Νόμος 4463/17 - Άρθρο 13

Άρθρο 13


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο Μέρος Α' του νόμου 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/2012), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και στην ισχύουσα νομοθεσία περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών, τηλεπικοινωνιών και ταχυδρομείων, όπου αναφέρεται ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων νοείται ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης.

 

2. Στο τέλος του στοιχείου κ' της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του νόμου 4070/2012, όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Το αντικείμενο, ο σκοπός, ο τρόπος και οι όροι υλοποίησης των δράσεων του προηγουμένου εδαφίου, καθώς και κάθε επιμέρους ζήτημα που αφορά σε αυτές, ρυθμίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και των κατά περίπτωση συναρμοδίων Υπουργών.}

 

3. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 του νόμου 4070/2012 προστίθεται εδάφιο κ)ζ' ως εξής:

 

{κ)ζ) Τη χάραξη της εθνικής διαστημικής και δορυφορικής στρατηγικής, τον καθορισμό δράσεων και μέτρων για την ανάπτυξη, προώθηση και εκμετάλλευση συστημάτων δορυφορικών επικοινωνιών, την ανάληψη των απαιτούμενων πρωτοβουλιών και το σχεδιασμό δραστηριοτήτων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης και της καταχώρησης διαστημικών αντικειμένων σε Μητρώο/Αρχείο, την εκπροσώπηση της χώρας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο στο διαστημικό τομέα, καθώς και το συντονισμό των κατά περίπτωση εμπλεκομένων δημόσιων και ιδιωτικών φορέων στους τομείς των διαστημικών εφαρμογών, τεχνολογιών και υπηρεσιών.}

 

4. Στο άρθρο 6 του νόμου 4070/2012, όπως ισχύει, προστίθεται νέα παράγραφος 12 ως εξής:

 

{12. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων καλύπτει τις δαπάνες συμμετοχής των τέκνων ηλικίας 4 έως 16 ετών των μελών και του προσωπικού της, είτε σε παιδικές κατασκηνώσεις είτε σε προγράμματα αθλητικών δραστηριοτήτων (camps), κατά τη θερινή περίοδο εκάστου έτους. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων με απόφασή της καθορίζει τις λεπτομέρειες της διαδικασίας αυτής.}

 

5. Στο άρθρο 12 του νόμου 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/2012), όπως ισχύει, προστίθεται νέα περίπτωση μ)στ' ως εξής:

 

{μ)στ) Συνδράμει, κατόπιν αιτήματος της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, στην υλοποίηση προωθητικών δράσεων για την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και την ευρυζωνική σύνδεση ειδικών κατηγοριών πληθυσμού και ειδικών γεωγραφικών περιοχών, την ισότιμη συμμετοχή των πολιτών στην πληροφόρηση και τη μείωση του ψηφιακού χάσματος στην Επικράτεια. Η συνδρομή συνίσταται ιδίως στο σχεδιασμό, στην ανάπτυξη, στην εποπτεία και στη διαχείριση κατάλληλων πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών, όπου αυτές απαιτούνται, στη διοικητική, οικονομοτεχνική και λογιστική υποστήριξη των δράσεων αυτών, καθώς και στην ανάληψη οποιουδήποτε άλλου έργου ή υποχρέωσης κριθεί αναγκαία για την υλοποίηση των ως άνω δράσεων ή τον έλεγχο ορθής υλοποίησης αυτών. Οι σχετικές δαπάνες καλύπτονται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 75 του νόμου 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/2012), όπως ισχύει. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων προβαίνει σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την υλοποίηση των ως άνω δράσεων εξ ιδίων μέσων με συγκρότηση ομάδων εργασίας ή/και δια αναθέσεως, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, σε τρίτους.

 

6. Στην περίπτωση Γ' της παραγράφου 9 του άρθρου 13 του νόμου 4070/2012 η φράση: και της κοινής υπουργικής απόφασης 2/17132/0022/2012 (ΦΕΚ 498/Β/2012) αντικαθίσταται και εφαρμόζεται από την έναρξη ισχύος του νόμου 4070/2012 έως και την έναρξη ισχύος των άρθρων 7 έως 34 του νόμου 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/2015), ως εξής: και της κοινής υπουργικής απόφασης 2/17127/0022/2012 (ΦΕΚ 498/Β/2012).

 

7. Στο άρθρο 31 του νόμου 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/2012) προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:

 

{7. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων, ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις και τις ιδιαιτερότητες στη δορυφορική αγορά, δύναται κατά περίπτωση να αποφασίσει για την εκχώρηση, παραχώρηση, μίσθωση, τροποποίηση, ανανέωση ή εκμετάλλευση των δικαιωμάτων του Κράτους στις γεωστατικές ή μη τροχιακές θέσεις δορυφόρων με τις συσχετισμένες με αυτές συχνότητες, επιλέγοντας, σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες της εθνικής διαστημικής στρατηγικής, είτε τη διαγωνιστική διαδικασία είτε τη διαδικασία απευθείας ανάθεσης κατόπιν διαπραγματεύσεων.}

 

8. Στο άρθρο 79 του νόμου 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/2012), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 13 ως εξής:

 

{13. Γενόμενες πληρωμές από τις 17-08-2010 ως και τις 31-12-2015 δυνάμει της απόφασης της ΕΕΤΤ/ΑΠ/276/055/2003 Κανονισμός Κάλυψης Δαπανών Μετακίνησης και Ημερήσια Αποζημίωση των Μελών και του Προσωπικού της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων εντός και εκτός Επικράτειας (ΦΕΚ 256/Β/2003), όπως τροποποιήθηκε δυνάμει της ΕΕΤΤ/ΑΠ/472/175/2008 (ΦΕΚ 600/Β/2008), λογίζονται νόμιμες και δεν αναζητούνται.}

 

9. Στο άρθρο 21 του νόμου 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/2015) προστίθεται νέα παράγραφος 9, ως εξής:

 

{9. Ειδικά, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, που ορίζονται στο στοιχείο λ)στ' του άρθρου 12 του νόμου 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/2012), όπως ισχύει, η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων ορίζει με απόφασή της το ύψος των πρόσθετων αμοιβών των συγκροτούμενων ομάδων εργασίας, συνεργείων ελέγχου, καθώς και μόνιμων και έκτακτων επιτροπών, τηρουμένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των παραγράφων 2, 3 και 5 του παρόντος άρθρου. Οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν αποκλειστικά τον προϋπολογισμό της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων κατά τις κείμενες διατάξεις και δεν προκαλούν επιβάρυνση του Κρατικού Προϋπολογισμού.}

 

10. Μετά την παράγραφο 14 του άρθρου 56 του νόμου 4339/2015 (ΦΕΚ 133/Α/2015) προστίθεται παράγραφος 15, η οποία ισχύει από τη δημοσίευση του ως άνω νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και η οποία έχει ως εξής:

 

{15. Οι υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, οι οποίοι εντός του πρώτου εξαμήνου του 2017 συμπληρώνουν 4 συνεχόμενα έτη υπηρεσίας στο ίδιο Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας του εξωτερικού, παραμένουν στη θέση τους μέχρι την 30-06-2017.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.