο δημόσιο φορέα, η οποία συνδέεται αιτιωδώς με την αδυναμία πλήρωσής τους λόγω συνοδών ψυχικών διαταραχών.

 

Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας ρυθμίζεται η ειδικότερη διαδικασία εκτίμησης της συνδρομής των ουσιαστικών προϋποθέσεων στο πρόσωπο των ατόμων αυτών, οι περιπτώσεις απαλλαγής από τη διακρίβωση μέρους ή του συνόλου των ουσιαστικών προϋποθέσεων της παραγράφου 1, οι προδιαγραφές της εξέτασης γλώσσας και της ειδικής δοκιμασίας (τεστ) εφόσον δεν απαλλάσσονται, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη διαδικασία πολιτογράφησής τους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 προστέθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 32 του νόμου 4604/2019 (ΦΕΚ 50/Α/2019).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο προστέθηκε με το άρθρο 3 του νόμου 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α/2010).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.