Νόμος 4070/12 - Άρθρο 79

Άρθρο 79: Μεταβατικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 24 του παρόντος, η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων προσαρμόζει τις γενικές άδειες και τα μεμονωμένα δικαιώματα χρήσης που υφίστανται ήδη στις 31-12-2009 σύμφωνα με τα άρθρα 18, 21, 22 και 23 και το παράρτημα VII του παρόντος, το αργότερο εντός έξι (6) μηνών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος. Εφόσον η εφαρμογή του ανωτέρω εδαφίου επιφέρει περιορισμό των δικαιωμάτων ή επέκταση των υποχρεώσεων βάσει ήδη υφιστάμενων αδειών και μεμονωμένων δικαιωμάτων χρήσης, η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων με απόφασή της μπορεί να παρατείνει την ισχύ αυτών των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων έως τις 30-09-2012 το αργότερο, υπό τον όρο ότι, με τον τρόπο αυτό, δεν θίγονται τα δικαιώματα άλλων επιχειρήσεων βάσει του κοινοτικού δικαίου. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις παρατάσεις αυτές δηλώνοντας τους σχετικούς λόγους.

 

2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, τυχόν διαγωνιστικές διαδικασίες που διενεργούνται από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων ή το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και ευρίσκονται σε εξέλιξη ολοκληρώνονται σύμφωνα με τη σχετική προκήρυξη.

 

3. Ο καθορισμός και η ανάλυση σχετικών αγορών, καθώς και οι εν εξελίξει διαβουλεύσεις ή/και κοινοποιήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες άρχισαν πριν τη θέση σε εφαρμογή του παρόντος, λαμβάνονται υπόψη για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος.

 

4. Μέχρι τη ρύθμιση θεμάτων για τα κρατικά δίκτυα που δεν ρυθμίζονται με τον παρόντα νόμο, την αρμοδιότητα χορήγησης των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων ή ζωνών ραδιοσυχνοτήτων έχει το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

 

5. Η υπ' αριθμόν 457/14-12-2001 απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σχετικά με τη χορήγηση Ειδικής Άδειας στην εταιρεία Hellas Sat Ανώνυμη Εταιρεία και διακριτικό τίτλο ΕΛΛΑΣ SAT και HELLAS SAT παραμένει σε ισχύ.

 

6. Προγενέστερες Αποφάσεις ή Πράξεις της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων παραμένουν εν ισχύ στο μέτρο που δεν αντιβαίνουν με τις διατάξεις του παρόντος.

 

7. Αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων πριν τη θέση σε ισχύος του παρόντος και εκκρεμούν, εξετάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

 

8. Σε περίπτωση που λόγω της αλλαγής αρίθμησης προγενέστερα νομοθετήματα αναφέρονται σε άρθρα που δεν έχουν σχέση με την προσδοκώμενη ρύθμιση, ισχύει η νέα αρίθμηση.

 

9. Μέχρι την 31-12-2011 διατηρείται σε ισχύ το αποθεματικό της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, που είχε ήδη σχηματισθεί με βάση τις διατάξεις του νόμου 3431/2006, το οποίο διαμορφώνεται από την οικονομική χρήση έτους 2012 σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω στα άρθρα 74 και 75 του παρόντος.

 

10. Το τακτικό προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που μεταφέρθηκε στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3717/2008 (ΦΕΚ 239/Α/2008), και δυνάμει των κοινών υπουργικών αποφάσεων 40977/1388/05-08-2010, 42227/1434/02-09-2010 και 53855/1703/26-10-2010, και έχει καταλάβει προσωποπαγείς θέσεις και υπηρετεί στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων κατά την ψήφιση του παρόντος καταλαμβάνει αυτοδικαίως και σύμφωνα με τα τυπικά του προσόντα, τις θέσεις που συστήνονται στο σημείο Β', παράγραφος 5 του άρθρου 13 του παρόντος καταργουμένων αντιστοίχως των προσωποπαγών θέσεων.

 

11. Το υπηρετούν, κατά την ψήφιση του παρόντος, προσωπικό της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων κατατάσσεται σε αντίστοιχες θέσεις που ήδη καταλαμβάνει, και όπως συστήνονται στο άρθρο 13 του παρόντος, σύμφωνα με τα τυπικά του προσόντα και το καθεστώς που προσελήφθη.

 

12. Οι ρυθμίσεις του άρθρου 14 του νόμου 3592/2007 για τη μετάβαση στην επίγεια ψηφιακή εκπομπή ισχύουν μέχρι την ημερομηνία παύσης μετάδοσης τηλεοπτικού σήματος με αναλογικό τρόπο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κοινή απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας - Γενικής Γραμματείας Μέσων Ενημέρωσης της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του νόμου 4038/2012.

 

13. Γενόμενες πληρωμές από τις 17-08-2010 ως και τις 31-12-2015 δυνάμει της απόφασης της ΕΕΤΤ/ΑΠ/276/055/2003 Κανονισμός Κάλυψης Δαπανών Μετακίνησης και Ημερήσια Αποζημίωση των Μελών και του Προσωπικού της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων εντός και εκτός Επικράτειας (ΦΕΚ 256/Β/2003), όπως τροποποιήθηκε δυνάμει της ΕΕΤΤ/ΑΠ/472/175/2008 (ΦΕΚ 600/Β/2008), λογίζονται νόμιμες και δεν αναζητούνται.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 13 προστέθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 13 του νόμου 4463/2017 (ΦΕΚ 42/Α/2017).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.