Νόμος 4257/14 - Άρθρο 15

Άρθρο 15


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Επιτρέπεται η μετακίνηση υπαλλήλων από δήμο σε νομικά πρόσωπα ή ιδρύματα του ιδίου δήμου ή σε σύνδεσμο στον οποίο συμμετέχει ο δήμος, καθώς και σε νομικά πρόσωπα διαδημοτικού χαρακτήρα του άρθρου 156 του νόμου 4600/2019 και αντίστροφα, καθώς και μεταξύ των φορέων αυτών και η διάθεσή τους για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών, για χρονικό διάστημα έως 2 έτη, που μπορεί να παραταθεί για 2 ακόμα έτη, εφόσον υφίσταται η υπηρεσιακή ανάγκη. Εξαιρείται το προσωπικό του κλάδου διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών, το οποίο μπορεί να μετακινείται με την ίδια διαδικασία σε αντίστοιχη υπηρεσία (ΚΕΠ) εντός του ιδίου δήμου και διέπεται από την παράγραφο 19 του άρθρου 12 του νόμου 4071/2012.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 72 του νόμου 4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α/2020).

 

2. Η μετακίνηση διενεργείται με απόφαση του οικείου δημάρχου, μετά από αίτημα του φορέα υποδοχής. Ειδικά η μετακίνηση υπαλλήλου από ή προς σύνδεσμο Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή νομικά πρόσωπα διαδημοτικού χαρακτήρα του άρθρου 156 του νόμου 4600/2019 διενεργείται με κοινή απόφαση του οικείου δημάρχου και του Προέδρου του Συνδέσμου ή του Προέδρου νομικών προσώπων διαδημοτικού χαρακτήρα του άρθρου 156 του νόμου 4600/2019.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 72 του νόμου 4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α/2020).

 

3. Με την απόφαση μετακίνησης καθορίζεται ο φορέας καταβολής των αποδοχών του προσωπικού που μετακινείται.

 

4. To προσωπικό μετακινείται με την σχέση που υπηρετεί και εξακολουθεί να διέπεται από το υπηρεσιακό, μισθολογικό, ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς στο οποίο υπαγόταν πριν τη μετακίνησή του.

 

5. Η απόφαση μετακίνησης υπόκειται στον υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας των άρθρων 225 και 238 του νόμου 3852/2010.

 

6. Μετακινήσεις που έχουν ήδη συντελεστεί, σύμφωνα με τα ανωτέρω, θεωρούνται νόμιμες και εντάσσονται στις ανωτέρω ρυθμίσεις.

 

7. Μετά το πέρας του χρονικού διαστήματος της μετακίνησης της παραγράφου 1 και εφόσον εξακολουθούν να υφίστανται οι σχετικές υπηρεσιακές ανάγκες, οι υπάλληλοι που μετακινήθηκαν μπορούν, ύστερα από αίτησή τους, να μετατάσσονται στους φορείς στους οποίους είχαν μετακινηθεί. Για τη μετάταξη εκδίδεται απόφαση του αρμοδίου για το διορισμό οργάνου, μετά από γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου και σύμφωνη γνώμη του αρμοδίου για το διορισμό οργάνου του φορέα προέλευσης. Η μετάταξη διενεργείται σε κενή θέση κλάδου/ ειδικότητας της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας, εφόσον ο υπάλληλος κατέχει τα τυπικά προσόντα της θέσης στην οποία μετατάσσεται και, αν δεν υπάρχει, σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση. Η συσταθείσα προσωποπαγής θέση καταργείται αυτοδικαίως με την με οποιοδήποτε τρόπο αποχώρηση του υπαλλήλου. Η πράξη μετάταξης δημοσιεύεται σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 προστέθηκε με το άρθρο 80 του νόμου 4604/2019 (ΦΕΚ 50/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.