Νόμος 4604/19 - Άρθρο 31

Άρθρο 31: Τροποποιήσεις των άρθρων 1Α και 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, ο οποίος κυρώθηκε με το νόμο 3284/2004 (ΦΕΚ 217/Α/2004), όπως το άρθρο είχε προστεθεί με το άρθρο 1 του νόμου 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α/2010) και τροποποιηθεί με το άρθρο 18 του νόμου 3870/2010 (ΦΕΚ 138/Α/2010), αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του νόμου 4332/2015 (ΦΕΚ 76/Α/2015) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 31 παράγραφος 1)α του νόμου 4531/2018 (ΦΕΚ 62/Α/2018), επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

 

α) Στην περίπτωση α', προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Σε περίπτωση τέκνου με πιστοποιημένη αναπηρία από αρμόδιο δημόσιο φορέα ποσοστού 80% και άνω, μπορεί να γίνονται αποδεκτά, κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης - αίτησης της παραγράφου 2, πιστοποιητικά παροχής υπηρεσιών εξειδικευμένης περίθαλψης και παρεμβάσεων ψυχοκοινωνικής ή θεραπευτικής αποκατάστασης. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών καθορίζεται η διαδικασία και κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή του.}

 

β) Στην περίπτωση γ' οι λέξεις της παραγράφου 4 αντικαθίστανται από τις λέξεις της παραγράφου 2.

 

2. Στο άρθρο 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, ο οποίος κυρώθηκε με το νόμο 3284/2004 (ΦΕΚ 217/Α/2004), όπως προστέθηκε με το άρθρο 1 του νόμου 4332/2015 (ΦΕΚ 76/Α/2015) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 29 του νόμου 4452/2017 (ΦΕΚ 17/Α/2017) και με το άρθρο 31 παράγραφος 1)β του νόμου 4531/2018 (ΦΕΚ 62/Α/2018), επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

 

α) Στο τέλος της παραγράφου 1, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Σε περίπτωση ανήλικου αλλοδαπού με πιστοποιημένη αναπηρία από αρμόδιο δημόσιο φορέα ποσοστού 80% και άνω, μπορεί να γίνονται αποδεκτά πιστοποιητικά παροχής υπηρεσιών εξειδικευμένης περίθαλψης και παρεμβάσεων ψυχοκοινωνικής ή θεραπευτικής αποκατάστασης για εννέα τουλάχιστον έτη. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών καθορίζεται η διαδικασία και κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή του.}

 

β) Στην περίπτωση β' της παραγράφου 5 οι λέξεις της παραγράφου 2 αντικαθίστανται από τις λέξεις της παραγράφου 1.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.