Νόμος 4070/12 - Άρθρο 22

Άρθρο 22: Χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης αριθμών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι αποφάσεις με τις οποίες χορηγούνται τα δικαιώματα χρήσης αριθμών μπορούν να υπόκεινται μόνο σε όρους που αφορούν θέματα που απαριθμούνται στο Παράρτημα VII, Μέρος Γ' και δεν επαναλαμβάνουν τους όρους της Γενικής Άδειας. Οι όροι αυτοί είναι σύμφωνοι με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

 

2. Το δικαίωμα χρήσης αριθμών που δεν έχει χρησιμοποιηθεί από τον δικαιούχο για δύο χρόνια από την ημερομηνία χορήγησής του μπορεί να χορηγηθεί εκ νέου από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

 

3. Με Κανονισμό της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων καθορίζονται οι διαδικασίες, οι προϋποθέσεις και οι λεπτομέρειες για τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης αριθμών, οι κανόνες για την αποδοτική χρήση των εν λόγω πόρων, καθώς και κάθε λεπτομέρεια σχετική με την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, σύμφωνα με το παρόν άρθρο. Οι διαδικασίες για τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης αριθμών είναι διαφανείς, αντικειμενικές, αμερόληπτες, αναλογικές και ανοικτές. Τα δικαιώματα χρήσης αριθμών χορηγούνται σύμφωνα με τον Κανονισμό της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και της Γενικής Άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 18 του παρόντος νόμου και υπόκεινται στις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, των παραγράφων 5 και 7 του άρθρου 18 και της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 38 του παρόντος.

 

4. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων χορηγεί τα δικαιώματα χρήσης αριθμών, με βάση το Εθνικό Σχέδιο Αριθμοδότησης, το αργότερο εντός τριών εβδομάδων από την υποβολή της αίτησης με όλα τα απαραίτητα στοιχεία. Στην περίπτωση αριθμών οι οποίοι έχουν χαρακτηριστεί με απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων ως εξαιρετικής οικονομικής αξίας και εφόσον η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων αποφασίσει, μετά από διαβούλευση, τη χορήγησή τους με διαγωνιστικές διαδικασίες, χορηγούνται το αργότερο εντός 6 εβδομάδων από την έναρξη της διαδικασίας.

 

5. Η επιχείρηση στην οποία χορηγείται σειρά αριθμών, δεν επιτρέπεται να προβαίνει σε διακρίσεις σε βάρος άλλων επιχειρήσεων που παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όσον αφορά στην ακολουθία αριθμών που χρησιμοποιούνται για πρόσβαση στις υπηρεσίες τους.

 

6. Το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους υποστηρίζουν την εναρμόνιση των συγκεκριμένων αριθμών ή πεδίων αριθμοδότησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου αυτή προάγει τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και ταυτοχρόνως την ανάπτυξη πανευρωπαϊκών υπηρεσιών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.