Νόμος 4531/18

Ν4531/2018: Ι) Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, ΙΙ) Ενσωμάτωση της 2005/214/ΔΕΥ απόφασης-πλαίσιο, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση-πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ, σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης επί χρηματικών ποινών και ΙΙΙ) Άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και λοιπές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4531/2018: Ι) Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, ΙΙ) Ενσωμάτωση της 2005/214/ΔΕΥ απόφασης-πλαίσιο, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση-πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ, σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης επί χρηματικών ποινών και ΙΙΙ) Άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και λοιπές διατάξεις, (ΦΕΚ 62/Α/2018), 05-04-2018.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Ι. Μέρος Πρώτο: Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2: Τροποποιήσεις διατάξεων του Ποινικού Κώδικα

Άρθρο 3: Τροποποιήσεις του νόμου 3500/2006 (ΦΕΚ 232/Α/2006)

Άρθρο 4: Άλλες τροποποιούμενες διατάξεις

Άρθρο 5: Επιφύλαξη

 

ΙΙ. Μέρος Δεύτερο: Ενσωμάτωση της 2005/214/ΔΕΥ απόφασης-πλαίσιο, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση-πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ, σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης επί χρηματικών ποινών

 

Άρθρο 6: Ορισμοί

Άρθρο 7: Πεδίο Εφαρμογής

Άρθρο 8: Κεντρική Αρχή

Άρθρο 9: Αρμόδιες δικαστικές αρχές

Άρθρο 10: Διαβίβαση αποφάσεων

Άρθρο 11: Περιεχόμενο και τύπος του πιστοποιητικού

Άρθρο 12: Αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων

Άρθρο 13: Λόγοι μη αναγνώρισης ή μη εκτέλεσης

Άρθρο 14: Προσδιορισμός καταβλητέου ποσού

Άρθρο 15: Διαδικασία εκτέλεσης

Άρθρο 16: Διακοπή εκτέλεσης

Άρθρο 17: Χάρη και μετριασμός ποινής

Άρθρο 18: Διάθεση των ποσών που προέρχονται από την εκτέλεση αποφάσεων

Άρθρο 19: Υποχρέωση ενημέρωσης του κράτους έκδοσης

Άρθρο 20: Συνέπειες διαβίβασης απόφασης

Άρθρο 21: Γλώσσες

Άρθρο 22: Έξοδα

Άρθρο 23: Σχέση με άλλες συμφωνίες και διακανονισμούς

 

IΙΙ. Μέρος Τρίτο: Άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

 

Άρθρο 24: Τροποποιήσεις του νόμου [Ν] 3663/2008 (ΦΕΚ 99/Α/2008)

Άρθρο 25: Διατάξεις που αφορούν την ποινική δικαιοσύνη

Άρθρο 26: Τροποποίηση του νόμου 3689/2008 (ΦΕΚ 164/Α/2008)

Άρθρο 27: Τροποποιήσεις του νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/2018) και του νόμου 4509/2017 (ΦΕΚ 201/Α/2017)

Άρθρο 28: Διατάξεις που αφορούν τα συναινετικά διαζύγια

Άρθρο 29: Διατάξεις που αφορούν το Ελεγκτικό Συνέδριο

Άρθρο 30: Επιδότηση φοίτησης στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο υπαλλήλων των Καταστημάτων Κράτησης και άλλες ρυθμίσεις σωφρονιστικού δικαίου

Άρθρο 31: Θέματα Ιθαγένειας

Άρθρο 32

Άρθρο 33

Άρθρο 34

Άρθρο 35

Άρθρο 36

Άρθρο 37

Άρθρο 38

Άρθρο 39

Άρθρο 40

Άρθρο 41: Παράταση προθεσμιών του νόμου [Ν] 4270/2014

Άρθρο 42: Ορισμός Δημοσιονομικών Υπηρεσιών Εποπτείας και Ελέγχου. ως δευτερευόντων διατακτών

Άρθρο 43: Κατάργηση του άρθρου 25 της υποπαραγράφου Δ9 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του νόμου 4336/2015

Άρθρο 44: Τροποποίηση διατάξεων του προεδρικού διατάγματος 96/2017 (ΦΕΚ 136/Α/2017) και διοικητική αναδιοργάνωση του Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού

Άρθρο 45: Τροποποίηση των διατάξεων των νόμων [Ν] 2121/1993, [Ν] 4481/2017 και του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 311/1994

Άρθρο 46

Άρθρο 47: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 04-04-2018

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.