Νόμος 4604/19 - Άρθρο 33

Άρθρο 33: Τροποποιήσεις του άρθρου 6 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο άρθρο 6 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, ο οποίος κυρώθηκε με το νόμο 3284/2004, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του νόμου 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α/2010), επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

 

1. Η περίπτωση ε' της παραγράφου 3, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ε. Εκκαθαριστικά σημειώματα των οικονομικών ετών που αντιστοιχούν στα έτη προηγούμενης νόμιμης παραμονής στη χώρα, που απαιτούνται κατά περίπτωση, με βάση τα οποία να προκύπτει η φορολογική υποχρέωση του αιτούντος, ως κατοίκου της Ελλάδας.}

 

2. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης ζ' της παραγράφου 3, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ζ. Παράβολο 550 €.}

 

3. Στην παράγραφο 3 προστίθεται περίπτωση η' ως εξής:

 

{η. Πιστοποιητικά που αποδεικνύουν την υπαγωγή του αιτούντος στις παραγράφους 4, 5 και 6 του άρθρου 5Α.}

 

4. Προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

 

{4. Αλλοδαποί που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας μπορούν να εκπροσωπούνται για την υποβολή αίτησης και δήλωσης πολιτογράφησης από αυτόν που έχει ορισθεί νόμιμα δικαστικός συμπαραστάτης τους. Στην περίπτωση αυτή δεν εφαρμόζεται το άρθρο 9.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.