Νόμος 3431/06

Ν3431/2006: Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3431/2006: Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 13/Α/2006), 03-02-2006.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α': Γενικές διατάξεις

 

Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 2: Ορισμοί

Άρθρο 3: Γενικές αρχές

 

Κεφάλαιο Β': Διοίκηση του τομέα των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

 

Άρθρο 4: Αρμοδιότητες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών

Άρθρο 5: Επιτροπές Πολιτικής Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

Άρθρο 6: Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Άρθρο 7: Κωλύματα διορισμού μελών της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Άρθρο 8: Υποχρεώσεις των μελών της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Άρθρο 9: Ασυμβίβαστα των μελών της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Άρθρο 10: Πειθαρχική διαδικασία

Άρθρο 11: Λειτουργία της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Άρθρο 12: Αρμοδιότητες της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Άρθρο 13: Προσωπικό της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Άρθρο 14: Διεξαγωγή ερευνών - Συλλογή στοιχείων

Άρθρο 15: Υπηρεσιακό Συμβούλιο

Άρθρο 16: Σχέσεις της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές άλλων Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 17: Διαβούλευση σε εθνικό επίπεδο

Άρθρο 18: Επίλυση διαφορών μεταξύ επιχειρήσεων

Άρθρο 19: Επίλυση διασυνοριακής διαφοράς

Άρθρο 20: Διαιτησία

 

Κεφάλαιο Γ': Άδειες

 

Άρθρο 21: Γενική Άδεια

Άρθρο 22: Στοιχειώδη δικαιώματα επιχειρήσεων που λειτουργούν υπό καθεστώς Γενικής Άδειας

Άρθρο 23: Διαχείριση φάσματος ραδιοσυχνοτήτων

Άρθρο 24: Χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης συχνοτήτων και αριθμών

Άρθρο 24Α: Δέσμευση και απονομή ζωνών ραδιοσυχνοτήτων για την υποστήριξη της λειτουργίας δημόσιων αγροτικών ευρυζωνικών δικτύων σε υποεξυπηρετούμενες περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας

Άρθρο 25: Διαδικασία περιορισμού του αριθμού των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων

Άρθρο 26: Μεταβίβαση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων

Άρθρο 27: Τροποποίηση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων

Άρθρο 28: Ειδικά ραδιοδίκτυα

Άρθρο 29: Δικαιώματα διέλευσης

Άρθρο 30: Συνεγκατάσταση και από κοινού χρήση ευκολιών

Άρθρο 31: Ρυθμίσεις σχετικά με την εγκατάσταση κεραιών

Άρθρο 31Α: Εγκαταστάσεις μικρών σταθμών και κατασκευών κεραιών χαμηλής όχλησης

Άρθρο 32: Δορυφόροι

Άρθρο 33: Δίκτυα καλωδιακής τηλεόρασης

Άρθρο 34: Λογιστικός διαχωρισμός

 

Κεφάλαιο Δ': Επιχειρήσεις με σημαντική ισχύ στην αγορά

 

Άρθρο 35: Επιχειρήσεις με σημαντική ισχύ στην αγορά

Άρθρο 36: Διαδικασία καθορισμού της αγοράς

Άρθρο 37: Διαδικασία ανάλυσης αγοράς

Άρθρο 38: Ρυθμιστικοί έλεγχοι των λιανικών υπηρεσιών

Άρθρο 39: Ρυθμιστικοί έλεγχοι του ελάχιστου συνόλου μισθωμένων γραμμών

Άρθρο 40: Επιλογή και προεπιλογή φορέα

 

Κεφάλαιο Ε': Παροχή πρόσβασης

 

Άρθρο 41: Δικαιώματα και υποχρεώσεις επιχειρήσεων

Άρθρο 42: Επιβολή, τροποποίηση ή άρση υποχρεώσεων, όσον αφορά την πρόσβαση και τη διασύνδεση

Άρθρο 43: Υποχρεώσεις διαφάνειας, αμεροληψίας και λογιστικού διαχωρισμού

Άρθρο 44: Υποχρεώσεις πρόσβασης και χρήσης ειδικών ευκολιών δικτύου

Άρθρο 45: Υποχρεώσεις ελέγχου τιμών και κοστολόγησης

 

Κεφάλαιο ΣΤ': Καθολική Υπηρεσία - Δικαιώματα των τελικών χρηστών και υποχρεώσεις των επιχειρήσεων που παρέχουν δημόσιες υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών

 

Άρθρο 46: Περιεχόμενο της Καθολικής Υπηρεσίας

Άρθρο 47: Καθορισμός των επιχειρήσεων που παρέχουν Καθολική Υπηρεσία

Άρθρο 48: Υπηρεσίες τηλεφωνητή, πληροφοριών καταλόγου και κατάλογοι

Άρθρο 49: Κοινόχρηστα τηλέφωνα

Άρθρο 50: Ενιαίος ευρωπαϊκός αριθμός κλήσης έκτακτης ανάγκης - Ευρωπαϊκοί τηλεφωνικοί κωδικοί πρόσβασης - Μη γεωγραφικοί αριθμοί

Άρθρο 51: Ειδικά μέτρα για τελικούς χρήστες που είναι άτομα με ειδικές ανάγκες

Άρθρο 52: Εξασφάλιση προσιτών τιμολογίων

Άρθρο 53: Έλεγχος δαπανών και παροχή πρόσθετων ευκολιών

Άρθρο 54: Ποιότητα υπηρεσιών των καθορισμένων επιχειρήσεων - Διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους

Άρθρο 55: Κόστος και χρηματοδότηση των υποχρεώσεων Καθολικής Υπηρεσίας

Άρθρο 56: Περιεχόμενο των Συμβάσεων που συνάπτουν οι τελικοί χρήστες

Άρθρο 57: Διαφάνεια και Δημοσίευση πληροφοριών - Ακεραιότητα του δικτύου

Άρθρο 58: Υποχρεώσεις των επιχειρήσεων για μεταφορά σήματος

Άρθρο 59: Φορητότητα αριθμού

 

Κεφάλαιο Ζ': Τέλη και Κυρώσεις

 

Άρθρο 60: Διοικητικά τέλη

Άρθρο 61: Τέλη για δικαιώματα χρήσης

Άρθρο 62: Ποινικές κυρώσεις

Άρθρο 63: Διοικητικές κυρώσεις

Άρθρο 64: Παροχή πληροφοριών

Άρθρο 65: Δημοσίευση πληροφοριών

Άρθρο 66: Τυποποίηση και πιστοποίηση εξοπλισμού και υπηρεσιών - Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα

Άρθρο 67: Δικαίωμα προσφυγής

Άρθρο 68: Επανεξέταση υποχρεώσεων

 

Κεφάλαιο Η'

 

Άρθρο 69: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 69Α

Άρθρο 70: Τροποποιούμενες και καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 71: Τελικές διατάξεις

Άρθρο 72: Παραρτήματα

Άρθρο 73

Άρθρο 74: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 31-01-2006

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.